Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 2 - hotell, kontor, handel och gymnasieskola

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner där den första startade under 2019. Det är ett stort område i den östra delen av Slakthusområdet med flertalet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska bevaras, och bland annat en ny gymnasieskola och entré till den nya tunnelbanestationen.

Projektfakta

Inom etappen planeras totalt cirka 325 bostäder, en gymnasieskola, torg och cirka 110 000 kvm BTA kontor och lokaler i bottenvåningar. Ca 40 000 kvm BTA befintlig kontorsyta bevaras. En uppgång för den nya tunnelbanestationen planeras vid Norra entrétorget (Palmfeltsvägen/Arenavägen). Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Kulturkvarteren (2A)

Detaljplan för Kulturkvarteren (Sandhagen 15 med flera) i norra Slakthusområdet och del av Globenområdet (diarienummer 2019-06180) omfattar arbetsplatser, hotell, bostäder, befintlig gymnasieskola och centrumverksamhet.

Stärkta kopplingar och hänsynsfull utveckling

Planen möjliggör utbyggnad av torg och gator som stärker kopplingen till kringliggande stadsdelar. Arbetet ska präglas av hänsynsfullt utvecklande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ingår i detaljplanen med ett respektfullt tillskott av ny bebyggelse.

Preliminär tidplan
 • Oktober 2020, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • Första kvartalet 2022, planförslag på samråd
 • Första kvartalet 2023, planförslag på granskning
 • Tredje kvartalet 2023, planförslag antas

Markanvisade byggaktörer och hyresvärdar
 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor, hotell och centrum.
 • Klövern har centrum och kontor och ska utveckla med mer centrum och kontor.
 • S:t Erik Markutveckling har kontor som ska utvecklas och kompletteras med centrum
 • Sisab har en befintlig gymnasieskola

Gymnasiekvarteret (2C)

Detaljplan för gymnasieskola (del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15) vid Bolidenvägens förlängning (diarienummer 2019-04267) omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fyra våningar hög med en indragen femte våning. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Detaljplanen inkluderar även utbyggnad av allmänna gator norr om skolan.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. Titta i 3D-modellen här.

Viktig målpunkt i området

Skolan utvecklas för att bli en viktig målpunkt i området. Stort fokus läggs på att skapa attraktiva miljöer runt om skolan. Gångstråket mellan bergsväggen i Naturparken och skolan, samt gatan i direkt anslutning norr om skolan ska aktiveras och locka människor till att passera och vistas där under både dag- och kvällstid. Skolan ska utformats med stor hänsyn till de historiskt värdefulla byggnaderna runtom parken Fållan.

Informationsblad om Gymnasiekvarteret 2C (PDF)

Preliminär tidplan
 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2020, markanvisning och arbete med samrådsförslag
 • 27 april-8 juni 2021, planförslag på samråd (digital livechatt 19 maj)
 • Fjärde kvartalet 2021, planförslag på granskning
 • Andra kvartalet 2022, planförslag antas
Markanvisade byggaktörer
 • Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst.

Tunnelbanekvarteret (2D)

Samrådsförslaget för tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar en byggnad i 3–7 våningar med hotell i de lägre våningarna och kontor högre upp. Bottenvåningen planeras innehålla utåtriktade verksamheter som caféer, restauranger, butiker och receptionsytor. Den föreslagna byggnaden är utformad för att möta de olika höjder som finns i kringliggande kvarter. Under byggnaden planeras en uppgång från den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet som ersätter stationerna Globen och Enskede Gård på Hagsätralinjen.

Informationsblad om Tunnelbanekvarteret 2D (PDF)

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för boende, verksamma och besökare i närområdet.

Preliminär tidplan
 • december 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • november 2020-januari 2021, planförslag på samråd
 • oktober-december 2021, planförslag på granskning
 • februari 2022, planförslag antas
Markanvisade byggaktörer
 • Atrium Ljungberg ska bygga den nya byggnaden
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation
Ny tunnelbana i Slakthusområdet

Region Stockholm bygger en ny tunnelbanestation i området med planerad trafikstart år 2030.

Region Stockholms webbplats om utbyggnad av tunnelbanan. 

Program för hela Slakthusområdet

Ett planprogram för utveckling av Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Programmet möjliggör bland annat för tusentals nya bostäder och arbetsplatser, samt service, handel, parker och torg. Nya byggnader ska gestaltas med hänsyn till platsen och områdets kulturvärden.

Projekt Slakthusområdets webbplats

Detaljplaner

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bilder etapp 2

Strukturplan med kulturkvarteren (2A) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått..
Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i bakgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden i söder och parken Fållan i bakgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Visionsbild 2D byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Visionsbild 2D byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).

Frågor och svar

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Nyheter

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Norås

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för kulturkvarteren (2A).

Emma Kölborg

Projektledare, exploateringskontoret

Svarar på frågor om detaljplan för gymnasiekvarteret (2C)

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad