Regnparken i Rålambshovsparken.
Regnparken i Rålambshovsparken. Foto: Stockholms stad 2021.
Projekt Genomfört

Rålambshovsparken utvecklas för att ta hand om mer regn

Kungsholmen

Delar av Rålambshovsparken utvecklas för att bättre kunna ta hand om dagvatten och skyfall. Åtgärderna är ett led i stadens arbete med att stärka grönstrukturen för att möta klimatförändringarna.

Projektfakta

Just nu

Under 2022 kommer avrinningen från Lilla Västerbrons trafikytor att byggas om. Istället för att dagvattnet från brons vägar leds ner i ledningar under mark kommer det att ledas ner i Regnparkens stora växtbädd. Under 2022 pågår också garantiskötsel och vissa ytor kommer vara avstängda så att gräs och annan växtlighet kan etablera sig.

Bakgrund

Rålambshovsparken är en plats där mycket vatten kommer att samlas om Stockholm drabbas av ett riktigt kraftigt regn, det visar de skyfallsmodelleringar som är gjorda. 

Sedan 2018 pågår arbete med att utveckla parken för att bättre kunna ta hand om ökade regnmängder. Målet är att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker på vägar och i fastigheter runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av smutsigt dagvatten innan det når Riddarfjärden. Dessutom ska det göras på ett sätt som ger vinster för parken och dess besökare.

Det här är första gången som mer omfattande åtgärder för anpassning till större regnmängder planeras i en central park inom Stockholms stad. Arbetet ska kunna fungera som kunskapsspridande exempel och ge mervärden till stadens övergripande arbete med klimatanpassning och hantering av dagvatten. Projektet finansieras av Stockholms stads klimatinvesteringsmedel samt genom Boverkets projekt "Grönare städer".

Mål

  • Hålla aktivitetsytor och gångstråk så torra som möjligt under vardagliga regn.
  • Minska erosion i parken vid kraftiga regn och skyfall.
  • Minska föroreningsbelastningen på Riddarfjärden genom att rena smutsigt trafikvatten vid inloppen till parken.
  • Minska belastningen på det befintliga ledningsnätet kring parken genom att ta hand om vatten i öppna lösningar.
  • Dämpa effekter av skyfall och kraftiga regn i ett system av lösningar.
  • Stärka ekosystemtjänsterna i parken och ge mervärden till parkens besökare.

Åtgärder och resultat

Projektet består av tre delar som kallas Regnparken, Skyfallsdammen och Utloppet. Skyfallsdammen och Regnparken är placerade på ömse sidor om Lilla Västerbron. Utloppet är lokaliserat längst ner i parken mot Riddarfjärden.

Regnparken

Dagvatten från närliggande vägar leds till en stor växtbädd, ett så kallat biofilter, där det fördröjs och renas. Biofiltret är dimensionerat för 2-årsregn. Vid större regn, när hela växtbädden fylls med vatten, kan vattnet rinna över en nedsänkt murkant och samlas i en torrdamm (en skålad och invallad gräsmatta). Murar, rännor, sittplatser, vattenspeglar, blommor, buskar och ängsmark skapar mervärden. Genomfört 2020-2021.

Under 2022 kommer avrinningen från Lilla Västerbrons trafikytor att kopplas till Regnparkens biofilter, för att ytterligare avlasta det befintliga ledningsnätet

Skyfallsdammen

Anläggningen är utformad som en sänka med en hårdgjord yta för spontanidrott. Ett tråg och ett svackdicke leder vatten och minskar erosion. Vid nederbörd större än 10-årsregn samlas vatten på spelplanen som kan översvämmas. Ett krossmagasin under planen underlättar infiltration. Närliggande gräsytor har vallats in och skålats. Nya sittgradänger, träd, buskar och ängsmark skapar mervärden. Genomfört 2019 samt 2021.

Utloppet

Åtgärden är koncentrerad längst ner i parken, nära Riddarfjärden. Höjder på gräsmattor samt kantstenar över Smedsuddsvägen har justeras så att skyfall lättare kan rinna ut och vidare till Riddarfjärden. Vid stranden har ytliga föroreningar sanerats. Genomfört 2019-2020.

Uppnådda resultat

Tillsammans tar anläggningarna hand om dagvatten från de hårdgjorda ytorna vid Västerbroplan, Västerbronedfarten, Gjörwellsgatan och Lilla Västerbron. De är utformade och placerade så att övriga ytor i parken hålls torrare. Projektet visar att det går att hitta lösningar för dagvatten- och skyfallshantering på ett sätt som ger mervärden till parkmiljön och dess besökare samtidigt som ledningsnätet avlastas och stora regnmängder kontrolleras. Rålambshovsparken är en viktig park ur kulturhistoriskt hänseende och mycket välbesökt, det har varit en angelägen uppgift att gestalta lösningarna på ett sätt som är förenligt med kulturhistoriska krav och inte gör avkall på sociala värden.

Tidplan

Genomförandet startade hösten 2018 och pågår i etapper fram till 2022.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret och miljöförvaltningen.

Vill du veta mer?

Under arbetets gång har en rad olika dokument tagits fram. Några av dessa finns på Stockholms stads webbplats Miljöbarometern. Där finns bland annat projektets gestaltningsprogram, skötselplan samt en slutrapport. 

Rålambshovsparken på Miljöbarometern

Kontakt

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad