Uppfinnaren 1. Planområdet i rött.
Projekt Planerat

PRV:s kontorsannex blir bostäder

Östermalm

Ändring av detaljplan, för Uppfinnaren 1, för att göra det möjligt att bygga bostäder i två befintliga annex och bekräfta nuvarande användning av kontor i huvudbyggnaden. Detaljplaneärendet är avskrivet och kommer inte att genomföras. Projektsidan kommer att avpubliceras 15 februari 2023.

Tidigare fastighetsägaren Vasakronan påbörjade planarbetet med att ansöka om att bygga om Patent- och registreringsverkets två kontorsannex till bostäder och samtidigt bekräfta pågående kontorsanvändning av huvudbyggnaden.

Stadsbyggnadskontoret anser att det är möjligt att pröva en ändrad användning av annexen och samtidigt bekräfta huvudbyggnadens markanvändning. Det är av stor vikt att gestaltningen av byggnaderna studeras vidare med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Sedan hösten 2015 har Oscar Properties köpt fastigheten och tagit över ansvaret som fastighetsägare.

Projektfakta

I planen ingick ombyggnad av Patent- och registreringsverkets två kontorsannex till bostäder och samtidigt bekräfta pågående kontorsanvändning av huvudbyggnaden.

Varför?

Den tidigare fastighetsägaren Vasakronan inledde planarbetet genom att ansöka om planändring om att i första hand riva Patent- och registreringsverkets (PRV) två annex och ersätta med två nyuppförda bostadshus och i andra hand bygga om annexen till bostäder.

PRV lämnade annexen 2010 och de har sedan dess huvudsakligen stått tomma. Enligt fastighetsägaren var en modernisering av annexen för fortsatt användning som kontor inte kostnadseffektivt. Fastighetsägaren avsåg däremot att modernisera befintliga kontorslokaler i huvudbyggnaden och önskade att kontorsanvändningen bekräftas i samband med en planändring genom att dagens markanvändning A (allmänt ändamål) ändras till K (kontor).

Stadsbyggnadskontoret har i sitt planbesked bedömt att det av kulturhistoriska skäl är olämpligt att riva annexen, men att det är möjligt att pröva en planändring som innebär ombyggnad av annexen.

Hösten 2015 tog en ny fastighetsägare, Oscar Properties, över fastigheten och därmed ansvaret som fastighetsägare i planarbetet. Stadsbyggnadskontorets syn på utveckling av fastigheten kvarstår.

När?

Planarbetet påbörjades formellt genom beslut av stadsbyggnadsnämnden den 6 februari 2014.

Statusuppdatering sommaren 2019: Arbetet med detaljplanen är vilande i väntan på kompletterande information från fastighetsägaren.

Augusti 2022: Planärendet har avskrivits på grund av att att byggaktören inte längre äger fastigheten som detaljplaneansökan avser.

Vem?

Oscar Properties

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras.
Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Sahlstrand

enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad