Projekt Pågående

Pilotprojektet Stockholms framtidsgator

Kungsholmen, Vasastan, Södermalm

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Tre gator i Stockholm görs tillfälligt om till ytor för vistelse, aktivitet och rörelse.

Tre gator görs om

Projektet omfattar tre gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse. Framtidsgatorna får nya möbler, lekutrustning, växter och målning. Varje gata har en unik utformning och karaktär baserat på insamlade förslag och idéer från skolbarn och allmänhet. 

De olika gatornas utformning

Läs mer om gatornas olika karaktär på varje webbsida.

Tidplan

  • April-maj 2020: insamling av synpunkter, idéer och förslag från allmänheten.
  • Maj-aug 2020: planering av åtgärder efter inkomna förslag.
  • September 2020: etablering och utplacering av möbler, växter och material på gatan. Invigning av framtidsgatorna.
  • Dec 2020: projektet avslutas på Hälsingegatan och vi tar bort möbler och växter samt återställer trafikregleringen.
  • Juni 2021: projektet på Tjärhovsgatan avslutas och vi tar bort möbler och växter samt återställer trafikregleringen.

Stockholms stad genomför projektet

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH och finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälper till med utformningen av gatorna.

Utvärdering av projektet

Projektet Stockholms framtidsgator har utvärderats och rapporten som du kan ta del av här nedan ger en bra grund för fortsatt arbete och spridning av det lyckade konceptet. 

Det är framförallt är gatans sociala funktioner som har utvecklats. Det speglas både i svar från utvärderingen och i hur gaturummet används. Mest positivt upplevdes inslagen av grönska, vistelseytorna med sittplatser och mobilitetshubbarna. Gatorna har blivit betydligt populärare bland äldre och grundskolebarn än de var innan omvandlingen. Under pandemin var det även en bra plats för äldre att komma ut och umgås på ett säkert sätt. 

Utvärderingen visade också på att medelhastigheten på gatorna minskade under projektets gång och att gatorna upplevdes som trevligare än tidigare. 

Utvärderingsrapport Stockholms framtidsgator.

Uppdaterad