Projekt Planerat

Radhus planeras vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg, inom fastigheten Nockebyhov 2:22 planeras byggnation av 17-22 radhus. Området ligger nära förskola, skola, kollektivtrafik och grönområdet Judarskogen. Planförslaget bidrar till att uppfylla stadens bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Projektfakta

Föreslagen radhusbebyggelse omfattar 17-22 radhus om två våningar och en souterrängvåning mot Tyska Bottens väg. Det gångstråk genom parkmark som förbinder Tyska Bottens väg med Ferievägen och Mälaren behålls. Öppningar mellan huskropparna skapar kontakt med sparad grönska.

Parkering

Parkering planeras ske på två parkeringsytor inom planområdet (kvartersmark).

Gång- och cykelbana

Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på. Som en del i utvecklingen av hela Nockebyhov byggs delar av Tyska Bottens väg om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed västra sidan av Tyska Bottens väg.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade 10 december 2015 att anvisa mark för cirka 20 radhus till Småa AB.

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden tog 14 april 2016 beslut om att påbörja planarbete. Plansamråd ägde rum under perioden 24 januari till 7 mars 2017. Planarbetet bygger på det program för västra Nockebyhov som stadsbyggnadsnämnden godkände 2013.

Planeringsarbetet drevs tillsammans "Flerbostadshus vid Tyska Bottens väg/Mälarblick" - diarienummer: 2014-19532. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 31 augusti 2017 beslutade nämnden att godkänna redovisningen av plansamrådet samt att dela planärendet 2014-19532 i två delar. Planområdet med föreslagen radhusbebyggelse fick därför nytt diarienummer – 2017-15486. Granskning av förslaget pågick mellan 25 april till 23 maj 2018.

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2018 och beslutet överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen. Mark-och miljödomstolen avslog överklagandena, varpå beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, som inte beviljade prövningstillstånd. Därmed vann detaljplanen laga kraft den 13 februari 2020.

Byggaktören kan påbörja sin byggnation så snart de nödvändiga ledningsarbetena och upprustningen av Tyska Bottens väg genomförts samt bygglov beviljats. 

Läs mer om ledningsarbetena längs Tyska Bottens väg

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad