Panncentral föreslås bli förskola i Råcksta
Byggnaden som föreslås bli permanent förskola
Projekt Planerat

Panncentral i Råcksta föreslås bli förskola

Vällingby

På fastigheten Räknetabellen 3 i Råcksta finns i dag en förskola inrymd i en före detta panncentral. Förlaget innebär att förskoleverksamheten, som idag är beviljad med tidsbegränsat lov, utökas och permanentas. Syftet är också att utöka förskolans lekytor.

Projektfakta

Råcksta växer med fler bostäder och förskolor behöver planeras i takt med att bostäder byggs. Förslaget är ett viktigt tillskott för att möta det ökade behovet av förskoleplatser idag och i framtiden.

I detaljplanen föreslås att förskoleverksamheten utökas i den gamla panncentralen som idag inrymmer en förskola med ett tidsbegränsat tillstånd. Förslaget möjliggör ett permanent lov för verksamheten och att den nuvarande förskoleverksamheten på översta våningen kan utökas till att bedrivas även på mellanplanet. Med större förskoleverksamhet ökar behovet av gårdsyta och därför har byggaktören ansökt om att få använda mer av stadens mark.

Förslaget innebär att den utökade gården tar del av parkmark på Grimsta 1:2 och del av intilliggande bostadsgård på Räknemaskinen 2 i anspråk. Målet är att förskolegården ska bevara den naturkaraktär som idag finns på platsen. I planen ingår dessutom att utreda eventuella föroreningar och att marken är lämplig att användas för förskoleverksamhet. I det nedersta planet i befintlig byggnad föreslås nuvarande verksamhet att fortsätta.

Planområdet omfattar fastigheten Räknetabellen 3, Räknemaskinen 2 och del av fastigheten Grimsta 1:2.

Tidplan

  • Start-PM: 28 mars 2019.
  • Samråd: 14 april - 25 maj 2020.
  • Granskning: 24 mars - 27 april 2021. 
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: September 2021.
  • Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Byggaktör

KB Myran, Wallenstam. Marken tillhör Stockholms stad men innehas av Wallenstam som tomträtt.

Bildgalleri

Panncentral blir förskola i Råcksta
Illustrationsplan uppdaterad 2021-08-30

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alina Petersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad