Flygfoto över bebyggelse och naturområde. Nybyggnation inritad på bilden.
Vändplanen och byggnader inplacerade i naturmiljön.
Projekt Genomfört

Seniorbostäder i Liseberg

Liseberg

I kvarteret Julpsalmen, Västberga 1:1, i Liseberg/Östberga har Blomsterfonden byggt 140 hyreslägenheter med seniorbostäder.

Projektfakta

140 seniorbostäder

De nybyggda lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta våningar. Annebodavägen förlängs och får ett nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras.

Byggaktör

Blomsterfonden

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 2013-2014 och vann laga kraft 5 december 2014.
  • I november 2015 startade markarbeten för den nya gatan och i december 2015 startade bygget av de nya husen.
  • Den nya gatan var klar hösten 2016. Staden utförde slutförande arbeten på gatan under hösten 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar från planskedet.

Bygg- och plantjänsten

Tyck till om allmän plats

I Synpunktsportalen kan du göra göra en felanmälan eller lämna din synpunkt på Stockholms trafik- och utemiljö. 

Till Synpunktsportalen

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad