Flygbild över Slakhusområdet med etapp 2 inritat.
Projekt Planerat

Slakthusområdet etapp 2 - hotell, kontor, handel och gymnasieskola

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner där den första startade under 2019. Det är ett område i den östra delen av Slakthusområdet med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ska bevaras, och även en ny gymnasieskola och entré till den nya tunnelbanestationen.

400 bostäder, en gymnasieskola, parker och torg

Inom andra etappen planeras totalt för cirka 400 bostäder, en gymnasieskola, parker och torg. Dessutom planeras cirka 90 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar och skola i bevarade hus, samt cirka 50 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar i tillbyggnader och nya hus. En av uppgångarna för den nya tunnelbanestationen planeras vid Norra entrétorget (Palmfeltsvägen/Arenavägen). Området består av olika detaljplaner som kommer starta under åren framöver. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Kulturkvarteren (2A)

Detaljplan för Kulturkvarteren (Sandhagen 15 med flera) i norra Slakthusområdet och del av Globenområdet (diarienummer 2019-06180) omfattar kontor, hotell, bostäder, småskalig tillverkning, befintlig gymnasieskola och tunnelbana. Vid Norra Entrétorget föreslås ett hotell i elva våningar. Två lägre byggnader längs Hallvägen rivs och ersätts med bostäder och kontor. Gymnasieskolan i södra delen av planområdet ska fortsätta sin verksamhet. Ansvarig byggprojektledare: Anna Pramsten. Ansvarig projektledare: Simon Reppling

Stärkta kopplingar och hänsynsfull utveckling

Området ska utvecklas till en hållbar och trygg blandstad med stärkta kopplingar till omkringliggande stadsdelar. För att stärka kopplingarna mellan Slakthusområdet och Globenområdet ska Arenavägen sänkas och omvandlas till en stadsgata. Planen möjliggör även en utbyggnad av torg och gator och rivning av en byggnad möjliggör en utbyggnad av parken Fållan. Arbetet ska präglas av hänsynsfullt utvecklande av de kulturhistoriskt värdefulla byggnader med nytt innehåll och ett respektfullt tillskott av ny bebyggelse. Planen bygger vidare på tidigare årtiondens byggnadskonst.

Informationsblad om Kulturkvarteren 2A (PDF)

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. 3D-modell över Slakthusområdet.

Preliminär tidplan 2A

 • Oktober 2020, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • 22 mars-3 maj 2022, planförslag på samråd, öppet hus 7 april på Palmfelt center
 • November 2023, planförslag på granskning

Markanvisade byggaktörer och hyresvärdar

 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor, hotell och centrum.
 • Corem har centrum och kontor och ska utveckla med mer centrum och kontor.
 • Sisab har en befintlig gymnasieskola

Centrala kvarteren (2B)

Detaljplan för Centrala kvarteren (Hjälpslaktaren 1 med flera) i centrala Slakthusområdet (diarienummer 2019-08051) omfattar bostäder, kontor, handel- och centrumverksamhet samt två parker. Etappen omfattar nio byggnader som bevaras, öppnas upp och får nytt innehåll anpassat efter deras kulturhistoriska värden. I etappen planeras även för mellan 250 och 350 bostäder. Ansvarig stadsplanerare: Sophia Norrman Winter. Ansvarig projektledare: Simon Reppling

Nya centrala gröna parker

Centralt i området föreslås en park kallad Centrala parken med uppgångar från den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet. Centrala parken har potential att bli en samlande, grön plats för hela Slakthusområdet. En mindre park kallad Triangelparken planeras vid den nya gatan Diagonalen. 

Preliminär tidplan 2B

 • November 2021, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2022, arbete med planförslag
 • Första kvartalet 2024, planförslag på samråd
 • Fjärde kvartalet 2024, planförslag på granskning
 • Tredje kvartalet 2025, planförslag antas

Markanvisade byggaktörer och hyresvärdar

 • John Mattson ska utveckla bostäder med lokaler i bottenvåningen. Bolaget har även en industribyggnad som ska bevaras och utvecklas med kontor och handel.
 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor och lokaler för handel.
 • Corem planerar utveckla bostäder med handel i bottenvåningen i en byggnad som ägs av privat fastighetsägare.
 • Castellum ska utveckla kontor och lokaler för handel och service i befintliga och nya byggnader.
 • Svenska Hus i Stockholm ska utveckla kontor och lokaler med handel i befintlig byggnad.

Gymnasiekvarteret (2C)

Detaljplan för gymnasieskola (del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15) vid Bolidenvägens förlängning (diarienummer 2019-04267) omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fem våningar hög med den femte våningen indragen i alla riktningar. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Detaljplanen inkluderar även utbyggnad av allmänna gator norr om skolan. Ansvarig stadsplanerare: Lovisa Kihlborg. Ansvarig projektledare: Emma Kling.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området. 3D-modell över Slakthusområdet.

Viktig målpunkt i området

Skolan utvecklas för att bli en viktig målpunkt i området. Som offentlig byggnad och skola kommer många människor besöka och passera den dagligen, och därför har stort fokus lagts på att skapa attraktiva miljöer utvändigt och invändigt. Bottenvåningen föreslås utformas med sittbänkar i fasad och en stor andel genomsiktliga partier. Västra gatan norr om byggnaden utformas som en bilfri miljö, med utbytbar möblering som möjliggör både aktivitet och rekreation. Skolan ska utformas med hänsyn till de historiskt värdefulla byggnaderna runtom parken Fållan, och med utgångspunkt i det övergripande kvalitetsprogrammet för arkitektur som tagits fram för Slakthusområdet.

Informationsblad om Gymnasiekvarteret 2C (PDF)

Preliminär tidplan 2C

 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2020, markanvisning och arbete med samrådsförslag
 • 27 april-8 juni 2021, planförslag på samråd (digital livechatt 19 maj)
 • 9 mars- 5 april 2022, planförslag på granskning
 • 25 augusti 2022, planförslag antogs i stadsbyggnadsnämnden och blev överklagad
 • 1 december 2022, Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet och planen får laga kraft
 • Höstterminen 2026, skolan planeras öppnas

Markanvisade byggaktörer

 • Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst.

Tunnelbanekvarteret (2D)

Det antagna förslaget för tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar en byggnad i 3–7 våningar med tunnelbaneentré och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Byggnaden är utformad för att möta de olika skalor och arkitektur som finns i kringliggande kvarter, med äldre industribebyggelse i Slakthusområdet och mer storskalig kontor och kommersiell bebyggelse i Globenområdet. Den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet kommer att ersätta tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård på Hagsätralinjen. Ansvarig stadsplanerare: Sara Norås. Ansvarig projektledare: Jens Nilheim

Informationsblad om Tunnelbanekvarteret 2D (PDF)

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för besökare och arbetande.

Preliminär tidplan 2D

 • december 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • november 2020-januari 2021, planförslag på samråd
 • oktober-november 2021, planförslag på granskning
 • april 2022, planförslag antogs i stadsbyggnadsnämnden
 • juni 2022, planförslag fick laga kraft

Markanvisade byggaktörer

 • Atrium Ljungberg ska bygga den nya byggnaden
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation

Ny tunnelbana i Slakthusområdet

Region Stockholm bygger en ny tunnelbanestation i området med planerad trafikstart år 2030.

Region Stockholms webbplats om utbyggnad av tunnelbanan. 

Program för hela Slakthusområdet

Ett planprogram för utveckling av Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2017. Programmet möjliggör bland annat för tusentals nya bostäder och arbetsplatser, samt service, handel, parker och torg. Nya byggnader ska gestaltas med hänsyn till platsen och områdets kulturvärden.

Projekt Slakthusområdets webbplats

Detaljplaner

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bilder etapp 2

Strukturplan med kulturkvarteren (2A) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Visionsbild etapp 2A, Slakthusplan med Hallvägen i kvarter B. Illustration: DinellJohansson TMRW
Visionsbild etapp 2A, Slakthusplan med Hallvägen i kvarter B. Illustration: DinellJohansson TMRW
Visionsbild Etapp 2A, Arenavägen (Globen shopping/Arenan 9) korsningen Palmfeltsvägen med ny tunnelbaneentré. Illustration: Wester Elsner arkitekter
Visionsbild Etapp 2A, Arenavägen (Globen shopping/Arenan 9) korsningen Palmfeltsvägen med ny tunnelbaneentré. Illustration: Wester Elsner arkitekter
Visionsbild östra delen av parken Fållan och Slakthushallarna. Illustration: Landskapslaget
Visionsbild östra delen av parken Fållan och Slakthushallarna. Illustration: Landskapslaget
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått..
Visionsbild på gymnasieskolan från parken Fållan i söder, illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild på gymnasieskolan från parken Fållan i söder, illustration Cedervall arkitekter.
2C Gymnasiekvarteret med gymnasieskolan söderifrån. Illustration: Cedervall arkitekter
2C Gymnasiekvarteret med gymnasieskolan söderifrån. Illustration: Cedervall arkitekter
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.
Visionsbild 2D med byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Visionsbild 2D byggnaden och tunnelbaneentrén sett från nordväst, vid Norra entrétorget (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).

Frågor och svar

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Kontakt

Simon Reppling

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Pramsten

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Emma Kling

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Norås

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jens Nilheim

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad