Projekt Pågående

Radhus planeras vid Tyska Bottens väg

Nockebyhov

Vid korsningen Tyska Bottens väg, inom fastigheten Nockebyhov 2:22 planerar Småa att bygga cirka 20 radhus. Området ligger nära förskola, skola, kollektivtrafik och grönområdet Judarskogen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Radhusbebyggelsen omfattar 17-22 radhus om två våningar och en souterrängvåning mot Tyska Bottens väg. Det gångstråk genom parkmark som förbinder Tyska Bottens väg med Ferievägen och Mälaren behålls. Öppningar mellan huskropparna skapar kontakt med sparad grönska.

Parkering

Parkering planeras ske på två parkeringsytor inom kvartersmark.

Gång- och cykelbana

Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på. Som en del i utvecklingen av hela Nockebyhov byggs delar av Tyska Bottens väg om. Ombyggnaden innebär bland annat att en gångbana anläggs utmed västra sidan av Tyska Bottens väg.

Byggaktör

Läs mer om de planerade radhusen på Aros Bostads webbplats. 

Tyska Botten - Aros Bostad

Tidplan

  • Stockholms stads ledningsarbeten längs Tyska Bottens väg är avslutade.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 13 februari 2020.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad