Projekt Planerat

Förslag på planändring för byggnad med graffitivägg

Bromsten

Inom Bromstens industriområde finns graffitimålningen Fascinate uppförd på en vägg. Målningen är kulturhistoriskt värdefull och har två skyddsbestämmelser i detaljplanen för kvarteret Tora. Det är tekniskt svårt att bevara väggen och därför föreslås skyddsbestämmelserna tas bort, då väggen utgör en säkerhetsrisk då den står i den framtida lekparken i det nya området Bromstensstaden.

Projektfakta

Industrivägg med graffitimålningen Fascinate

Inom fastigheterna Botvid 1 och 2 i Bromsten finns en bevarad äldre vägg som graffitimålningen Fascinate är uppförd på. Den gamla industribyggnadens övriga delar är rivna. Väggen som målningen är uppförd på är kulturhistoriskt värdefull och skyddas därför i detaljplanen för kvarteret Tora (diarienummer 2008-19226) med en bestämmelse som innebär att väggen som målningen är uppförd på ska bevaras för framtiden (q1) samt en bevarandebestämmelse gällande underhåll (q2).

Väggen planeras bli en del av en kommande lekpark Inom det nya området Bromstensstaden, där helt andra krav ställs på konstruktion och säkerhet.

Svårt att bevara - vägg och målning är i dåligt skick

Efter fördjupade utredningar har det visat sig att det föreligger stora tekniska svårigheter med att bevara väggen på grund av väggens och målningens dåliga skick samt de markförutsättningar som är på platsen. Åtgärderna som föreslås för att väggen inte ska rasa är en kombination av olika åtgärder, bland annat en kompletterande stålkonstruktion för att staga upp väggen. Arbetena bedöms i utlåtande från konstruktör som destruktiva för målningen på grund av de vibrationer som dessa arbeten ger upphov till.

Allmänhetens säkerhet kan inte garanteras

Den samlade bedömningen är att det inte är tekniskt möjligt att grundlägga och stabilisera gavelväggen på ett sådant sätt att allmänhetens säkerhet kan garanteras samtidigt som att graffitimålningen och väggen inte riskerar att skadas.

Stadsbyggnadskontoret har därför påbörjat ett planarbete för att skyddsbestämmelserna q1 och q2 tas bort genom ändring av detaljplan.

Tidplan

  • Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020.
  • Samråd pågick 22 september till 2 november 2020.
  • Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning beräknas tas upp i stadsbyggnadsnämnden i februari 2021.
  • Granskning pågick under perioden 17 februari till 16 mars 2021.
  • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 26 maj 2021.
  • Laga kraft 29 juni 2021.

 

Fortsatt arbete att utreda och dokumentera målningen

Vid exploateringsnämndens möte 23 april 2020 fick exploateringskontoret i uppdrag att i samarbete med Stockholm Konst och Stadsmuseet, noggrant och utförligt utreda, dokumentera och ta tillvara på så mycket kunskap som möjligt om graffitimålningen Fascinate till exempel i form av färgprover och andra studier. Utifrån denna fördjupade kunskap ska exploateringskontoret sedan, i fortsatt samarbete med Stockholm Konst och Stadsmuseet, arbeta fram förslag till någon form av ny muralmålning i närområdet. Detta skulle kunna vara antingen i form av en ny målning, ett fotokonstverk där konstverket Fascinate avbildas eller annat som stadens expertis finner lämpligt. Detta arbete är inte en del av detaljplaneförslaget utan sker inom ramen för stadens fortsatta arbete med gestaltning och utformning av den offentliga miljön i området.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christoffer Juselius

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad