Polishusparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Pågående

Polishusparken rustas upp

Kungsholmen

Polishusparken på östra Kungsholmens rustas upp i två etapper. Vi påbörjade renoveringen våren 2022 och fortsätter 2023 med den avslutande etappen. Ett program för upprustning är framtaget i dialog med parkens besökare, stadsmuseet och andra aktörer kring parken.

Projektfakta

Bakgrund

Polishusparken ligger mellan Rådhuset och Polishuset på östra Kungsholmen. Parken anlades under tidigt 1900-tal, i samband med att Polishuset byggdes. Parken är tidstypiskt utformad, med symmetriskt placerade gångvägar, stora träd, gräsytor och blomsterplanteringar. Det breda gång- och cykelstråket mellan Bergsgatan och Kungsholmsgatan anlades på 1990-talet, i samband med att ett underjordiskt garage byggdes på platsen. Den äldre Polishusparken är q-märkt i detaljplan vilket innebär att dess ursprungskaraktär inte får förvanskas. Dessutom ingår parken i värdekärna för riksintresse.

För att parken även i framtiden ska kunna vara en plats för rekreation samt ha ett rikt trädbestånd så behöver den rustas upp och förnyas. Utöver ett upprustningsprogram har också en trädplan för parkens träd och övriga vegetation tagits fram.

Upprustningen i korthet

 • Parkens olika stilideal behålls och förtydligas.
 • Renovering och tillägg av de klassiska parksofforna i den historiska delen närmast Polishuset.
 • Modernare möbler och nya markbeläggningar i parkens mittstråk.
 • Välkomnande entréplats vid Bergsgatan.
 • Nya blomsterplanteringar, buskar och vårlök i hela parken.
 • 23 nya träd
 • Tydligare skyltning för gång- respektive cykelbana
 • Förstärkt belysning.
 • Nytt offentligt konstverk.

Programmet i sin helhet finns längre ner på sidan, under rubriken "Vill du veta mer?"

Upprustning i två etapper

Vi rustar upp parken i två etapper. Den historiska delen av parken, närmast polishuset, rustades upp under 2022. Mittstråket och den centrala delen av parken rustas upp under 2023. En karta som visar etappindelningen finns längre ner på sidan, under rubriken "Vill du veta mer?"

Genomförda medborgardialoger

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Under tiden 1 juni till 26 juni 2020 fanns det möjlighet att tycka till om parken via en enkät. Sammanlagt 227 enkätsvar kom in. Synpunkterna som kom in var ett av flera viktiga underlag i programarbetet, då vi prioriterat och gjort avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter. Från 23 november till 13 december 2020 fanns det möjlighet att tycka till om ett framtaget förslag till upprustning. Förslaget sågs sedan över utifrån de synpunkter som kom in.

Sammanställningar av inkomna synpunkter finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?".

Tidplan

 • Medborgardialoger och framtagande av program och trädplan: 2020
 • Program för upprustning beslutas i Kungsholmens stadsdelsnämnd: februari 2021
 • Framtagande av ritningar och andra tekniska handlingar: 2021
 • Byggstart etapp 1: våren 2022
 • Byggstart etapp 2: 2023

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad