Karta med utredningsområdets avgränsning markerat i rött.
Karta med utredningsområdets avgränsning markerat i rött
Projekt Planerat

Skola och idrottshall utreds på Bromstens IP

En skola för 630 elever samt idrottshall utreds på Bromstens IP. Förslaget innebär att Bromstens IP omdisponeras till att innehålla skola, idrottshall samt ytor för idrott med fotbollsplaner med mera. Detaljplanen omfattar fastigheterna Bromsten 8:25, 8:26, 8:27 och 8:30.

Projektfakta

Skola och idrottshall föreslås placeras på Bromstens IP

En ny skola föreslås placeras på nuvarande Bromstens IP. Förslaget möjliggör att inom Bromstensstadens närområde lösa behovet av en skola. Förslaget omfattar en skola för 630 elever från förskoleklass till årskurs sex och en fullstor idrottshall samt ytor för idrott.

För att tillgodose behovet av nya idrottshallar enligt den långsiktiga investeringsplanen krävs två nya idrottshallar i området till följd av bostadsexploateringar och en växande befolkning. En av dessa kan med fördel samlokaliseras med planerad skola. I förslaget har en idrottshall placerats där dagens omklädningsrum ligger. På den södra delen av idrottsplatsen inryms en 11-spelsplan och en 7-spelsplan med uppställningsytor.

I planarbetet av den nya bebyggelsen ska hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Området vid entréerna ska utformas så de blir inbjudande och trevliga att vistas i. Förslaget med skola på platsen bidrar även till att fler människor visats på platsen, vilket bidrar till en tryggare plats för barn i området.

Samma kapacitet trots minskade ytor för idrott

I förslaget föreslås samtliga nya fotbollsplaner inom Bromstens IP förses med konstgräs, vilket gör att man kan uppnå samma kapacitet för fotbollen som idag trots att idrottsplatsens yta minskar jämfört mot i dag. Val av plats skapar goda förutsättningar att bidra till målen i stadens Översiktsplan om att göra skollokaler mer tillgängliga för allmänheten och skapa fler mötesplatser och stärka skolans roll i närsamhället. 

Skola på Bromstens IP varit med i planeringen tidigare

I detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 – Kvarteren Gustav, Gunhild och Bromsten m. fl., som trädde i kraft i juli 2019 planerades i ett första skede för en ny grundskola för cirka 900 elever samt en idrottshall på Bromstens IP. I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut undantogs skolan och idrottshallen från detaljplanen.

Förslag på andra platser för ny skola har därefter studerats. Den sammanvägda bedömningen är att Bromstens IP är det bästa alternativet för en ny skola utifrån läge, planmässiga förutsättningar, kostnadsaspekter samt samordningsvinster vad gäller idrott. Den valda placeringen bedöms även vara det bästa alternativet för att barn som bor i stadsdelen på ett säkert sätt kan röra sig mellan hem, skola och aktiviteter.

Samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag

Projektet är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab.

 Tidplan

  • Start-PM, vilket innebär att planarbetet påbörjas, godkändes i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020.
  • Samråd november 2021
  • Granskning oktober 2022
  • Antagande februari 2023

 

Dagvattenmagasin planeras under Bromstens IP

Stockholm Vatten och Avfall, SVOA planerar att anlägga ett större dagvattenmagasin under del av Bromstens IP.

Läs mer om dagvattenmagasin under Bromstens IP

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt i närområdet

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad