Ruddammsparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Pågående

Ruddammsparken rustas upp

Östermalm

Ruddammsparken ska rustas upp och ett program som anger inriktning för upprustningen har tagits fram.

Projektfakta

Ruddammsparken ligger relativt anonymt vid Körsbärsvägens ände uppe på åsen ovanför Valhallavägens nordvästra del. Parken består av två delar. En mer naturlik del med berg och mycket vegetation samt en anlagd del med en liten lekplats och en gräsklädd slänt som kantas av vuxna träd. Parken omgärdas av bostadshus uppförda i början av 1990-talet men här finns även äldre byggnader. Ett stenkast norr om parken löper Roslagsbanans järnväg.

Ruddammsparken är i behov av upprustning, till exempel behöver parkens möbler bytas ut och belysningen behöver ses över. Lekplatsen är i behov av förnyelse och här finns idag ett lekhus med rutschkana och många bänkar, men inte särskilt mycket mer. När vi rustar upp parken vill vi ge lekplatsen större yta och nya lekredskap.

Program för upprustning

Ett program som anger inriktning för en upprustning av parken antogs av stadsdelsnämnden i februari 2022. Programarbetet föranleddes av en medborgardialog då det fanns möjlighet att tycka till om parken och lekplatsen via en webbenkät. Även förskolor i området har fått chansen att tycka till. De inkomna synpunkterna var ett av flera viktiga underlag för programarbetet. Ett stort tack till alla som deltog!

Programmet och en sammanställning av inkomna synpunkter finns längre ner på denna sida under rubriken "Vill du veta mer?".

Sanering av marken

Under en miljöteknisk undersökning påträffades förhöjda halter av metaller i jorden i grässlänten. Denna jord har sannolikt lagts ut för att jämna ut ojämnheter i sluttningen för omkring 100 år sedan.

Parkens centrala del sanerades under våren och sommaren 2021. Parkens ”naturdel” är planerad att saneras under 2024 efter att upprustningen av den centrala delen är avslutad.

Tidplan

 • Dialog med förskolor i området: mars 2021
 • Medborgardialog i enkätform: 15 mars–15 april 2021
 • Marksanering: mitten av maj–juli 2021.
 • Programmet för lekplatsen färdigställs efter beaktande av inkomna synpunkter: juni 2021
 • Saneringsarbetet beräknas vara klart: juli 2021
 • Gräsytorna är avstängda för etablering av gräsmatta: juli–augusti 2021
 • Program för upprustning beslutas i stadsdelsnämnden: 2022
 • Bygghandlingar tas fram: 2022
 • Upprustning av park och lekplats: höst 2022–vår 2023
 • Sanering av ”naturdelen”: 2024
 • Återställning av ”naturdelen”: 2024

Ansvarig

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad