Polishusparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Polishusparken rustas upp

Kungsholmen

Polishusparken på östra Kungsholmens ska rustas upp. Just nu arbetar vi med att ta fram ett program. Start för upprustningen är planerat till 2022.

Projektfakta

Bakgrund

Polishusparken ligger mellan Rådhuset och Polishuset på östra Kungsholmen. Parken anlades under tidigt 1900-tal, i samband med att Polishuset byggdes. Parken är tidstypiskt utformad, med symmetriskt placerade gångvägar, stora träd, gräsytor och blomsterplanteringar. Det breda gång- och cykelstråket mellan Bergsgatan och Kungsholmsgatan anlades på 1990-talet, i samband med att ett underjordiskt garage byggdes på platsen. Den äldre Polishusparken är q-märkt i detaljplan vilket innebär att dess ursprungskaraktär inte får förvanskas. Dessutom ingår parken i värdekärna för riksintresse. 

För att parken även i framtiden ska kunna vara en plats för rekreation och med ett rikt trädbestånd så behöver den rustas upp. Vi har därför påbörjat arbetet med att ta fram ett upprustningsprogram och en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. Programmet kommer ange en inriktning för kommande förnyelse.

Enkät "Tyck till om Polishusparken" (vår/sommar 2020)

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Under tiden 1 juni till 26 juni 2020 fanns det möjlighet att tycka till om parken via en enkät. Sammanlagt 227 enkätsvar kom in.

En sammanställning av enkätsvaren finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?". Synpunkterna som kommit in är ett av flera viktiga underlag i programarbetet. En del av arbetet är att prioritera och göra avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter.

Tyck till om förslag till upprustning (höst/vinter 2020)

Från 23 november till 13 december 2020 har det funnits möjlighet att tycka till om ett förslag till upprustning. Förslaget ses över utifrån de synpunkter som kommit in. En sammanställning av inkomna synpunkter presenteras längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?".

Förslaget i korthet

I korthet har upprustningsförslaget följande inriktning:

 • Parkens olika stilideal behålls och förtydligas.
 • Klassiska parksoffor och klassiskt växtmaterial i den gamla parkdelen närmast Polishuset.
 • Modernare möbler och växtmaterial samt plats för nytt konstverk i mittstråket.
 • Större och tydligare entrétorg vid tunnelbaneuppgången.
 • Ny avgränsning av parken mot Kungsholmsgatan med en låg granitmur.
 • Nya praktplanteringar och vårlök.
 • Säkring av trädbeståndet genom nyplanteringar och en särskild trädplan.
 • Gallring och föryngring av befintliga buskage.
 • Förtydligad gång- och cykelbana.
 • Fler sittplatser och bord.
 • Lekskulpturer med naturtema under trädkronor.

Förslaget i sin helhet finns längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?"

Tidplan

Program för upprustning tas fram under 2020 och kommer därefter beslutas i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Under 2021 kommer vi att ta fram ritningar och andra tekniska handlingar. Byggstart är planerat till 2022.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Vill du veta mer?

Här finns en sammanställning av de synpunkter som kom in på upprustningförslaget av Polishusparken: Tyck till om Polishusparken - sammanställning av synpunkter på upprustningsförslag, december 2020

Här finns förslaget till upprustning av Polishusparken: Polishusparken - förslag till upprustning, november 2020

Här finns en sammanställning av enkätsvar och övriga synpunkter som togs in under juni 2020: Polishusparken - Sammanställning av allmänhetens idéer och synpunkter kring parkens kommande förnyelse.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad