• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utbyggt ställverk i Sätra

Sätra

Förslaget möjliggör ett utbyggt ställverk för energiförsörjning vid Sätra industriområde. Tidigare ingick även en återvinningscentral i förslaget.

Säkrad energiförsörjning

Förslaget möjliggör ett ställverk för energiförsörjning (Svenska Kraftnät). Det nya ställverket ska kopplas samman med Ellevios befintliga ställverk direkt öster om planområdet.

I området planeras nya bostäder, gator, parkmiljöer och ny teknisk infrastruktur. För att möjliggöra stadsutveckling i området – till exempel gång och cykelstråk, behöver ytan för de tekniska anläggningarnas minska. Den befintliga återvinningscentralen måste flytta.

Förslaget säkrar energiförsörjningen i området.

Återvinningscentral utgår från förslaget

I det ursprungliga förslaget skulle även en återvinningscentral placeras tillsammans med ställverket. Enligt nya beslut från Stockholm vatten och avfall ska återvinningscentralen få en annan placering och ingår inte längre i detta förslag.

Sätra verksamhetsområde

Planområdet ligger i Sätra verksamhetsområde, i anslutning till Strömsätravägen, öster om bland annat fastigheten Stensätra 16. Flertalet byggnader är uppförda som kontors- eller lagerbyggnader under 70-talet och området är väl synligt från E4/E20 Södertäljevägen, vilket innebär att det är en del av entrén till Stockholm.

Naturmark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Påverkan på naturvärden behöver utredas och målsättningen bör vara att spara delar av naturvärdena samt tillföra grönska inom anläggningarna.

Tidsplan

  • Samråd planeras i april/maj 2024
  • Granskning planeras februari/mars 2025
  • Antagande planeras augusti 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

  • Svenska kraftnät
  • Stockholm Vatten och Avfall.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Susanne Arvidsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 372

Bastien Lacombe
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 479

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Sätra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad