Projekt Pågående

Prästgårdsparken och Sjörövarparken rustas upp

Solberga

Prästgårdsparken i Solberga består dels av den gamla sjukhusparken med planteringar och fontän, dels av en lekplats med bollplaner. Under 2021 kommer parken rustas upp med bland annat ny parkväg, bättre belysning och fler lekredskap. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs parkens västra sida. Prästgårdsparken är just nu avstängd på grund av upprustning. Vi räknar med att parken öppnar till sommaren 2022

När öppnar parken?

Vi arbetar för att kunna öppna parken så snart som möjligt. Förhoppningsvis kan större delen av parken öppnas upp under vecka 32. Öppnandet av lekplatsen och dammarna kommer tyvärr dröja ytterligare. 

Lekplatsen är avstängd
Innan lekplatsen kan öppnas måste den genomgå och få godkänt i en säkerhetsbesiktning. En första besiktning genomfördes i början av juli och ytterligare åtgärder behöver utföras innan den blir godkänd och kan öppna. 

Projektfakta

Prästgårdsparken och Sjörövarparken idag

Prästgårdsparken har ett centralt läge och är en viktig länk mellan Älvsjö centrum och Solbergaskogen. Den östra delen utgörs av den gamla sjukhusparken med slingrande gångvägar som kantas av blomprakt och gräsytor med lummiga träd. En anlagd bäckfåra ringlar genom parken, och där finns även en liten fontändamm, flera parksoffor och ett stort lusthus. I ett hörn av parken finns odlingslådor för boende i närheten som vill odla. Sjörövarparken har olika aktivitetsytor. Där finns en lekplatsen, en liten konstgräsplan och en asfalterad plan för streetbasket. Intill bollplanen finns en paviljong med bänkar och en grillplats.

Nya parkväg, bättre belysning och fler lekredskap

I samband med att det nya bostadsområdet i Älvsjöstaden byggs rustas även Prästgårdsparken och Sjörövarparken upp och kopplas samman. Parken får en ny entré mot det nya bostadsområdet och den centrala parkvägen flyttas, vilket möjliggör för en större sammanhängande gräsyta i mitten av parken för exempelvis picknik och aktiviteter. Parken öppnas upp från fler håll vilket skapar mer rörelse genom parken och kan bidra till en ökad känsla av trygghet. Parken får genomgående bättre belysning och röjning kommer göras av buskage. 

Lekplatsen i Sjörövarparken kompletteras med ny klätterställning, rutsch, balanslek och fler gungor. Befintliga lekredskap bevaras men får ny placering. Basketplanen får ny målning och ett nytt stängsel sätts upp runt bollplanen. Den befintliga duschen vid bollplanen byts ut mot vattenlek för barn.

Bäckfåran som går genom parken kommer finnas kvar och dammen rustas upp. Odlingslådorna blir också kvar, men får en ny placering i parken. Hela parken får även nya soptunnor och möblering vilket bidrar till att parken knyts ihop och får ett enhetligt uttryck. 

Längs parkens västra sida anordnas en ny asfalterad gång- och cykelbana som ansluter till den kommande gång- och cykelvägen mot Kämpetorpsskolan.

Byggaktör

Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Tidplan

Upprustningen startade i april 2021 och beräknas vara klar i juli 2022. 

Bildgalleri

Nyheter

Kontakt

Åsa Kledzik

Byggprojektledare (konsult), Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Kabelverket/Älvsjöstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad