Ruddammsparken. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Ruddammsparken rustas upp

Östermalm

Östermalms stadsdelsförvaltning ska rusta upp Ruddammsparken och under våren 2021 har det funnits möjlighet att tycka till inför kommande upprustning. Under våren och sommaren kommer också delar av parken att saneras på grund av föroreningar i marken.

Projektfakta

Ruddammsparken ligger relativt anonymt vid Körsbärsvägens ände uppe på åsen ovanför Valhallavägens nordvästra del. Parken består av två delar. En mer naturlik del med berg och mycket vegetation samt en anlagd del med en liten lekplats och en gräsklädd slänt som kantas av vuxna träd. Parken omgärdas av bostadshus uppförda i början av 1990-talet men här finns även äldre byggnader. Ett stenkast norr om parken löper Roslagsbanans järnväg.

Behov av upprustning 

Ruddammsparken är i behov av upprustning, till exempel behöver parkens möbler bytas ut och belysningen behöver ses över. Parkens vegetation kommer också att få en översyn och vi kommer att utföra trädvård under våren 2021. Lekplatsen är i behov av förnyelse, här finns idag ett lekhus med rutschkana och många bänkar, men inte särskilt mycket mer. När vi rustar upp parken vill vi ge lekplatsen större yta och nya lekredskap. 

Sanering av marken

Under en miljöteknisk undersökning påträffades förhöjda halter av metaller i jorden i grässlänten. Denna jord har sannolikt lagts ut för att jämna ut ojämnheter i sluttningen för omkring 100 år sedan.

En sanering av jorden i grässlänten påbörjas i mitten av maj 2021, där förorenad jord grävs bort och ny, ren jord läggs på. Inga föroreningar har identifierats i marken vid lekplatsen. Därför kommer lekplatsen att vara tillgänglig för lek även när den övriga parken är inhägnad för sanering. Saneringen beräknas vara klar i juli 2021.

Medborgardialog avslutad

Från 15 mars till 15 april 2021 fanns det möjlighet att tycka till om parken och lekplatsen via en webbenkät. Även förskolor i området har fått chansen att tycka till. Medborgardialogen är nu avslutad och vi fick in 134 svar. Ett stort tack till alla som deltog! En sammanställning av inkomna synpunkter finns under rubriken "Vill du veta mer?".

De inkomna synpunkterna utgör en del av det underlag som vi använder för att ta fram ett programförslag för parken. Programförslaget beslutas sedan av stadsdelsnämnden.

Tidplan

  • Dialog med förskolor i området: mars 2021
  • Medborgardialog i enkätform: 15 mars – 15 april 2021
  • Marksanering: mitten av maj – juli 2021. 
  • Programmet för lekplatsen färdigställs efter beaktande av inkomna synpunkter: juni 2021
  • Saneringsarbetet beräknas vara klart: juli 2021
  • Gräsytorna är avstängda för etablering av gräsmatta: juli – augusti 2021
  • Upprustningsförslag av lekplats och park beslutas i Östermalms stadsdelsnämnd: preliminärt augusti 2021
  • Bygghandlingar tas fram: höst/vinter 2021
  • Upprustning av park och lekplats: vår/sommar 2022

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad