Illustration som visar föreslagen byggnad för nya skola. Skolbyggnaden är placerad längs Duvbovägen.  Till höger i bild ser man del av idrottshalllen som planeras uppföras längs Midgränd.
Möjlig utformning av skolbyggnaden och idrottshallen sett från Duvbovägen i östlig färdriktning. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

Skola och idrottshall utreds på Bromstens IP

En skola för 660 elever samt idrottshall utreds på Bromstens IP. Förslaget innebär att Bromstens IP omdisponeras till att innehålla skola, fullstor idrottshall samt ytor för idrott. Detaljplanen omfattar fastigheterna Bromsten 8:25, 8:26, 8:27 och 8:30.

Bildgalleri

Illustrationen visar en bild på skolgården. Till höger syns skolbyggnaden och till vänster syns idrottshallen. Bild: Tengbom.
Vy söderifrån som visar möjlig utformning av idrottshallen och skolbyggnaden med skolgården till höger i bild. Bild: Tengbom
Illustrationsplan.
Illustration som visar föreslagen byggnad för nya skola. Skolbyggnaden är placerad längs Duvbovägen.  Till höger i bild ser man del av idrottshalllen som planeras uppföras längs Midgränd.
Möjlig utformning av skolbyggnaden och idrottshallen sett från Duvbovägen i östlig färdriktning. Bild: Tengbom
Karta över området.

Skola för 660 elever och en idrottshall

I detaljplaneförslaget möjliggörs en skola för 660 elever, från förskoleklass till årskurs 6 och en fullstor idrottshall.

Skolan föreslås uppföras i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö. I anslutning till skolan skapas goda utemiljöer samt säkra skolvägar.

Byggnadernas placering

Förslaget innebär att skolbyggnaden uppförs i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö.

Ett samlande entrétorg för både skola och idrott skapas vid skolbyggnadens västra gavel mot Duvbovägen. Entrétorget kopplar till huvudentréerna för både skola och idrott, samt till en större sammanhängande skolgård i sydost.

Placeringen av den nya byggnaderna är vald med hänsyn till omkringliggande bebyggelse, där den höga skolbyggnaden möter upp den högre bebyggelsen som finns längs Duvbovägen och den lägre idrottshallen möter villorna vid Midgränd.

Placeringen medför även en god utemiljö för skolan avseende buller och dagsljus. Byggnaderna har utformats så att inga baksidor skapas, vilket bidrar till en tryggare utemiljö. Byggnadernas huvudentréer har placerats så att de är väl synliga från det gemensamma entrétorget från Duvbovägen.

Genom byggnadernas placering skapas en diagonal siktlinje mellan kvarvarande idrottsyta och Bromstens IK:s klubbhus. Skolan och idrottshallen kan bli nya målpunkter i området och ges därför tydliga entréer och uterum.

Idrottshallen

Idrottshallen är fullstor med en bottenvåning som kan innehålla foajé, tolv omklädningsrum varav 4 utomhus, förråd och teknik. Hallen planeras ha entréer från skolgård mot entrétorg respektive mot idrottsplanen, samt mot Midgränd där angöringen kan ske.

Omklädningsrummen utomhus har i förslaget placerats så att de är vända mot idrottsplanen. Dessa ersätter de omklädningsrum som finns på platsen idag.

Idrottshallens sociala ytor föreslås vara uppglasade och hallen på plan två kan då nås via synliga trappor i den uppglasade foajén mot entrétorget och skolgården.

Skolbyggnaden

Skolbyggnaden i fyra våningar ligger med långsidan mot Duvbovägen i nordöst. På västra gaveln ligger huvudentrén mot entrétorget. På östra gaveln i korsningen Duvbovägen – Fristadsvägen ligger särskolans egen avskilda entré. På skolans bottenvåningar föreslås allmänna funktioner och specialsalar samlas. Det vill säga administration, elevhälsa, allmänna ytor församlingar, matsal, storkök, inlastning och teknik.

Tre tydliga eleventréer från skolgården kan koppla till varsitt huvudtrapphus och utgöra en förbindelse uppåt i huset till de åtta hemvisterna på plan 2 och 3. På plan 4 kan det finnas allmänna ytor med möjlighet till ateljéer och allrum. Våningen föreslås vara indragen och förskjuten så att möjlighet finns till terrasser för uteklassrum och pedagogisk verksamhet. På takvåningen föreslås även fläktrummen placeras.

Hantering av höjdskillnader

I området finns det sedan tidigare risk för översvämning vid extrema regn eller höga vattenflöden. På grund av översvämningsrisk ligger golvhöjderna cirka en meter ovan befintliga marknivåer. Höjdskillnaderna tas upp av trappor och ramper för att skapa tillgängliga entréer. Platsens höjdskillnader kan användas som värdeskapande faktor i skolbyggnaden och på skolgården, med gradänger, planteringar och rumsbildningar i olika nivåer.

Runt idrottshallen föreslås en upphöjd klack runt om hela byggnaden och på den södra sidan av skolbyggnaden som vetter mot skolgården. Ambitionen är att all hantering av höjder skall bidra till platsen genom skapande av rumsligheter, lekfullhet och funktion.

Säkra skolvägar

För att skapa säkrare skolvägar planerar Stockholms stad att bygga om del av Duvbovägen så att gångbanan och cykelbanan på södra sidan får en bättre säkerhetsstandard och blir bredare, att busshållplatsen på södra sidan får en plattformsyta med väderskydd och att ett ytterligare övergångsställe med hastighetssäkring anläggs väster om busshållplatserna samt att det görs hastighetssäkrande åtgärder på körbanan.

Ny transformatorstation

En ny transformatorstation föreslås norr om Duvbovägen för att förse skolan med el. Platsen har valts utifrån minsta möjliga konsekvenser på befintliga naturvärden, med avseende på ledningarnas möjliga längd och med hänsyn till intilliggande V/A-ledningar. Transformatorstationen är även placerad med respektavstånd till befintliga hus och verksamheter. Byggrätten är tio gånger tio meter och byggnaden tillåts vara tre meter hög.

Fortsatt ytor för idrott på södra delen av Bromstens IP

Skolan och den fullstora idrottshallen förläggs till ytorna på norra delen av Bromstens IP, mot Duvbovägen.

Den yta i söder, som i dag utgörs av en naturgräsplan, kommer fortsatt vara yta för idrott. Här utreder staden en 11-spelsplan och en 7-spelsplan, båda med konstgräs.

Tidplan

  • Samråd pågick 23 november 2021 till 24 januari 2022.

  • Redovisningen av plansamråd godkändes i stadsbyggnadsnämnden 28 april 2022.

  • Granskning beräknas ske i maj 2024.
  • Antagande januari 2025.

Se förslaget i 3D-miljö

Genom att klicka på länken nedan kan du se planförslaget i 3D-miljö. Du navigerar i 3D-miljön med din muspekare.

Länk till 3D-modell

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Fördröjningsmagasin under Bromstens IP

För att minska riskerna för översvämningar i Bromsten planerar Stockholm Vatten och Avfall, SVOA att bygga ett fördröjningsmagasin under gräsplanen vid Bromstens IP.

Läs mer om dagvattenmagasin under Bromstens IP

Evakueringsyta i Sundby

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jennifer von Hofsten

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt i närområdet

Uppdaterad