Projekt Planerat

Radhus och förskola vid Björksätravägen

Sätra

Nya bostäder och förskola i Kråksätra - del av Sätra 2:1 och Kråksätra 2, norr om Björksätravägen.

Projektfakta

Nya bostäder och en förskola i Sätra

Området för de planerade bostäderna i Sätra avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra i väst och Transätra i öst. Idag består området till stora delar av park- och naturmark. (Kråksätra - del av Sätra 2:1 och Kråksätra 2.)

Arbete pågår med att utreda antalet bostäder som kan komplettera området. Inom planen utreds också en ny förskola söder om Björksätravägen/Ålgrytevägen som kommer att ersätta den befintliga förskola som finns i området. 

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Tidplan

  • Samråd kvartal 1 2024
  • Granskning kvartal 3 2025
  • Antagande kvartal 4 2025

Byggaktör

Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad