Pågående arbeten

Drönarbild över Slussbron och byggområdet vid Slussen i Stockholm. Vy från nord-öst. Skeppsbrokajen till höger i bild och Stadsgården till vänster.
Slussbron en solig septemberdag 2021

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. Informationen uppdateras varje vecka. Ny information står i fetmarkerad text.

Följ projektet vecka för vecka

Varje vecka skickar vi ut aktuell information om projektet.
Här anmäler du dig till Projekt Slussens veckobrev

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Läs mer om stomljud, buller och åtgärder här

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Det innebär att själva bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbetstiden kommer att vara mellan klockan 07-19 på lördagar och söndagar. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten.

Projekt Slussens landområden

Klicka på bilden för att förstora

Se filmen om Projekt Slussens landområde

Södermalmstorg

 • Schakt för kommande spontarbeten har påbörjats. Schaktning innebär att göra markytan jämn och fin för den kommande byggnationen på Södermalmstorg. Dessa arbeten kommer att pågå till mitten av 2022. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • Efter årsskiftet 2021/2022 ska en 900 kubikmeter stor betongmur att rivas. Vi bedömer att arbetet med att riva den här muren kan upplevas som störande för omgivningen.

 • På norra sidan av Södermalmstorg, på den plats som kommer att vara källaren till Mälarterrassen, utförs smidesarbeten. Hammarband monteras för att hålla ihop marken när schaktningsarbeten ska utföras. När det är klart påbörjas arbete med att borra pålar. Vi bedömer att det kan vara störande för omgivningen.

Östra Mälarkajen

 • Betongarbeten pågår för en stor undervattensgjutning. Arbetena pågår fram till årsskiftet. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Mariagränd vid Katarinavägen

 • Vid Mariagränd, i höjd med det gamla polishuset på Katarinavägen, utförs arbeten med finplanering. Det är förberedelser för den nya konstruktionen i form av en trappa som kommer att leda upp till Thor Modéens trappa. Arbetet sker dagtid och kan uppfattas något bullrande och ljudstörande.

 • Här pågår också arbete med den nya entrén som så småningom kommer att leda till bussterminalen, handelsplatsen och tunnelbanan.

 • Vecka 41 fortsätter arbete med plattsättning och mindre betongjobb. Om ett par veckor påbörjas arbeten med stenbeklädning av trappan. De arbeten som ska utföras av projekt Slussen ska vara klara i slutet av november. Då tar Trafikförvaltningen över området.

Projekt Slussens vattenområden

Klicka på bilden för att förstora

Se filmen om Projekt Slussens vattenområde

Under Slussbron

 • Betongarbeten för de kommande lågbroarna pågår här. Andra förberedande arbeten, såsom slipning, lapp och lag utförs också. Området ska iordningställas för att vara redo för lanseringen av lågbroarna.

 • Mitt under bron fortsätter arbeten med vattenbilning under vecka 41. Vi bedömer att det kan vara störande för dem som passerar över bron. Vattenbilningen pågår hela oktober.

 • I kanalen för avbördningsluckan pågår arbeten med mätningar inför monteringen av luckan. Här pågår också stomkompletteringar för drivmekanik.

 • I norra delen av slusskanalen ska väggarna muras och arbeten med ställningar utföras. Här pågår också betongarbeten och stomkompletteringar. 

 • Under vecka 41 pågår arbeten med att borra stag. Detta kan orsaka störande ljud för omgivningen.

Under tunnelbanebron

 • Dykare arbetar här med förberedande åtgärder inför kommande arbeten med erosionsskydd. Detta för att minimera erosion på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar. Dessa arbeten pågår i minst tio veckor till.

Munkbron och Munkbroleden

 • På Munkbron pågår arbete med form och gjutning för nya Munkbrokajen.

 • På Munkbron utförs även gjutningsarbeten. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • En ombyggnad av gatan på Munkbron pågår. Gångbanan är avstängd vid Gamla stans tunnelbanestation och gående hänvisas till andra sidan gatan. Hänvisningsskyltar har satts upp för att göra omläggningen tydligare. Dessa arbeten väntas pågå året ut. Se markering på bilden nedan.

Bilden visar trafikomläggningens sträcka.

Norra Slusskajen

 • Arbeten pågår med armering och gjutning för de kommande lågbroarna. Dessa arbeten bedöms inte vara störande för omgivningen.

 • Förstärkningsarbeten pågår på Norra Slusskajen, strax söder om Gamla stan. Det är kajen som ska förstärkas. Pålar och sponter borras ner och dessa arbeten bedömer vi kan vara störande för omgivningen. Arbetena pågår fram till början av november 2021.


Vy från Munkbrokajen.

Södra Slusskajen

 • På södra Slusskajen arbetar vi med grundläggningsarbeten. Dessa arbeten kan upplevas störande för omgivningen.

Skeppsbron

 • Rensning och städning av området pågår. Gammal betong ska tas bort med hjälp av vattenbilning vecka 41. Arbeten med vattenbilning kan upplevas som störande av omgivningen. När vattenbilningen är avslutad fortsätter arbeten med tätskikt och markarbeten.

 • I augusti 2021 påbörjades arbeten för erosionsskydd och pågår fram till januari 2022.

Mälaren – Riddarholmen, Centralbron och Hässelby

 • På tre olika platser i Mälaren pågår nu förberedande arbeten med att rensa sjöbotten. Det är utanför Riddarholmen, under Centralbron och runt en pålbrygga i Hässelby.

 • I början av oktober 2021 påbörjas arbeten med erosionsskydd. Det ska utföras på olika platser i östra Mälaren. Ett antal broar, kajer och sjöledningar har identifierats vara i behov av skyddsåtgärder i form av kompletterande erosionsskydd. Detta för att minimera bottenerosion och ökat strömtryck på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar.

 

Arkeologi

 • De arkeologiska utgrävningarna på Södermalmstorg har påbörjats. Det är gamla kvarteret Pelikan, som revs på 1930-talet, som kommer att utforskas. Dessa utgrävningar beräknas ta åtta veckor.

  Utöver den stora utgrävningen på Södermalmstorg, kommer arkeologiska utgrävningar att utföras på ett par olika platser under det kommande året:

  • Karl Johans torg, november 2021
  • Under Slussbron. Övervakning av muddermassor, november 2021 – cirka november 2022
  • Södra järngraven, mars 2022
  • Guldfjärdsplan, 2022.

 • För mer information om de arkeologiska fynden som hittas i samband med utgrävningarna hänvisar vi till Medeltidsmuseet Slussen under ytan - Medeltidsmuseet (stockholm.se)

 • Arkeologikonsult presenterar också fynd på Slussenportalen

Projekt Slussens bergarbeten


En ungefärlig bild av var borrningsarbete utförs vecka 40-41. Klicka på kartan för att förstora

Se filmen om nya bussterminalen här

Bussterminalen i Katarinaberget

 • Arbeten med att borra hål får bergbult pågår i Katarinaberget. Omkring 30000 bultar ska borras upp i hela anläggningen. Det görs för att kunna sätta upp ett membran, som sedan innertaket ska fästas i.

 • Borrning för bultar, som kan innebära stomljud, pågår under vecka 41 i avgångshallen och i ett par teknikrum. Arbetet utförs med två borriggar i avgångshallen. Detta kan innebära en större risk för störning av stomljud. Vi beräknar att det tar cirka 3 veckor att bli klara i den här delen, markerad med orange i framdriftskartan. Därefter kommer det inte att ske någon mer borrning i den här delen av berget.

 • Montagearbeten utföras i berget under helgerna. Dessa arbeten innebär att bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten.

 • Från vecka 40-41 kommer ett borrningsarbete att utföras i berget i höjd med ventilationsschaktet på Klevgränd. Vi bedömer att dessa arbeten kan orsaka stomljud.

 • Under vecka 40-41 påbörjas bergarbeten i närheten av öppningen i Katarinagaraget. Vi bedömer att dessa arbeten kan orsaka luftburet buller ut mot Katarinavägen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • Nu pågår arbeten med att gjuta formen i södra delen av rampen. Vår bedömning är att det inte ska vara störande för omgivningen.

 • Ett arbete med bergschakt ska utföras i infartsrampen innan bussterminalen öppnas år 2023. Arbeten med bergschakt innebär sprängningar och är störande för omgivningen. Mer information kommer längre fram.

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

 • Fler bodar kommer inom kort att etableras på Katarinavägen. De ska stå klara under september. Tidvis kan det innebära mer trafik med lastbilar på Katarinavägen. Bodarna ska inrymma en ny tillfällig reception och mötesrum för de olika entreprenaderna för bussterminalen. Vi kommer att ta hänsyn till träden som står där.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan byggs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen, och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Därför låter vi planket stå kvar, för att minska risken för buller för de närboende. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området och återställning påbörjas 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad