Polishusparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Polishusparken rustas upp

Kungsholmen

Polishusparken på östra Kungsholmens ska rustas upp. Ett program för upprustning är framtaget i dialog med parkens besökare. Vi planerar att påbörja upprustningen 2022.

Projektfakta

Bakgrund

Polishusparken ligger mellan Rådhuset och Polishuset på östra Kungsholmen. Parken anlades under tidigt 1900-tal, i samband med att Polishuset byggdes. Parken är tidstypiskt utformad, med symmetriskt placerade gångvägar, stora träd, gräsytor och blomsterplanteringar. Det breda gång- och cykelstråket mellan Bergsgatan och Kungsholmsgatan anlades på 1990-talet, i samband med att ett underjordiskt garage byggdes på platsen. Den äldre Polishusparken är q-märkt i detaljplan vilket innebär att dess ursprungskaraktär inte får förvanskas. Dessutom ingår parken i värdekärna för riksintresse. 

För att parken även i framtiden ska kunna vara en plats för rekreation samt ha ett rikt trädbestånd så behöver den rustas upp och förnyas. Vi har därför tagit fram ett upprustningsprogram och en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. 

Program för Polishusparken

Framtaget program anger en inriktning för kommande upprustning och förnyelse av parken. Inriktningen i programmet ser ut enligt följande:

 • Parkens olika stilideal behålls och förtydligas.
 • Klassiska parksoffor och klassiskt växtmaterial i den gamla parkdelen närmast Polishuset.
 • Modernare möbler och växtmaterial samt plats för nytt konstverk i mittstråket.
 • Större och tydligare entrétorg vid tunnelbaneuppgången.
 • Ny avgränsning av parken mot Kungsholmsgatan med en låg granitmur.
 • Nya praktplanteringar och vårlök.
 • Säkring av trädbeståndet genom nyplanteringar och en särskild trädplan.
 • Gallring och föryngring av befintliga buskage.
 • Förtydligad gång- och cykelbana.
 • Fler sittplatser och bord.
 • Lekskulpturer med naturtema under trädkronor.

Programmet i sin helhet finns längre ner på sidan, under rubriken "Vill du veta mer?".

Enkät "Tyck till om Polishusparken" (vår/sommar 2020)

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Under tiden 1 juni till 26 juni 2020 fanns det möjlighet att tycka till om parken via en enkät. Sammanlagt 227 enkätsvar kom in.

En sammanställning av enkätsvaren finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?". Synpunkterna som kom in var ett av flera viktiga underlag i programarbetet, då vi prioriterat och gjort avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter.

Tyck till om förslag till upprustning (höst/vinter 2020)

Från 23 november till 13 december 2020 fanns det möjlighet att tycka till om ett förslag till upprustning. Förslaget sågs över utifrån de synpunkter som kom in. En sammanställning av inkomna synpunkter finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?".

Tidplan

 • Medborgardialoger och framtagande av program och trädplan: 2020
 • Program för upprustning beslutas i Kungsholmens stadsdelsnämnd: februari 2021
 • Framtagande av ritningar och andra tekniska handlingar: 2021
 • Byggstart: 2022

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad