Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Skärholmsvägen etapp 2

Skärholmen

Skärholmsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. Den är även ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. 2015 byggde Stockholms stad den första sträckan av en ny gång- och cykelbana längs med Skärholmsvägen från Ekholmsvägen till Lindholmsbacken. Den 5 juni 2017 avslutades även arbetet med att förlänga gång- och cykelbanan från Lindholmsbacken till Lammholmsbacken.

Projektfakta

Dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken

I och med arbetet med den dubbelriktade cykelbanan längs Skärholmsvägen mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken har trafiksäkerheten för både gående och cyklister förbättrats. Cykelbanan är en förlängning av det tidigare färdigställda arbetet mellan Ekholmsvägen och Lindholmsbacken.

Gång- och cykelbanan ansluter till en gång- och cykelbro över E4/E20 till Kungens kurva strax söder om Lindholmsbacken. Trafikverket har ansvarat för att bygga bron som blev klar hösten 2016. Vid den nya Statoilmacken har en cirkulationsplats byggts. Anslutningsvägen till E4 Förbifart Stockholm, Lindvreten södra har byggts av Huddinge kommun.

För ökad säkerhet och framkomlighet på Skärholmsvägen

Stockholms stad vill öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare på Skärholmsvägen. Tidigare fanns endast smala cykelfält i vägrenen på båda sidor om vägen mellan Lindholmsbacken och Lammholmsbacken. Gångbanor saknades helt.

Färdigt juni 2017

Byggstart i början av hösten 2016. Den nya gång- och cykelbanan blev klar 5 juni 2017.

Genomfördes av staden

Stockholms stad har genomfört projektet.

Påverkan i närområdet

Samtidigt som Stockholms stads arbete påbörjas stänger Trafikverket av påfarten av E4/E20 till Skärholmsvägen i höjd med Ekholmsvägen. Trafiken kommer att ledas ut på Skärholmsvägen i stället. Att arbetena genomförs samtidigt hänger samman med att Trafikverket bygger trafikplatsen, Lindvreten norra. Tillsammans skapar vi en bättre trafikmiljö och ber om överseende för de olägenheter det kan leda till under byggtiden.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad