Projekt Pågående

Pilotprojekt Stockholms lekgator

Stockholms stad har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor. Vid tre skolor kommer nu lösningarna att genomföras och testas under en halvårsperiod, pilotprojektet kallas Lekgator. Barnen vid de utvalda skolorna får nu en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på

Projektfakta

Med begränsad biltrafik vid skolorna möjliggörs en säkrare och tryggare väg till skolan och fler barn ska kunna gå eller cykla till skolan.

De tre lekgatorna som ingår i projektet kommer att utvärderas och anpassas så att en permanent lösning kan implementeras under våren/sommaren 2024.

Förskolor, låg- och mellanstadieskolor

Inriktningen av projektet är att ge barnen vid skolorna mer utrymme för lek, aktiviteter och vistelse. Skolorna som får de nya bilfria zonerna är för barn och elever från förskola till och med mellanstadier.

Vilka skolor är utvalda att delta i pilotprojektet?

 • Förskolorna Lofoten och Regnbågen i Järva
 • Låg- och mellanstadieskolan Björngårdsskolan på Södermalm
 • Låg- och mellanstadieskolan Norra Ängby i Bromma

Kriterier för val av skola

Flera kriterier har använts för att välja ut och ta fram lösningar för respektive gata i angränsning till de utvalda skolorna:

 • Gatan ska ha lägre hastighetsgräns än 50 km/h
 • Gatan ska inte ha bärande leveransfunktion
 • Det ska inte finnas någon lastplats eller garage längs den aktuella delen
 • Gatan ska inte trafikeras av kollektivtrafik
 • Det ska vara en allmän gata
 • Skolan ska ha entré till gatan
 • Antal elever på skolan ska vara fler än 200
 • Skolan ska ha en frityta som är mindre än 20 kvm/elev (Boverkets rekommendation är minst 30 kvm/elev).

Tidplan

 • Hösten 2023: pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna som får bilfria zoner med möbler, växter, belysning och lekfulla inslag
 • Vintern 2023/2024: utvärdering av testet genomförs och en permanent lösning tas fram
 • Kvartal ett 2024: genomförandebeslut i trafiknämnden
 • Våren 2024: den tillfälliga omvandlingen av gatorna avetableras
 • Våren/sommaren 2024: de permanenta lösningarna genomförs
 • Hösten 2024: de permanenta bilfria zonerna öppnar.

Uppdaterad