Illustration över Regnparken i Rålambshovsparken.
Illustration över Regnparken i Rålambshovsparken. Illustration: Urbio
Projekt Pågående

Rålambshovsparken utvecklas för att ta hand om mer regn

Kungsholmen

Delar av Rålambshovsparken utvecklas för att bättre kunna ta hand om dagvatten och skyfall. Åtgärderna är ett led i stadens arbete med att stärka grönstrukturen för att möta klimatförändringarna.

Projektfakta

Just nu

Under försommaren 2021 färdigställs etapp ”Regnparken” och samtidigt startar kompletterande arbeten inom den tidigare etappen ”Skyfallsdammen”. Hösten 2021 kommer hela projektet att vara klart. Vissa ytor kommer dock att fortsatt vara avstängda så att gräs och annan växtlighet kan etablera sig.

Bakgrund

Rålambshovsparken är en plats där mycket vatten kommer att samlas om Stockholm drabbas av ett riktigt kraftigt regn, det visar de skyfallsmodelleringar som är gjorda. Redan idag finns områden inom parken som är översvämningskänsliga och det uppstår situationer flera gånger årligen då vatten blir stående i parken, även vid måttliga regn.

I flera etapper kommer parken att utvecklas för att bättre kunna ta hand om ökade regnmängder. Målet är att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker på vägar och i fastigheter runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av smutsigt dagvatten innan det når Riddarfjärden. Dessutom ska det göras på ett sätt som ger vinster för parken och dess besökare.

Det här är första gången som mer omfattande åtgärder för anpassning till större regnmängder planeras i en central park inom Stockholms stad. Arbetet ska kunna fungera som kunskapsspridande exempel och ge mervärden till stadens övergripande arbete med klimatanpassning och hantering av dagvatten. Projektet finansieras av Stockholms stads klimatinvesteringsmedel samt genom Boverkets projekt "Grönare städer".

Mål

  • Hålla aktivitetsytor och gångstråk så torra som möjligt under vardagliga regn.
  • Minska erosion i parken vid kraftiga regn och skyfall.
  • Minska föroreningsbelastningen på Riddarfjärden genom att rena smutsigt trafikvatten vid inloppen till parken.
  • Minska belastningen på det befintliga ledningsnätet kring parken genom att ta hand om vatten i öppna lösningar.
  • Dämpa effekter av skyfall och kraftiga regn i ett system av lösningar.
  • Stärka ekosystemtjänsterna i parken och ge mervärden till parkens besökare.

Åtgärder

Fyra åtgärdspaket har tagits fram för att uppnå målen. De kommer att genomföras etappvis för att minimera störningarna i parken.

Regnparken

Åtgärden Regnparken placeras strax väster om Lilla Västerbron. Vatten från kör- och gångbanor på Lilla Västerbron och Västerbronedfarten leds till en växtbädd (biofilter) där det fördröjs och renas. Växtbädden anpassas för att ta hand om partikelbundna föroreningar och lösta tungmetaller. Regnparken utformas så att vattnets väg åskådliggörs. Sittplatser, vattnet och växtlighet skapar nya upplevelsevärden. Genomfört 2020-2021.

Skyfallsdammen

Åtgärden Skyfallsdammen placeras strax öster om Lilla Västerbron. Dammen utformas som en sänka med en hårdgjord yta i botten, anpassad för spontanidrott. Mot Västerbronedfarten förstärks grässluttningen med gradänger och en stensatt bäck för att minska risken för erosion vid kraftiga regn. Nya träd planteras runt om. Vid regn större än 10-årsregn samlas vatten i sänkan som kan översvämmas, medan ytor runt om snabbare blir torra. Övrig tid kan spelplanen användas för olika aktiviteter. Genomfört 2019 samt 2021.

Vardagsnyttan

Åtgärder koncentreras till de välanvända ytorna kring skateparken och de gångvägar som leder under Lilla Västerbron. Genom att ersätta hårt packad jord med mer genomsläppliga beläggningar, samt genom att se till att vatten rinner bort bättre minskas ytornas slitage och de blir snabbare användbara efter regn. Åtgärderna inom Vardagsnyttan bakas in i genomförandet av etapperna Skyfallsdammen och Regnparken.

Utloppet

Åtgärder koncentreras längst ner i parken, nära Riddarfjärden. Vid regn större än 10-årsregn blir det vattensamlingar här. Höjdsättningen på gräsytorna justeras så att vattnet lättare kan rinna ut över Smedsuddsvägen och vidare ut i Riddarfjärden. I vägbanan görs anvisningar för vattnets väg, som även kan verka fartdämpande. Vid stranden finns ytligt liggande föroreningar som saneras. Genomfört 2019-2020. 

Tidplan

Genomförandet startade hösten 2018 och pågår i etapper fram till 2021.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret och miljöförvaltningen.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad