Pågående arbeten

Trappa och granithäll på nya Skeppsbrokajen.
Skeppsbrokajen 24 november 2022.

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Uppdaterad senast: 2022-11-25
Sidan uppdateras varje vecka. Ny information står i fetmarkerad text. 

Du kan också ta del av aktuell information via projektets veckobrev.
Maila oss på slussen@stockholm.se för att prenumerera.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Vi har samlat information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig som bor eller jobbar vid Slussen.

Information om stomljud, buller och åtgärder

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbeten pågår mellan kl 07-19 på lördagar och söndagar. Vi bedömer att det inte ska vara störande för närboende. 

 • Munkbron utförs nattarbeten när skalskydd ska flyttas. Backsignaler från lastbilar kan då vara störande för omgivningen. Arbeten pågår vissa nätter fram till februari 2023.

 • Guldfjärdsplan, nedanför Hilton på Stadsgårdsleden, ska grundläggningsarbeten utföras. Utöver de ordinarie arbetstiderna kommer även arbeten utföras mellan klockan 19-20 på måndag - torsdag. Arbetet väntas pågå fram till februari 2023.

 • På Skeppsbron ska finplaneringsarbeten utföras 26-27 november, mellan kl. 08-18. Det är bland annat nya bänkar som ska gjutas på plats. Dessa arbeten kan medföra störningar för omgivningen.

 • I Katarinaberget, i höjd med entrén på Katarinavägen, kommer borrningsarbete att utföras under helgen 26-27 november. Arbetstiden är 09-17. Borrningarna kan orsaka stomljud vara störande för dem som bor i närheten.

Projekt Slussens landområden


Klicka på bilden för att förstora den

Film om Projekt Slussens landområde, YouTube

Östra Mälarkajen

 • Arbeten med att schakta och såga spont utförs på Stadsgårdsleden. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

 • På Stadsgårdsleden mellan Slussbron och tunnelbanebron fortsätter grundläggningsarbeten. Det är arbeten med form, armering och gjutning. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • På östra sidan om tunnelbanebron har man gjutit ett valv över blivande Stadsgårdstunneln. Överdäckningen över själva Stadsgårdsleden hamnar i höjd med tunnelbanan. Därefter kommer ytterligare en våning upp till Södermalmstorg. Totalt kommer det att bli två våningar upp från kajplan till torgplan.

 • Under vecka 47 har arbeten med att montera väggar för nästa våning utförts. Arbete med montage av form för väggar från plan ett upp till torgplan har utförts med hjälp av lyft med kran.

 • Arbeten med Stadsgårdstunneln pågår från två håll. Arbeten med form och gjutning av pelare pågår. Vi jobbar här med väggar, grundberedning och schakt. Arbetsbetong för östra delen av Stadsgårdstunneln ska gjutas.

 • Arbeten med hisschakt som ska bli hiss mellan Stadsgårdsleden, Mälarterrassen och Södermalmstorg pågår. Gjutning av formen har utförts. Det är delen från kajplan upp till mellanplanet. Senare kommer ytterligare en nivå att gjutas även här, för nivån upp till torgplanet.

 • I övrigt pågår installationer, arbeten med servicetunnel och andra mindre arbeten på den här arbetsytan.

Mariagränd vid Katarinavägen

 • SL har påbörjat arbeten med att bygga om Slussens biljetthall vid Ryssgården. En ny entré mot Katarinavägen och den nya bussterminalen byggs och hissarna blir fler. Under arbetena kommer trapporna att stängas av vilket kan orsaka en del trängsel.

  Biljetthallen i Slussen byggs om, Region Stockholms webbplats

Södermalmstorg

 • Sponten på Södermalmstorg är nu 14 meter djup. Här jobbar vi med grundläggning för den nya överdäckningen över tunnelbanan, som också blir en ny torgyta. Under torgytan blir yta för serviceutrymmen och inlastning för bland annat handelsplatsen.

 • Borrning av pålar i schaktet pågår. Det är 28 pålar som ska borras ned. Arbetet väntas pågå till slutet av januari 2023 och kan vara störande för omgivningen.

 • Här pågår arbeten med sågning av betongmur och borrning av stag.

Projekt Slussens vattenområden


Klicka på bilden för att förstora den

Film om Projekt Slussens vattenområde, YouTube

Munkbron

 • På Munkbrokajen växer en ny kajlinje fram. Kajen ska förstärkas och breddas. Just nu pågår arbeten med form och armering. Sedan ska konsol-bryggor fästas på den. Schaktarbeten pågår för den nya räckesbalken. Markarbeten pågår för fundament till belysning. Kajen beräknas öppna för allmänheten till sommaren 2023.

 • Arbeten pågår med belysningsfundament.

 • Här pågår också arbeten med blästring av kajkrönsten för att få en fin finish. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

 • På Munkbrokajen pågår arbeten med att fylla de trädgropar, som tidigare schaktats upp, med bland annat makadam. Träden ska få rätt förutsättningar att klara sig i stadsmiljö.

Norra Slusskajen

 • Arbeten med att förstärka kajen på Gamla stans södra sida pågår, på Norra slusskajen.

Skeppsbrokajen

 • Under vecka 47 slutförs marköverbyggnadsarbetena på Skeppsbron. Just nu monteras armaturer för belysning och några mindre finplaneringsarbeten

 • På måndag den 28 november kl 05 öppnas den här platsen för allmänheten. Då är det möjligt att cykla och promenera mellan Skeppsbron och Stadsgårdsleden längs med kajstråket. Representanter från projektet kommer att finnas på plats mellan kl. 07-09 för att svara på frågor.

Vattenområdet mellan tunnelbanebron och Slussbron

 • Monterings- och installationsarbeten av slusskanalens östra slusslucka pågår under Slussbron. På Slussens Instagramkonto @projektslussen finns film och bilder på öppningen.
  Slussens Instagramkonto

 • På Slussbrons västra sida pågår arbeten med att riva och kapa spont. Det är också arbeten med form och armering. Dessa arbeten pågår sju dagar/veckan mellan kl 07-19. Vi bedömer att det inte ska vara störande för dem som passerar på bron.

 • På östra lågbron är det full fart inför öppning. Arbeten pågår med ytskikt och belysning. Gång-och cykelbanan öppnar för allmänheten senare i höst.

 • Måndag den 28 november kl.05:00 leds cykeltrafik om så den går över östra lågbron, istället för genom slitsen i Slussbron. Trafikförändringen innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron. Representanter från projektet kommer att finnas på plats på öppningsdagen mellan kl 07-09 för att svara på frågor.

 • Arbeten med fiskvandringsvägen pågår. Fiskvandringsvägen ska ligga i gamla Nils Ericsons sluss, i vattenområdet närmast Gamla stan. Här pågår arbeten med form och armering. En tunn tätkaka ska gjutas här under vecka 48. Den gjuts i lutning eftersom fiskvandringsvägen ska vara som en backe. Därefter ska den fyllas med återanvänt moränmaterial. Den gjutna konstruktionen är sjösatt och ligger intill Munkbrokajen. Vi beräknar att den kan flyttas in i Nils Ericsons sluss under våren 2023.

 • I Norra avbördningskanalen pågår förberedelser för gjutning av bottenplattan, nu när tätkakan har härdat och kanalen tömts på vatten. Bottenarbeten väntas pågå till april 2023. Den här avbördningskanalen beräknas att tas i drift under sommaren 2024.

 • Arbeten pågår med slusskanalens sista del. Pålarna ska gjutas och efter det förbereder man botten för lansering av slusskanal.

 • Installationsarbeten pågår i Slusskanalen under Slussbron. Slusskanalens ytterligare delar är nu sammankopplade och ligger vid Munkbrokajen. De börjar att flyttas på plats under november.

 • I Saltsjön, öster om Slussbron, pågår arbeten med erosionsskydd. Den stora pontonen är full med grus att använda som fyllnadsmassa. Gruset återanvänds från arbetsområdet på Mälarsidan.

Södra Slusskajen

 • Här pågår markarbeten med schakt. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen.

Projekt Slussens bergarbeten


Borrningsarbete pågår på platser markerade med orange. Klicka på kartan för att förstora den.

Film om nya bussterminalen, YouTube

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår borrningsarbeten i berget.

 • I berget går arbetena mer och mer mot byggnation, istället för bergdrift. I vänthallen påbörjas arbeten med att gjuta tvärvalven och i ankomsthallen påbörjas arbeten med konstruktionen.

 • Arbeten med att borra hål för bergbult pågår i Katarinaberget. Omkring 30000 bultar ska borras upp i hela anläggningen. Det görs för att kunna sätta upp ett membran, som sedan innertaket ska fästas i.

 • Borrning för bultar kvarstår på de platser som är markerade med orange i framdriftskartan. Dessa arbeten kan innebära stomljud för dem som vistas i fastigheterna i närheten.

 • I Katarinaberget, i höjd med entrén på Katarinavägen, kommer borrningsarbete att utföras under helgen 26-27 november. Arbetstiden är 09-17. Borrningarna kan orsaka stomljud vara störande för dem som bor i närheten.

 • I hela Katarinaberget pågår installationsarbeten för el, sprinklermanövrering och ställverksinstallationer.

 • I rundeln närmast tunnelbanan fortsätter arbeten med armering och form. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • I rulltrappsschaktet ska membran sättas upp på sidorna. Därför ska vi borra för bult här. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen, då det ligger långt ner i berget och det handlar om mindre borrhål och mindre bultar.

 • Intill Mosebacke torg finns en gammal skorsten som är i behov av renovering. Mot slutet av 2022 kommer arbeten med att renovera den att påbörjas. Arbetet innefattar bland annat blästring, vilket kommer att vara störande för omgivningen.

 • Under vecka 46 påbörjades den första gjutningen av golvet i den kommande vänthallen.

 • Arbeten med att forma valvbågar har påbörjats i tvärtunnel mellan avgångshall och vänthall. Arbeten med form och armering pågår inför kommande gjutning. Sedan ska glaspartier och dörrar fästas här. Det ska bli entréslussar för att skilja vänthall från ankomst- och avgångshall.

 • Det stora arbetet med att borra special-bult i berget intill Lokattens trappor har slutförts. Det var extra stora bultar som borrades in, vilket krävde mycket förberedelser då det var ett arbete som krävde speciell kompetens. Bultarna ska hålla för den bro inne i berget som kommer att gå från ankomsthallen till Lokattens trappor och Saltsjöbanan.

Katarinagaraget

 • Ett större förstärkningsarbete som innebär borrning för bult pågår i Katarinagaraget. Detta arbete kan innebära störande stomljud för dem som bor i närområdet. Arbetet väntas pågå till november 2022.

Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan har ett ventilationsschakt byggts till den nya bussterminalen.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området.

 • Under våren 2023 påbörjas återställning av gatan. Arbetet ska sätta igång så snart det går att gräva i marken. Stenar till gatan är sparade och ska återanvändas här, men nya stenar kan ändå behöva formas på plats. De rutor som ska vara på bergväggen till ventilationsschaktet ska sågas ut.

 • Återställningsarbeten beräknas pågå under ett år och kan vara störande för omgivningen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • I infartsrampen ska formen för fundamentet på rampen byggas. Den första nivån färdigställdes under juli. Nu pågår arbeten med att borra hål och kontaktinjektera längs stödmurarna i rampen. Detta kan vara störande för de som passerar på Stadsgårdsleden. Därefter påbörjas form, armering och gjutning för nästa nivå av rampen.

 • Arbeten med att färdigställa infartsrampen väntas pågå fram till slutet av 2023.

Lokattens trappa

 • Under vintern 2022/2023 ska ett pålningsarbete utföras utanför Lokattens trappa. Arbetena med att slå spont för dessa pålar kommer att vara störande för omgivningen.

Borgmästartrappan

 • Inom kort påbörjas arbeten med att återställa Borgmästartrappan. Först ska en arbetsyta avgränsas. Arbeten börjar inifrån berget och ut. En fyra våningars konstruktion ska byggas i betong. Det blir en trappa, teknikrum och accessytor för media, servicerum och korridorer. Den här trappan ska så småningom hänga ihop med Stadsgårdsleden.

 

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

 • Ett större arbete med gjutning av rundeln i bussterminalen kommer innebära att vi behöver mer plats för betongbilar. Arbetsområdet utanför entrén till Katarinagaraget behöver därför breddas. Ett busskörfält har därför stängts av. Vi beräknar att det ska vara avstängt i ett år. Detta påverkar i första hand busstrafiken och ska inte innebära minskad framkomlighet för cyklister eller gångtrafikanter.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad