Projekt Genomfört

Prästgårdsparken och Sjörövarparken rustas upp

Solberga

Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Parken har rustats upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg har också byggts längs parkens västra sida.

Projektfakta

Nya parkväg, bättre belysning och fler lekredskap

I samband med att det nya bostadsområdet i Älvsjöstaden byggs rustas även Prästgårdsparken och Sjörövarparken upp och kopplas samman. Parken har fått en ny entré mot det nya bostadsområdet och den centrala parkvägen har flyttats, vilket möjliggör för en större sammanhängande gräsyta i mitten av parken för exempelvis picknik och aktiviteter.

Parken öppnas upp från fler håll vilket skapar mer rörelse genom parken och kan bidra till en ökad känsla av trygghet. Parken har fått bättre belysning och röjning har gjorts av buskage. 

Lekplatsen i Sjörövarparken har kompletterats med ny klätterställning, rutsch, balanslek och fler gungor. Basketplanen har målats om och ett nytt stängsel har satts upp runt bollplanen. Duschen som tidigare fanns vid bollplanen har byts ut mot vattenlek för barn.

Bäckfåran som går genom parken har bevarats och dammen rustas upp. Hela parken har även fått nya soptunnor och möblering vilket bidrar till att parken knyts ihop och får ett enhetligt uttryck. 

En ny asfalterad gång– och cykelbana har byggts längs parkens västra sida.

Byggaktör

Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Tidplan

  • Upprustningen startade i april 2021.
  • Större delen av parken öppnades i augusti 2022.

Bildgalleri

Kontakt

Åsa Kledzik

Byggprojektledare (konsult), Exploateringskontoret

Läs mer om Kabelverket/Älvsjöstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad