Projekt Pågående

Radhus planeras vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg, inom fastigheten Nockebyhov 2:22 planerar Småa att bygga cirka 20 radhus. Området ligger nära förskola, skola, kollektivtrafik och grönområdet Judarskogen.

Projektfakta

Föreslagen radhusbebyggelse omfattar 17-22 radhus om två våningar och en souterrängvåning mot Tyska Bottens väg. Det gångstråk genom parkmark som förbinder Tyska Bottens väg med Ferievägen och Mälaren behålls. Öppningar mellan huskropparna skapar kontakt med sparad grönska.

Parkering

Parkering planeras ske på två parkeringsytor inom kvartersmark.

Gång- och cykelbana

Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på. Som en del i utvecklingen av hela Nockebyhov byggs delar av Tyska Bottens väg om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed västra sidan av Tyska Bottens väg.

Byggaktör

Småa AB.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 februari 2020.

  • Ledningsarbeten utförs längs Tyska Bottens väg, 
    Läs mer om ledningsarbetena längs Tyska Bottens väg

  • Geotreknisk undersökning genomförs 28 juni - 2 juli, 2021. Syftet med utredningen är grundläggning för planerade bostäder. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07:30 - 16:00. Arbetet kan innebära oljud i samband med borrning i berg. Undersökningen utförs av Gaia Survey AB, via Geomind. Beställare är Småa AB.
  • Byggaktören kan påbörja sin byggnation så snart ledningsarbetena och upprustningen av Tyska Bottens väg genomförts samt bygglov beviljats. 

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad