Projekt Pågående

Sätra Gård

Sätra

Planförslaget möjliggör nybyggnation av fyra flerbostadshus om totalt 64 lägenheter vid Sätra Gård i stadsdelen Sätra.

Projektfakta

64 lägenheter i flerbostadshus

Planområdet ligger norr om korsningen Björksätravägen-Sätragårdsvägen i Sätra. Bostäderna byggs på tidigare obebyggd mark som till större delen bestod av en stor sluttande gräsyta.

Planområdet ligger cirka 700 meter från Sätra centrum där det finns tillgång till vårdcentral, apotek, en mindre dagligvarubutik samt några restauranger. Planområdet ligger cirka 1 500 meter från Skärholmen centrum. Skärholmen centrum har ett stort köpcentrum som utöver vårdcentral, apotek, bibliotek, tandläkarmottagning också erbjuder en stor mängd affärer, restauranger och annan kommersiell service.

I närheten finns ett flertal förskolor och grundskolor och även ridskola med utbildning och ungdomsverksamhet. Dessutom är det endast några minuter med cykel från planområdet till Sätra IP som har bland annat 11-spelsplan med gräs, friidrottshall och ishall. I direkt anslutning till projektet gränsar Sätraskogens naturreservat med möjlighet till det populära Sätrastrandsbadet.

Byggaktören Bonava bygger fyra flerbostadshus som föreslås ha två enkla sammankopplade hus. En smal lägre del vetter mot Björksätravägen och en högre del placeras mot naturreservatets storskaliga trädridå. Den högre delens översta våning inrymmer endast förråd och tekniska installationer. Byggnadskropparna kommer att uppföras i fyra till sex våningar om totalt cirka 64 lägenheter.

Bostadsgårdar planeras med inspiration av koloniområdens intimitet och småskalighet. Odlingslotter med odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar och växthus planeras. Cykel- och bilparkering kommer att erbjudas i marknivå för boende.

Stockholm växer

Stockholms stad når snart en miljon invånare. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Planområdet finns utpekat i Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (2007) som ett område där det är möjligt att komplettera med bostadsbebyggelse, och är även en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4 000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 1 november-13 december 2016.
  • Granskning skedde kvartal 1 2017.
  • Beslut i Stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 2 2017.
  • Planen vann laga kraft den 21 november 2017.
  • Byggstart oktober 2020.

Byggaktör

Bonava är byggherre.

Mer information om projekt Aronia finns på Bonavas webbplats.
bonava.se/bostad/stockholm/satra/aronia

Bilder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad