Projekt Planerat

Radhus och förskola vid Björksätravägen

Sätra

Nya bostäder och förskola i Kråksätra - del av Sätra 1:2 och Kråksätra 2, norr om Björksätravägen.

Projektfakta

Nya bostäder och en förskola i Sätra

Området för de planerade bostäderna i Sätra avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra i väst och Transätra i öst. Idag består området till stora delar av park- och naturmark. (Kråksätra - del av Sätra 2:1 och Kråksätra 2.)

Arbete pågår med att utreda antalet bostäder som kan komplettera området. Inom planen utreds också en ny förskola söder om Björksätravägen/Ålgrytevägen som kommer att ersätta den befintliga förskola som finns i området. 

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Tidplan

Ej fastställd.

Byggaktör

Erik Wallin AB och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad