Pågående arbeten

Drönarfoto över arbetsområdet vid Slussen. Vy från Södermalm mot Gamla stan.
Drönarfoto över arbetsområdet november 2022. Foto: Lennart Johansson

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Uppdaterad senast: 2023-03-24
Sidan uppdateras varje vecka. Ny information står i fetmarkerad text. 

Du kan också ta del av aktuell information via projektets veckobrev.
Maila oss på slussen@stockholm.se för att prenumerera.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Vi har samlat information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig som bor eller jobbar vid Slussen.

Information om stomljud, buller och åtgärder

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbeten pågår mellan klockan 07-19 på lördagar och söndagar. Vi bedömer att det inte ska vara störande för närboende. 

 • På Munkbron, Skeppsbron, Stadsgårdsleden och Myntgatan utförs nattarbeten vissa nätter när skalskydd ska flyttas. Backsignaler från lastbilar kan då vara störande för omgivningen. Trafiken stängs av i korta perioder när själva lyften utförs. Arbeten pågår vissa nätter fram till augusti 2023.

Under helgen 25-26 mars utförs:

 • arbeten med att justera sjöbotten i arbetsområdet runt Slusskanalen i Mälaren,
 • dykarbeten i arbetsområdet i Saltsjön,
 • markarbeten under Slussbron,
 • fyllning med cellplast i rampen för Stadsgårdsleden,
 • markarbeten vid Norra Slusskajen. Vi bedömer att inga av dessa arbeten ska vara störande för omgivningen.

Arbeten som påverkar framkomligheten

 • Ett större arbete med gjutning av rundeln i bussterminalen innebär att vi behöver mer plats för betongbilar. Arbetsområdet på Katarinavägen utanför entrén till Katarinagaraget har därför breddats och ett busskörfält har stängts av. Vi beräknar att det ska vara avstängt till slutet av 2023.

 • Slussbron, i höjd där Slussbrogatan möter Katarinavägen, är en del av gångbanan avstängd sedan 16 januari. Det är ett broskarv som ska lagas. Avstängningen innebär att gång- och cykelbana delar körbana. Arbetet väntas pågå till mitten av mars.

Projekt Slussens landområden


Karta över projektets landområden

Film om Projekt Slussens landområden, YouTube

Östra Mälarkajen

 • Arbeten med Stadsgårdstunneln pågår från två håll och en ramp byggs upp på båda sidor om Slussbrons landfäste. Just nu pågår arbeten med att fylla den östra rampen med cellplast, då cellplastfyllning är klar på den västra sidan. Ovanpå cellplasten läggs sedan ett gruslager, duk och bärlager för att därefter kunna gjuta ramperna innan asfaltering.

 • Vecka 13 ska förberedande arbeten vara klara för att asfaltering ska kunna påbörjas på västra sidan av Slussbron. Vi bedömer att det är 2-3 veckors arbete med asfaltering.

  Därefter monteras en formvagn i leden på västra sidan om Slussbron, som trafiken ska gå genom när leden öppnas för trafik i juni 2023. Formvagnen behövs för att kunna påbörja arbete med form och armering för att gjuta överdäckning. Överdäckningen av den här delen av Stadsgårdsleden beräknas ta två månader och vara klar till början av hösten 2023.

 • Längs med tunnelbanebron pågår arbeten med grundberedning och att gjuta väggar. 

 • På östra sidan om tunnelbanebron har man gjutit ett valv över blivande Stadsgårdstunneln. Överdäckningen över själva Stadsgårdsleden hamnar i höjd med tunnelbanan. Därefter kommer ytterligare en våning upp till Södermalmstorg. Totalt kommer det att bli två våningar upp från kajplan till torgplan.

 • I övrigt pågår installationer, arbeten med servicetunnel och andra mindre arbeten på den här arbetsytan.

Information från SL

 • I tunnelbanans biljetthall vid Ryssgården fortsätter arbeten med ombyggnationen. Rivningsarbeten är klara. De arbeten med bilning som orsakade störande ljud är nu klara. Entrén på Katarinavägen väntas öppna sommaren 2023. Mer information finns hos SL.

 • Hissarna har stängts av i Slussens mittenentré på Ryssgården/Södermalmstorg. Hissar finns fortfarande tillgängliga i den tillfälliga norra entrén.

Biljetthallen i Slussen byggs om, Region Stockholms webbplats

Södermalmstorg

 • Arbeten pågår med grundberedning, installationer och schakt för ledningar.

 • Sponten på Södermalmstorg är nu 14 meter djup. Här jobbar vi med den nya överdäckningen över tunnelbanan, som också blir en ny torgyta. Under torgytan blir yta för serviceutrymmen och inlastning för bland annat handelsplatsen.

 • Arbeten med att gjuta bottenplattor pågår längs med tunnelbanan. Väggar har gjutits på den stora norra bottenplattan.

 • Betongarbeten pågår på västra sidan av tunnelbanebron. Väggar ska gjutas och därefter monteras balkar över tunnelbanan. När väggarna är klara ska balkar monteras över tunnelbanan för kommande överdäckning.

Projekt Slussens vattenområden


Karta över projektets vattenområden

Film om Projekt Slussens vattenområde, YouTube

Munkbron

 • På Munkbrokajen växer en ny kajlinje fram. Kajen ska förstärkas och breddas. Just nu pågår arbeten med form och armering. Konsoler för konsolbryggor har börjat monteras längs kajen. Dessa går att se från tunnelbanan.

 • Här pågår marköverbyggnadsarbeten, arbeten med granithällar, plattsättning, bryggor och räcken. Många bänkar har monterats.Kajen beräknas öppna för allmänheten till sommaren 2023.

Norra Slusskajen

 • Arbeten med att förstärka kajlinjen med form och armering på Gamla stans södra sida pågår på Norra slusskajen. Dessa arbeten bedöms inte vara störande för omgivningen.

Området intill Slussbron

 • Arbeten med fiskvandringsleden pågår. Arbeten med primärbalkar utförs för att förbereda överdäckningen av leden.

 • Fiskvandringsleden är belägen i gamla Nils Ericsons sluss, i vattenområdet närmast Gamla stan. Den är byggd i lutning och är inredd med stenar som ska efterlikna naturliga förhållanden. Arbeten med att länka samman leden med den gjutna konstruktionen ska utföras under våren 2023. Den är sjösatt och ligger intill Munkbrokajen i väntan på att lanseras in i Nils Ericsons sluss.

  Leden öppnar sedan för fisk-trafik när byggarbetena blivit färre och vattenområdet är en lugnare och tryggare plats för fiskar.

 • Gjutningen av bottenplattan för den norra avbördningskanalen är nu klar. Bottenarbeten väntas pågå till april 2023. Den här avbördningskanalen beräknas att tas i drift under sommaren 2024.

 • Under Slussbron, intill slusskanalen, pågår arbeten med att bygga ett slusskontor. Det är Stockholms hamnar som bygger det kontoret.

 • Installationsarbeten pågår i Slusskanalen under Slussbron. Arbeten med tätgjutningar pågår parallellt.

 • Slusskanalens tredje del ligger nu på rätta plats i Mälaren. Nu väntar ett par månaders arbeten med att koppla ihop kanaldelarna.

 • Stöden för lågbroarna som ska gå från Stadsgårdsleden mot Slusskanalens tredje del är monterade och nu väntar prefab-element för att börja bygga själva bron. Gjutning av balkar utförs också, samt arbeten med form och armering. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • I Saltsjön, öster om Slussbron, pågår arbeten med erosionsskydd. Det är sjöbotten som ska stärkas för att klara den ökade vattenströmningen i den nya anläggningen.

Södra Slusskajen

 • På södra Slusskajen pågår arbeten med att lägga krönsten. Arbeten med form, armering och gjutning utförs också. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen.

Projekt Slussens bergarbeten


Borrningsarbete pågår på platser markerade med orange. Klicka på kartan för att förstora den.

Film om nya bussterminalen, YouTube

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår borrningsarbeten i berget.

 • I berget går arbetena mer och mer mot byggnation, istället för bergdrift. I vänthallen påbörjas arbeten med att gjuta tvärvalv och i ankomsthallen påbörjas arbeten med konstruktionen.

 • Arbeten med att borra hål för bergbult pågår i Katarinaberget. Omkring 30000 bultar ska borras upp i hela anläggningen. Det görs för att kunna sätta upp ett membran, som sedan innertaket ska fästas i.

 • Borrning för bultar kvarstår på de platser som är markerade med orange i framdriftskartan. Dessa arbeten kan innebära stomljud för dem som vistas i fastigheterna i närheten.

 • Ett intensivt borrningsarbete ska utföras i avgångshallen. Det är en tillkommande bergförstärkning, med 300 bultar som ska borras in i berget. Arbetena ska pågå mellan klockan 07-19 på vardagar och kan vara störande för dem som bor eller arbetar i närområdet. Arbetet väntas pågå fram till maj 2023.

 • I hela Katarinaberget pågår installationsarbeten för el, sprinklermanövrering och ställverksinstallationer.

 • I vänthallen pågår arbeten med att gjuta de sista etapperna av golvet. 

 • I rundeln närmast tunnelbanan, vid västra entrén, fortsätter arbeten med armering och form. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • Arbeten med att forma valvbågar pågår i tvärtunnlar mellan vänthallen och avgångs- och ankomsthall. Det handlar om arbeten med form, armering och gjutning. Sedan ska glaspartier och dörrar fästas här. Det ska bli entréslussar för att skilja vänthall från ankomst- och avgångshall.

 • Arbeten med gångbron mellan ankomsthallen och Lokattens trappa pågår. Nu väntar arbeten med att gjuta brobalkar.

Katarinagaraget

 • Arbeten med form, armering och gjutning för golv pågår i Katarinagaraget. Dessa arbeten ska inte vara störande för omgivningen.

Mosebacke

 • Intill Mosebacke torg finns en skorsten som är i behov av renovering. Renoveringsarbeten påbörjas under våren 2023. Arbetet innefattar bland annat avstängning av väg, ställningsarbeten och blästring, vilket kommer att vara störande för omgivningen.

Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan har ett ventilationsschakt byggts till den nya bussterminalen.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området.

 • En del av vägytan precis bakom planket vid Klevgränd ska rivas. Det innebär att arbeten med bilning utförs, vilket kan vara störande för omgivningen. Här förbereder vi även för gjutning till det nya luftintaget.

 • Återställning av Glasbruksgatan har påbörjats. Just nu pågår förberedande markarbeten med schaktning.

 • Senare i vår påbörjas stenarbeten. Stenar till gatan är sparade och ska återanvändas här, men nya stenar kan ändå behöva formas på plats. När stenarna ska sågas ut, kommer det att orsaka höga ljud. De rutor som ska vara på bergväggen till ventilationsschaktet ska sågas ut.

 • Återställningsarbeten beräknas pågå under ett år och kan vara störande för omgivningen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • En ny bro har börjat byggas på Stadsgårdsleden. Bron kommer att gjutas i betong och vara cirka 70 meter lång. Det är en del av Saltsjöbanans återläggning till Slussen.

  När Slussen får en ny bussterminal i Katarinaberget, kommer bussarna från Nacka och Värmdö att köra in i berget via en infartsramp från Stadsgårdsleden. Det är över denna ramp som arbeten med att bygga den nya bron har påbörjats intill bergväggen. Dessa arbeten går att se för dig som passerar på Katarinavägen och Stadsgårdsleden. Bron beräknas vara klar hösten 2023. Därefter fortsätter färdigställandet av infartsrampen till bussterminalen i det här arbetsområdet.
 • Förberedande arbeten för bron innebär schaktning, för att göra marken redo för arbeten med brons landfästen. Schaktning utförs på båda sidor om infartsrampen. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.
 • Arbeten med att gjuta väggar för landfästen pågår också. Dessa arbeten kommer att innebära borrningar. Det är bultar som ska borras in för brofundamenten. Vi bedömer att dessa borrningar kan vara störande för omgivningen.
   
 • Denna bro är en spännarmerad betongbro, som ska gjutas på plats över rampen. Den kommer att gjutas på de fundament som nu håller på att förberedas. För att kunna utföra gjutningen över rampen monteras en ställning i rampen. Den har en portal, så att arbetsbilar hela tiden ska ha tillträde in i berget. Vår bedömning är att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • Arbeten med bron utförs mellan klockan 07-22 på vardagar. De arbetsmoment som kan vara störande för omgivningen, såsom schaktning och borrning, utförs på dagtid mellan klockan 07-19.

Lokattens trappa

 • Under våren 2023 ska ett pålningsarbete utföras utanför Lokattens trappa. Arbetena med att slå spont för dessa pålar kommer att vara störande för omgivningen.

 • Här pågår arbeten med att schakta och förbereda marken. Arbeten pågår också med att såga stenar. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

Borgmästartrappan

 • Arbeten med att återställa Borgmästartrappan har påbörjats. Arbeten börjar inifrån berget och ut. Nu pågår lite förberedande jobb med att avgränsa arbetsyta och göra platsen klar för byggnation. En fyra våningars konstruktion ska byggas i betong. Det blir en trappa, teknikrum och accessytor för media, servicerum och korridorer. Den här trappan ska så småningom hänga ihop med Stadsgårdsleden.

 • Arbeten med att bygga konstruktionen pågår. Arbetsmomenten innefattar injektering och bultmontage. Störande ljud från dessa arbeten kan komma att vandra mellan husen.

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

 • Ett större arbete med gjutning av rundeln i bussterminalen kommer innebära att vi behöver mer plats för betongbilar. Arbetsområdet utanför entrén till Katarinagaraget behöver därför breddas. Ett busskörfält har därför stängts av. Vi beräknar att det ska vara avstängt i ett år, fram till slutet av 2023.

  Detta påverkar i första hand busstrafiken och ska inte innebära minskad framkomlighet för cyklister eller gångtrafikanter.

 • Arbetet inne i berget innebär ökad trafik med lastbilar till och från arbetsområdet utanför entrén på Katarinavägen. Just nu pågår inlastning av grus för beredning av marken. Även bilar med betong körs här. Samtidigt pågår utlastning av lite berg som nyligen har hackats ned. Dessa transporter kan vara störande för närboende.

Björns trädgård

 • Just nu kör kontinuerliga leveranser med lastbilar via Tjärhovsgatan. Det är arbetsmaterial till berget som lastas här.

 

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad