Pågående arbeten

Flygfoto över byggområdet mellan Södermalm och Gamla stan. Vy från nordväst.
Flygfoto över Slussen, maj 2022. Foto: Lennart Johansson

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Uppdaterad senast: 2022-07-04
Sidan uppdateras varje vecka. Ny information står i fetmarkerad text. 

Du kan också ta del av aktuell information via projektets veckobrev.
Maila oss på slussen@stockholm.se för att prenumerera.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Vi har samlat information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig som bor eller jobbar vid Slussen.

Information om stomljud, buller och åtgärder

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Det innebär att själva bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbetstiden kommer att vara mellan klockan 07-19 på lördagar och söndagar. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten.

 • Borrning av pålar och stag inom avbörningslucka samt stagmontage med hjälp av tornkran kommer att utföras helgen vecka 27. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

 • Schakt av muddermassor samt lastning och lossning massor i Saltsjön, inkluderar även bortkörning av saneringsmassor kommer att utföras alla helger fram till september 2022. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • Under helger fram till semesteruppehållet i juli, ska arbeten med att gjuta betong utföras i infartsrampen till bussterminalen på Stadsgårdsleden. Vår bedömning är att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Projekt Slussens landområden

Klicka på bilden för att förstora den

Film om Projekt Slussens landområde, YouTube

Södermalmstorg

 • Schakt vid spont på Södermalmstorg utförs parallellt med västra delen av tunnelbanan. Ett vertikalt schakt utförs för att ge plats åt nya betongkonstruktioner för kommande överdäckning av tunnelbanan. I samband med schakten görs omfattande arkeologiska arbeten.

  Det kommer samtidigt arbetas med borrning och rivning för denna schakt. Dessa arbeten planeras pågå till slutet av sommaren 2022. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • Arbeten med schakt och arkeologi kommer att pågå här under hela sommaren.

 • Arbeten utförs här med att bila och såga ett betongfundament. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen och väntas pågå till september.

Östra Mälarkajen

 • Grundläggningsarbeten pågår vid kajen mellan tunnelbanebron och Centralbron. Arbetena innefattar pålning, vilket kan vara störande för omgivningen. Dessa pålningsarbeten utförs mellan klockan 07-19 måndag-onsdag och 07-14 på torsdagar. Arbetena tar uppehåll under vecka 29 och återupptas sedan.

 • Arbeten med att schakta och såga spont utförs på Stadsgårdsleden. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

 • På Stadsgårdsleden mellan Slussbron och tunnelbanebron pågår också betongarbeten hela sommaren. Gjutning utförs i stort sett alla vardagar, vilket medför påverkan på trafiken när betongbilar ska köra in och ut från arbetsområdet. 

Mariagränd vid Katarinavägen

 • Vid Mariagränd, i höjd med det gamla polishuset på Katarinavägen, utförs arbeten med finplanering och balkmontage.

 • I sommar påbörjar SL arbeten med att bygga om Slussens biljetthall vid Ryssgården. En ny entré mot Katarinavägen och den nya bussterminalen byggs och hissarna blir fler. Under arbetena kommer trapporna att stängas av vilket kan orsaka en del trängsel.

  Biljetthallen i Slussen byggs om, Region Stockholms webbplats

Projekt Slussens vattenområden


Klicka på bilden för att förstora den

Film om Projekt Slussens vattenområde, YouTube

Under Slussbron

 • Monteringsarbeten för slusskanalens tredje del pågår fram till mitten av juni 2022. Här utför vi också arbeten med att gjuta samman del ett och två av slusskanalen. Vi arbetar också med form och armering sju dagar i veckan. Detta bedöms inte vara störande för omgivningen.

  Dessa arbeten har semesteruppehåll i juli och återupptas i augusti. Arbetena bedöms inte vara störande för omgivningen.

 • Betongarbeten pågår över den öppningsbara bron, som nu ligger på plats. Här pågår också andra förberedande arbeten, såsom mekanik för öppningsbara bron och avbördningslucka samt markarbeten. Marköverbyggnaden fortsätter med plattsättning av granit och gjutning av cykelbanan under vecka 27. Lågbron beräknas öppna för allmänheten senare i höst.

 • Den södra avbördningsluckan är monterad och arbeten med finmekanik pågår. Luckan beräknas att tas i drift under sommaren 2022.

 • På Slussbrons västra sida pågår arbeten med att riva och kapa spont. Det är också arbeten med form och armering. Dessa arbeten pågår sju dagar i veckan mellan klockan 07-19. Vi bedömer att det inte ska vara störande för dem som passerar på bron.

Munkbron och Munkbroleden

 • Ombyggnationen av gatan på Munkbron är i stort sett klar. Sedan 24 juni är gatan öppen för dubbelriktad kollektivtrafik. 

 • På Munkbrokajen växer en ny kajlinje fram. Kajen ska förstärkas och breddas. Just nu pågår arbeten med form och armering. Sedan ska konsol-bryggor fästas på den. Kajen öppnar för allmänheten till sommaren 2023.

Skeppsbron

 • De återstående marköverbyggnadsarbetena pågår på Skeppsbron. Det är stenbeklädnad av marken från Slussbron bort mot Djurgårdsfärjan som ska iordningsställas. Det görs inför trafikpåsläppet mellan Stadsgårdskajen och Skeppsbrokajen våren 2023.

 • I Saltsjön pågår fyllningsarbeten efter muddrings- och schaktarbeten. Därefter kommer erosionsskydd att läggas ut.

Norra Slusskajen

 • Kajlinjen ska förstärkas på Gamla stans södra sida, på Norra slusskajen. Här pågår grundläggningsarbeten med injektering och pålning. Det är fyra pålar som ska borras ned och pålarna är cirka 70 meter långa. Bullerskydd i form av mattor har satts upp, för att minska påverkan på omgivningen. Vi bedömer att dessa arbeten är störande för omgivningen. Arbetet med borrning av pålar tar uppehåll vecka 29-30 och återupptas sedan.

Vattenområdet mellan Slusskajerna

 • Muddringsarbeten pågår i vattnet på Mälarsidan av Slussbron, i det som ska bli den norra avbördningskanalen. Vi bedömer att det är tysta arbeten. Alla muddermassor kontrolleras av arkeologer. Dessa arbeten väntas pågå fram till augusti 2022. En pålbrygga byggs om för att kunna användas som avlastningsplats.

 • Grundläggningsarbeten är klara i den kommande norra avbördningskanalen. Här borrar vi ned spont med rör för spontväggen. Dessa arbeten är störande för omgivningen. Dessa arbeten kommer att utföras sju dagar i veckan, mellan kl 07-19. De väntas pågå hela sommaren.

 • På vattenområdet påbörjas borrning för den västra lågbron vecka 28. Arbetet utförs längst söderut mot Stadsgårdsleden och kan vara störande för omgivningen.

Södra Slusskajen

 • Här pågår markarbeten med schakt. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen.

 • Vid södra slusskajen utförs arbeten med att grundlägga för landfästet till den kommande gång- och cykelbron. Det kan vara störande för omgivningen, då det ligger nära en gångbana. Bullerskydd i form av mattor har satts upp, för att minska störningen. Detta arbete kan komma att pågå hela sommaren.

Erosionsskydd i Mälaren

 • På tre olika platser i östra Mälaren arbetar vi med förstärkningsarbeten och erosionsskydd. Det är utanför Riddarholmen, under Centralbron och runt en pålbrygga i Hässelby.

 • Ett antal broar, kajer och sjöledningar har identifierats vara i behov av skyddsåtgärder i form av kompletterande erosionsskydd. Detta för att minimera bottenerosion och ökat strömtryck på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar.

 • Arbeten med erosionsskydd pågår under Söderströms bro (tunnelbanebron). Det innebär att betongmadrasser håller på att läggas ut. Arbetena utförs för att minimera erosion på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar. Dessa arbeten har semesteruppehåll i juli och återupptas igen i augusti 2022.

   

Under tunnelbanebron

 • Här pågår mindre arbeten med erosionsskydd. Dessa arbeten tar semesteruppehåll i juli. Därefter återstår ett par veckors arbeten.

Arkeologi

 • Arkeologiska utgrävningar pågår på Södermalmstorg. För varje nivå, behöver marken förstärkas med hammarband. Nu förstärks platsen med hammarband för nästa nivå. Veckan efter påsk påbörjades utgrävningar ner till 8 meters djup. Totalt ska utgrävningar göras ner till 14 meters djup. Dessa utgrävningar räknas till de största i stadsmiljö i Sverige. Utgrävningar pågår fram till hösten 2022.

  Utöver den stora utgrävningen på Södermalmstorg, kommer arkeologiska utgrävningar att utföras på ett par olika platser under det kommande året:

  • Vattentorget: Övervakning av muddermassor. Påbörjades november 2021 och fortsätter troligen även under hösten 2022
  • Kornhamnstorg: schaktningsövervakningar vid behov under 2022
  • Under Tunnelbanebron: schaktningsövervakningar vid behov under 2022

 • För mer information om de arkeologiska fynden som hittas i samband med utgrävningarna hänvisar vi till Medeltidsmuseet. 
  Slussen under ytan, Medeltidsmuseets webbplats

 • Arkeologikonsult presenterar också fynd på Slussenportalen.
  Slussenportalen, Arkeologikonsults webbplats

Projekt Slussens bergarbeten


Borrningsarbete pågår på markerade platser under sommaren. Klicka på kartan för att förstora den.

Film om nya bussterminalen, YouTube

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår borrningsarbeten i berget.

 • Arbeten med att borra hål för bergbult pågår i Katarinaberget. Omkring 30000 bultar ska borras upp i hela anläggningen. Det görs för att kunna sätta upp ett membran, som sedan innertaket ska fästas i.

 • Borrning för bultar pågår på de platser som är markerade med orange i framdriftskartan. Dessa arbeten kan innebära stomljud för dem som vistas i fastigheterna i närheten.

 • Montagearbeten utförs i berget under helgerna. Dessa arbeten innebär att bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten. Montagearbeten pågår även under helger.

 • I rundeln närmast tunnelbanan fortsätter arbeten med armering och form. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • Efter sommaren 2022 ska ett pålningsarbete utföras utanför Lokattens trappa. Först ska förberedande arbeten med markarbeten utföras. När terrängen är i ordning påbörjas pålningsarbetet. Detta arbete kommer medföra störningar för omgivningen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • I infartsrampen pågår arbeten med att gjuta formen för fundamentet på rampen. Den här undervåningen beräknas vara klar i slutet av juli. Under juli har dessa arbeten semesteruppehåll. Efter semestern påbörjas arbeten med form och gjutning av nästa nivå på rampen. Vår bedömning är att det inte ska vara störande för omgivningen.

 • Arbeten med att färdigställa infartsrampen väntas pågå fram till slutet av 2023.

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan har ett ventilationsschakt byggts till den nya bussterminalen. Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Bullerplanket som är uppsatt får därför stå kvar tills våra kommande stenarbeten är klara. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området och återställning påbörjas 2023.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad