Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. För att enkelt hitta till det område du söker information om - klicka på någon av rubrikerna nedan. Ny information står i kursiv text.

Följ projektet vecka för vecka

Vill du få detaljerad information om aktuella arbeten, direkt till din inkorg? Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se, så lägger vi till dig i sändlistan för projektets veckobrev.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Läs mer om stomljud, buller och åtgärder här.

SMS-avisering

Vill du som bor eller arbetar nära sprängningarna få en SMS-avisering några minuter innan varje salva? 
Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS.

Senast uppdaterad 2021-04-12

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

 • Måndag – söndag 07.00-22.00 kan betongarbeten pågå på Katarinavägen. Det är arbeten som inte orsakar buller.

 • Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går i huvudsak ut via Stadsgårdsleden. Ett fåtal utlastningar kan ske via Katarinavägen måndag - söndag 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

 • Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Södermalmstorg - Guldgränd och Hornsgatan

 • Under vecka 15 fortsätter arbetet med att borra för spont på Södermalmstorg. Det innebär att stålrör borras ned för att förstärka torget. Arbetet kan innebära en del ljud som uppfattas störande. Under kommande veckor transporteras rivningsmassor kontinuerligt ut från området. Borrningsarbetet genomförs dagtid och förväntas pågå fram till början av sommaren.

 • Under vecka 15 kommer rivningen av Södermalmstorg att återupptas. Konstruktion sågas i block och lyfts bort med kran nattetid. I och med detta kommer en kran att etableras på kajplan nere vid Stadsgårdsleden för att lyfta av konstruktion ovanför tunnelbanan. Detta sker nattetid då trafiken tas ur drift. Ett lyft per natt kommer att utföras; natten mot måndag fram till natten mot lördag varje vecka. Arbetet ska inte upplevas störande.

 • Den provisoriska vändplanen vid Hilton är avstängd fram till början/mitten av april för att förbereda inför spontningsarbeten på Södermalmstorg under våren. Transporter kommer att släppas in till och från Guldgränd samt till Södermalmstorg 4-8, med hjälp av flaggvakter.

 • Under vecka 12 monterades en provisorisk cykeltunnel på cykelbanan vid planket mot Södermalmstorg. Tunneln är 2,3 meter bred med cykelbana i båda riktningar. Eftersom tunneln är smalare än cykelbanan vanligtvis är ber vi om extra försiktighet. Tunneln är tillfällig fram till slutet av maj 2021, för att ge säkerhetsutrymme för de spontningsarbeten som utförs på Södermalmstorg.


Katarinavägen - polishuset

 • Rivningsarbetet är i princip klart. Nu förbereds för en ny trappa som kommer att leda upp till Thor Modéens trappa. Arbetet sker dagtid och kan uppfattas något bullrande. 
 • Betongarbetet väntas bli klart i augusti.

Borgmästartrappan

 • Borgmästartrappan har rivits för att gamla vattenledningar under trappan ska plockas bort. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen. 

 • Under helgen 10-11 april kommer arbeten att utföras här med formsättning och armering. Detta bedöms vara tysta arbeten.

 • Borgmästartrappan öppnas upp för allmänheten i samband med att bussterminalen står klar i slutet av 2023.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår under vecka 15. Klicka på kartan för att förstora.

 • Under de kommande månaderna pågår de sista arbetena med att lasta ut bergmassor från Katarinaberget.

 • Den stora massan med berg är nu färdigsprängd. I vänthallen pågår arbeten med strossning upp mot taket för att nå full höjd. Längre fram väntar också bultborrning. 

 • Mindre, kompletterande arbeten ska utföras runtom i berget, och april och maj väntas ett mindre antal sprängningar. Såväl sprängningar som stomljud kommer att upplevas mildare.
  Under Sjöfartshotellet pågår arbete med ett större teknikutrymmen. Dessa arbeten är av tyngre art och kan innebära kraftiga sprängningar på en begränsad yta. Dessa arbeten kommer att pågå till slutet av maj.
 • I höjd med Thor Modéens trappa startade ett mindre sprängningsarbete under vecka 11. Där ska det göras plats för ett teknikutrymme. Det kommer att röra sig om mindre sprängsalvor, med anledning av närheten till tunnelbanan.

 • Sammanfattningsvis så pågår de mer intensiva sprängningsarbetena fram till april. Under april och maj väntas arbetena vara något mindre bullrande. Sista sprängsalvan sker i slutet av maj 2021. Därefter påbörjas arbeten med stomkompletteringar för att färdigställa bussterminalen. Under hösten kommer vi att borra för ett membran. Vi bedömer att dessa borrningar kommer att vara mildare än de borrningar för sprängsalvor vi har utfört under den här entreprenaden.

Infartsramp på Stadsgårdsleden

 • Arbeten med förstärkning av stödmuren i infartsrampen pågår. 

 • Vattenbilningen i infartsrampen är nu klar. Arbeten med armering och betong pågår.

Se filmen om nya bussterminalen här

Katarinagaraget - Katarinavägen

 • I Katarinagaraget pågår fortsatta losshållningsarbeten. Det innebär bland annat arbeten med borrningar och sprängningar. 

 • Ett hål har öppnats upp mellan Katarinagaraget och bussterminalen. I framtiden kommer där att finnas rulltrappa och hiss mellan planen.

 • Arbete med borrning pågår mot Hökens gata - både salvborrning och bultborrning. Sprängning och utlastning kommer att pågå till maj 2021.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, i början av 2021.

 • Betongarbeten pågår fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, efter sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när gatan återställs av trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

 • Trottoaren beläggs med plattor, och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart!

 • Just nu sågas en kontur. Sprängningsarbeten kommer att utföras under hela april.

 • En ny hiss har börjat monteras. Den öppnar för allmänheten 2023.

Se filmen om Lokattens trappa här

Projekt Slussens vattenområden

Se filmen om vattenområdet här

Västra bron

 • Hela Västra bron mot Kolingsborg är nu riven. Unde rvecka 15 pågår arbeten med rivning av däckskaj söder om Nils Ericsons sluss. Även förberedelser för grunläggningsarbeten fortlöper. All rivning kommer att ske under ordinarie arbetstid.
 • Rivningen av västra bron förväntas klar under våren.

Munkbron och Munkbroleden

 • Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajlinjen.
 • Under vecka 15 fortsätter vi att sätta ut betongelement under vattenytan för nya Munkbrokajen.

Slussplan

 • Arbeten med grundläggning av kajen öster om Nils Ericssons sluss planeras att fortsätta under vecka 15. Pålningsarbetena kan komma att uppfattas som ljudstörande för omgivningen.

Östra Mälarkajen

 • Pålningsarbeten för grundläggning av den nya Östra Mälarkajen pågår under vecka 15. Arbetet med kajen förväntas vara klar mot slutet av våren 2021. Allt arbete sker dagtid och borrningen inför pålning kan upplevas något störande.

Kolingsborg

 • Väggar och bjälklag av Kolingsborg är nu rivet. Materialet, betong och armering, kommer att sorteras och fraktas bort. 

Stadsgårdsleden - Stadsgårdstunneln

 • TRAFIKOMLÄGGNINGEN: Natten till måndag vecka 9 skedde en trafikomläggning på Stadsgårdsleden för samtliga trafikslag för att möjliggöra fortsatt rivning av de gamla konstruktionerna ovan tunnelbanan och Kolingsborg. Samtliga körfält har flyttats söderut i tunnelröret.

Arkeologi

 • Förberedande schakter för arkeologisk slutundersökning har påbörjats i Södra Järngraven, som ligger mellan broarna på Södermalmssidan precis invid vattnet. Slutundersökning startar i vecka 13 och kommer att pågå i cirka 20 veckor.

 • För mer information om de arkeologiska fynden som hittas i samband med utgrävningarna hänvisar vi till Medeltidsmuseet. 
  Vidare till Medeltidsmuseets webb

 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad