Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 2 - hotell, kontor, handel och gymnasieskola

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner där den första startade under 2019. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet med flertalet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska bevaras, och bland annat en ny gymnasieskola och entré till den nya tunnelbanestationen.

400 bostäder, en gymnasieskola, parker och torg

Inom andra etappen planeras totalt för cirka 400 bostäder, en gymnasieskola, parker och torg. Dessutom planeras cirka 90 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar och skola i bevarade hus, samt cirka 50 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar i tillbyggnader och nya hus. En av uppgångarna för den nya tunnelbanestationen planeras vid Norra entrétorget (Palmfeltsvägen/Arenavägen). Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Kulturkvarteren (2A)

Detaljplan för Kulturkvarteren (Sandhagen 15 med flera) i norra Slakthusområdet och del av Globenområdet (diarienummer 2019-06180) omfattar arbetsplatser, hotell, bostäder, befintlig gymnasieskola och centrumverksamhet. Ansvarig stadsplanerare: Sara Norås

Stärkta kopplingar och hänsynsfull utveckling

Planen möjliggör utbyggnad av torg och gator som stärker kopplingen till kringliggande stadsdelar. Arbetet ska präglas av hänsynsfullt utvecklande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ingår i detaljplanen med ett respektfullt tillskott av ny bebyggelse.

Preliminär tidplan
 • Oktober 2020, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • Första kvartalet 2022, planförslag på samråd
 • Första kvartalet 2023, planförslag på granskning
 • Tredje kvartalet 2023, planförslag antas

Markanvisade byggaktörer och hyresvärdar
 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor, hotell och centrum.
 • Klövern har centrum och kontor och ska utveckla med mer centrum och kontor.
 • S:t Erik Markutveckling har kontor som ska utvecklas och kompletteras med centrum
 • Sisab har en befintlig gymnasieskola

Centrala kvarteren (2B)

Detaljplan för Centrala kvarteren (Hjälpslaktaren 1 med flera) i centrala Slakthusområdet (diarienummer 2019-08051) omfattar bostäder, kontor, handel- och centrumverksamhet samt två parker. Etappen omfattar nio byggnader som bevaras, öppnas upp och får nytt innehåll anpassat efter deras kulturhistoriska värden. I etappen planeras även för mellan 250 och 350 bostäder. Ansvarig stadsplanerare: Anna Duarte

Nya centrala gröna parker

Centralt i området föreslås en park kallad Centrala parken med uppgångar från den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet. Centrala parken har potential att bli en samlande, grön plats för hela Slakthusområdet. En mindre park kallad Triangelparken planeras vid den nya gatan Diagonalen. 

Preliminär tidplan
 • November 2021, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2022, arbete med planförslag
 • Tredje kvartalet 2023, planförslag på samråd
 • Tredje kvartalet 2024, planförslag på granskning
 • Andra kvartalet 2025, planförslag antas

Markanvisade byggaktörer och hyresvärdar
 • John Mattson ska utveckla bostäder med lokaler i bottenvåningen. Bolaget har även en industribyggnad som ska bevaras och utvecklas med kontor och handel.
 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor och lokaler för handel.
 • Klövern planerar utveckla bostäder med handel i bottenvåningen i en byggnad som ägs av privat fastighetsägare.
 • Castellum ska utveckla kontor och lokaler för handel och service i befintliga och nya byggnader.
 • Svenska Hus i Stockholm ska utveckla kontor och lokaler med handel i befintlig byggnad.

Gymnasiekvarteret (2C)

Detaljplan för gymnasieskola (del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15) vid Bolidenvägens förlängning (diarienummer 2019-04267) omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fyra våningar hög med en indragen femte våning. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Detaljplanen inkluderar även utbyggnad av allmänna gator norr om skolan. Ansvarig stadsplanerare: Stina Bäckström

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. Titta i 3D-modellen här.

Viktig målpunkt i området

Skolan utvecklas för att bli en viktig målpunkt i området. Stort fokus läggs på att skapa attraktiva miljöer runt om skolan. Gångstråket mellan bergsväggen i Naturparken och skolan, samt gatan i direkt anslutning norr om skolan ska aktiveras och locka människor till att passera och vistas där under både dag- och kvällstid. Skolan ska utformats med stor hänsyn till de historiskt värdefulla byggnaderna runtom parken Fållan.

Informationsblad om Gymnasiekvarteret 2C (PDF)

Preliminär tidplan
 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2020, markanvisning och arbete med samrådsförslag
 • 27 april-8 juni 2021, planförslag på samråd (digital livechatt 19 maj)
 • Fjärde kvartalet 2021, planförslag på granskning
 • Andra kvartalet 2022, planförslag antas
Markanvisade byggaktörer
 • Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst.

Tunnelbanekvarteret (2D)

Granskningsförslaget för tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar en byggnad i 3–7 våningar med tunnelbaneentré och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Den föreslagna byggnaden är utformad för att möta de olika skalor och arkitektur som finns i kringliggande kvarter, med äldre industribebyggelse i Slakthusområdet och mer storskalig kontor och kommersiell bebyggelse i Globenområdet. Den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet kommer att ersätta tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård på Hagsätralinjen. Ansvarig stadsplanerare: Sara Norås

Informationsblad om Tunnelbanekvarteret 2D (PDF)

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för besökare och arbetande.

Preliminär tidplan
 • december 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • november 2020-januari 2021, planförslag på samråd
 • 27 oktober-23 november 2021, planförslag på granskning
 • februari 2022, planförslag beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden
Markanvisade byggaktörer
 • Atrium Ljungberg ska bygga den nya byggnaden
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation
Ny tunnelbana i Slakthusområdet

Region Stockholm bygger en ny tunnelbanestation i området med planerad trafikstart år 2030.

Region Stockholms webbplats om utbyggnad av tunnelbanan. 

Program för hela Slakthusområdet

Ett planprogram för utveckling av Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Programmet möjliggör bland annat för tusentals nya bostäder och arbetsplatser, samt service, handel, parker och torg. Nya byggnader ska gestaltas med hänsyn till platsen och områdets kulturvärden.

Projekt Slakthusområdets webbplats

Detaljplaner

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bilder etapp 2

Strukturplan med kulturkvarteren (2A) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått..
Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i bakgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden i söder och parken Fållan i bakgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Visionsbild 2D med byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Visionsbild 2D byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).

Frågor och svar

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Norås

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Duarte

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för kulturkvarteren (2A).

Emma Kölborg

Projektledare, exploateringskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för gymnasiekvarteret (2C)

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad