• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Våtmarker utvecklas för grodor och andra groddjur

Råcksta, Sköndal

Inom satsningen Grönare Stockholm har Stockholms stad utvecklat våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden.

Det är viktigt att grod- och kräldjur trivs i naturen i och runt Stockholms stad. Därför har våtmarker och dammar utvecklats på flera platser. Det innebär bland annat att nya dammar har anlagts och att dammar som har vuxit igen har utvidgats och skötts om.

För att djuren ska kunna övervintra har staden placerat ut döda trädstammar och grenar samt grävt övervintringsgropar, som är gropar fyllda med sten eller stenrös delvis täckta med jord.

Arbetet har också skapat bättre miljöer för fåglar och vatteninsekter.

Två paddor som sticker upp huvudet i en damm.
Foto: Johan Pontén.

Groddjurspassager

På många platser går vägar genom groddjurens livsmiljöer. Staden har lokaliserat platser och utrett var det finns behov av tunnlar för grodor och andra smådjur.

Utredningen av specifika platser görs genom att räkna grodor och groddjur i området och ta reda på mellan vilka platser grodorna rör sig. Man tittar även på om det finns överkörda grodor på och vid vägbanan.

Stockholms stad har anlagt två tunnlar på lämplig plats för att spridning och årlig vandring ska kunna ske på ett säkrare sätt. På sikt ger det grodorna möjlighet att sprida sig.

Platser där arbete har genomförts

Två tunnlar för groddjurspassage har byggts under Perstorpsvägen i Sköndal. Groddjur genomför vandringar under flera tidpunkter på året mellan våtmarker och torrare platser för bland annat parningslek och vinterdvala. I det aktuella området utgjorde Perstorpsvägen en barriär som antingen ledde till att grodorna riskerade att bli överkörda vid passage eller att platserna för parning eller vinterdvala inte kunde nås. För att avhjälpa detta byggdes tunnelrör under körbanan för säker passage.

Arbetet utfördes i samband med ombyggnaden av Perstorpsvägen. Groddjurspassagerna färdigställdes under april–maj 2022.

En väg med körande bilar. Under vägen syns en öppnings till en grodtunnel.
Nybyggd grodtunnel under Perstorpsvägen. Foto: Solveig Edlund.
Öppningen till en grodtunnel omgiven av grönskande trädgrenar.
Grodtunnel under Perstorpsvägen. Foto: Solveig Edlund.
Ovansidan av en grodtunnel. I bakgrunden syns grönskande träd.
Grodtunnel för vandring mellan våtmarker. Foto: Solveig Edlund.

För att förbättra livsmiljöerna för grodor och andra djur och växter har Stockholms stad anlagt nya dammar och övervintringsplatser för groddjur öster om Råcksta träsk.

Många småvatten som groddjur är beroende av har försvunnit och på många håll har dessa djur minskat eller helt försvunnit. Genom att återskapa småvatten och övervintringsplatser kan groddjuren återhämta sig.

En skogsväg som leder genom ett grönskande område. Till höger syns en informationsskylt för nya livsmiljöer för grodor.
Entré och informationsskylt vid östra sidan av Råcksta träsk. Foto: Lennart Johansson

Vid Råcksta träsk har en befintlig damm utvidgats, och två nya dammar har anlagts för grodor och salamandrar.

Vid sidan av dammarna har det byggts övervintringsplatser där stenar har lagts på varandra för att skapa mellanrum och sedan täckts av ett tjockt lager jord. Där kan grodor, kräldjur och andra smådjur hitta frostfria gömställen att spendera vintern. Groddjur är växelvarma och upprätthåller inte sin egen kroppstemperatur som däggdjur och fåglar. De reglerar sin kroppstemperatur genom att flytta sig mellan kallare eller varmare platser.

Ovanpå övervintringsplatserna har ekar och buskar planterats. Växterna har valts för att gynna fåglar och pollinerande insekter så som fjärilar, humlor och vilda bin.

Vid alla tre dammar har det byggts bryggor och träspänger som gör att besökare kan komma närmare vattnet och få möjlighet att ta del av livet i dammarna.

Två bilder som visar en dam respektive en stenhög.
Utvidgad groddamm och nybyggd övervintringsplatser för grodor och groddjur, maj 2022. Foto: Solveig Edlund.
Vatten omgiven av gräs och grönskande träd.
Utvidgad groddamm Råcksta träsk, juni 2023. Foto: Lennart Johansson
En träspång omgiven av högt gräs. Till vänster syns en informationsskylt i grönt.
Träspång vid nya dammar. Foto: Lennart Johansson
En brygga i trä. På räcket hänger en röd livboj.
Ny damm med brygga, så att besökare har möjlighet att se några av de varelser som lever i dammen. Foto: Lennart Johansson

Tidsplan

Projektet genomfördes 2020–2022.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sköndal

Projekt i Råcksta

Projekt inom Grönare Stockholm

Uppdaterad