Den grå panncentralen i tre plan. Råcksta.
Byggnaden som ska bli permanent förskola
Projekt Pågående

Panncentral i Råcksta blir förskola

Vällingby

På fastigheten Räknetabellen 3 i Råcksta finns i dag en förskola inrymd i en före detta panncentral. Den nya detaljplanen innebär att förskoleverksamheten, som idag är beviljad med tidsbegränsat lov, utökas och permanentas. Syftet är också att utöka förskolans lekytor. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Råcksta växer med fler bostäder och förskolor behöver planeras i takt med att bostäder byggs. Panncentralen är ett viktigt tillskott för att möta det ökade behovet av förskoleplatser idag och i framtiden.

I den nya detaljplanen utökas förskoleverksamheten i den gamla panncentralen som idag inrymmer en förskola med ett tidsbegränsat tillstånd. Detta möjliggör ett permanent lov för verksamheten och att den nuvarande förskoleverksamheten på översta våningen kan utökas till att bedrivas även på mellanplanet. Med större förskoleverksamhet ökar behovet av gårdsyta och därför har byggaktören ansökt om att få använda mer av stadens mark.

Den beslutade detaljplanen innebär att den utökade gården tar del av parkmark på Grimsta 1:2 och del av intilliggande bostadsgård på Räknemaskinen 2 i anspråk. Målet är att förskolegården ska bevara den naturkaraktär som idag finns på platsen. I planen ingår dessutom att utreda eventuella föroreningar och att marken är lämplig att användas för förskoleverksamhet. I det nedersta planet i befintlig byggnad föreslås nuvarande verksamhet att fortsätta.

Planområdet omfattar fastigheten Räknetabellen 3, Räknemaskinen 2 och del av fastigheten Grimsta 1:2.

Tidplan

  • Detaljplanen har vunnit laga kraft 15 december 2021.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 11 november 2021.
  • Granskning: 24 mars–27 april 2021.
  • Samråd: 14 april–25 maj 2020.
  • Start-PM: 28 mars 2019.

Byggaktör

Wallenstam 
Wallenstam

KB Myran
KB Myran 

Marken tillhör Stockholms stad men innehas av Wallenstam som tomträtt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad