Punkthus vid kvarteret Vårfrugillet i Vårberg. Bild: Åke Sundvall
Projekt Pågående

Punkthus vid Ålgrytevägen

Bredäng

Nybyggnation av tre punkthus om totalt 199 lägenheter i kvarteret Vårfrugillet vid Ålgrytevägen i Bredäng.

Projektfakta

199 lägenheter i tre punkthus

Planområdet ligger väster om kvarteret Vårfrugillet i nordvästra utkanten utav Bredäng. Området bestod av obebyggd mark i form av lövskog och hällmark. I närheten av planområdet finns Sätraskogens naturreservat, Bredängs camping med minigolfbana och Mälarstranden med Mälarhöjdsbadet.

Bredängs centrum ligger cirka 700 meter från kvarteret Vårfrugillet. I centrumet finns bibliotek, vårdcentral, mataffärer, restauranger, tunnelbana med mera. I anslutning till centrumet ligger även Bredängsskolan och Bredängshallen.

Projektet innehåller tre smala punkthus på 9 respektive 12 våningar på den obebyggda marken väster om kvarteret Vårfrugillet vid Ålgrytevägen i Bredäng. Totalt planeras 199 lägenheter mellan ett till fem rum och kök, med merparten små lägenheter.

Mellan husen kommer det finnas ett gårdstorg som är öppet mot Ålgrytevägen. Parkering kommer ske huvudsakligen i garage.

En konsekvens av planförslaget är att den befintliga stigen till Sätraskogens naturreservat behöver flyttas.

Stockholm växer

Snart har Stockholms stad en miljon invånare. För att möta den växande befolkningens behov planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Planområdet finns utpekat i Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (2007) som ett möjligt utbyggnadsområde för flerbostadshus, och är även en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

Tidplan 

Samråd genomfördes 15 mars – 22 april 2016.
Granskning genomfördes 18 januari – 15 februari 2017.
Antagen i Stadsbyggnadsnämnden 22 februari 2018.
Planen vann laga kraft 29 mars 2018.

Byggaktörer

Åke Sundvall och Heba
Länk till projektet Panorama

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anders Cedervall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad