Foto över Signalparken på våren.
Signalparken maj 2016. Foto: AJ Landskap AB.
Projekt Pågående

Signalparken rustas upp och förnyas

Marieberg

Signalparken ska rustas upp för att möta det växande behovet av attraktiva och välkomnande park- och lekmiljöer.

Projektfakta

Upprustningen av Signalparken startar i september 2020 och beräknas vara klar i maj 2021. Under byggtiden kommer hela parken att vara avstängd.

Bakgrund

Signalparken ligger längs Signalgränd i stadsdelen Marieberg på Kungsholmens sydvästra del. I parken finns lekplats, bänkar, gräsmatta, buskar och flera stora träd. Parken är sliten och behöver rustas upp. Under 2018 togs en tillfällig förskola i parken bort, vilket inneburit ytterligare anledning att se över och förnya parken.

Program för förnyelse

Ett program, som anger inriktning och förslag på förnyelse, har tagits fram. Målet är att skapa en attraktiv och välkomnande park för barn och vuxna. Programmet antogs av stadsdelsnämnden den 18 december 2018 och finns längre ner på denna sida.

Medborgardialog

Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar och resultatet utgör en förutsättning för arbetet. I samband med projektets start våren 2018 genomfördes en tidig medborgardialog med Signalparkens besökare. Synpunkterna och idéerna som kom in då blev ett av flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning av parken. I det fortsatta arbetet gjordes avvägningar och prioriteringar mellan alla olika intressen. Frågor om till exempel lekvärde, slitagetålighet, tillgänglighet, jämställdhet, ekosystemtjänster och estetiska värden studerades.

Under september–oktober 2018 presenterades ett förslag till upprustning av parken och då fanns det åter möjlighet för allmänheten att tycka till. Förslaget bearbetades sedan efter inkomna synpunkter. 

Stort tack till alla som medverkat genom att lämna synpunkter och komma med idéer. Sammanställningar av synpunkter från de två dialogtillfällena finns längre ner på denna sida.

Upprustningsåtgärder i korthet

  • Ny lekutrustning, bland annat klätterställning, gungor, sandlåda, karusell, gungdjur och balanslek.
  • Nya parkmöbler.
  • Ny belysning.
  • Ny plats för stadsodling.
  • Utvecklad vegetation däribland nya perennrabatter.
  • Ny plats för samvaro med grill.

Under rubriken "Vill du veta mer?" längre ner på sidan finns en illustrationsplan som visar hur den upprustade parken är tänkt att se ut och vad den ska innehålla. 

Tidplan

Program togs fram under 2018. Projektering genomfördes 2019.

Upprustningen av parken startar i september 2020 och beräknas vara klar i maj 2021. Under byggtiden kommer hela parken att vara avstängd.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret.

Vill du veta mer?

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad