Pågående arbeten

Flygbild över arbetsområdet vid Slussen. Södermalm längst ner i bild och Gamla stan högst upp i bild.

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Informationen nedan uppdateras varje vecka. Ny information står i fetmarkerad text.

Du kan också ta del av aktuell information via projektets veckobrev.
Här anmäler du dig till Projekt Slussens veckobrev

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Läs mer om stomljud, buller och åtgärder här

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Det innebär att själva bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbetstiden kommer att vara mellan klockan 07-19 på lördagar och söndagar. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten.

 • Under Slussbron mot Mälaren planeras muddringsarbeten under fyra helger i januari 2022. Under helgen 22-23 januari kommer dessa arbeten inte att innebära rivning, utan det blir bara muddringsarbeten som kommer att pågå. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • På Sjöbergsplan kommer arbeten med att skära spont att utföras under helgen 22-23 januari. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • På Norra slusskajen ska grundläggningsarbeten att utföras under helger, vecka 5 – vecka 11. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen. Bullerskydd i form av mattor kommer att sättas upp, för att minska påverkan på omgivningen.

Projekt Slussens landområden

Klicka på bilden för att förstora

Se filmen om Projekt Slussens landområde

Södermalmstorg

 • Schakt vid spont på Södermalmstorg utförs parallellt med västra delen av tunnelbanan. En vertikal schakt utförs för att ge plats åt nya betongkonstruktioner för kommande överdäckning av tunnelbanan. I samband med schakten görs omfattande arkeologiska arbeten.

 • Det kommer samtidigt arbetas med borrning och rivning för denna schakt. Dessa arbeten planeras pågå till slutet av sommaren 2022. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • På Guldfjärdsplan påbörjas borrning av pålar under februari 2022. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

Östra Mälarkajen

 • Arbeten med att gjuta nya kajen pågår fram till mars 2022. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen. Under mars läggs trafiken ut närmare kajen.

 • Arbeten med att schakta och såga spont utförs på Stadsgårdsleden. Därför har en trafikomläggning gjorts av gång- och cykelbanan under vecka 2. Den har flyttats från Stadsgårdsledens norra sida till den södra sidan, se kartan nedan. Arbeten med att schakta och såga spont kan vara störande för omgivningen.

Kartan visar trafikomläggningen på Stadsgården. Klicka på kartan för att förstora.

Mariagränd vid Katarinavägen

 • Vid Mariagränd, i höjd med det gamla polishuset på Katarinavägen, utförs arbeten med finplanering. Det är förberedelser för den nya konstruktionen i form av en trappa som kommer att leda upp till Thor Modéens trappa. 

Projekt Slussens vattenområden

Klicka på bilden för att förstora den.

Se filmen om Projekt Slussens vattenområde

Under Slussbron

 • Betongarbeten för de kommande lågbroarna pågår här. Andra förberedande arbeten, såsom slipning, lapp och lag utförs också. Området ska iordningställas för att vara redo för lanseringen av lågbroarna.

 • Monteringsarbeten för slusskanalens tredje del pågår fram till mars 2022.

 • Muddringsarbeten pågår i vattnet under bron mot Mälaren. Dessa arbeten planeras även att utföras under resterande helger i januari. Vi bedömer att det är tysta arbeten. Alla muddermassor kontrolleras av arkeologer.

 • Arbeten pågår med att montering av den södra avbördningsluckan. Luckan är nu nedsänkt och ligger mot botten. Det är mycket mekanik som ska justeras och sättas på plats. Luckan beräknas att tas i drift under våren 2022.

 

Under tunnelbanebron

 • Arbeten med erosionsskydd har påbörjats under tunnelbanebron. Det innebär att betongmadrasser ska läggas ut. Arbetena utförs för att minimera erosion på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar.

Munkbron och Munkbroleden

 • En stor trafikomläggning har genomförts på Munkbroleden. Fram till juni 2022 är Munkbroleden enkelriktad för busstrafik. Busstrafiken kör motsols runt Gamla stan. Det innebär inte några förändringar för personbilstrafiken. Enkelriktningen kommer att möjliggöra snabbare och effektivare byggnation av Slussplan och Munkbroleden.Kartan visar trafikomläggningen på Munkbron. Klicka på kartan för att förstora den.

Här kan du läsa mer om trafikomläggningen på Munkbroleden

 • Ombyggnation av gatan på Munkbron pågår. Gångbanan är avstängd vid Gamla stans tunnelbanestation och gående hänvisas till andra sidan gatan. Hänvisningsskyltar har satts upp för att göra omläggningen tydligare. Dessa arbeten väntas pågå året ut. Se markering på bilden nedan.

 • All asfalt har nu rivits bort från gatan. Schaktningsarbeten har påbörjats. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen.

Bilden visar trafikomläggningens sträcka.

Norra Slusskajen

 • Kajlinjen ska förstärkas på Gamla stans södra sida. Vi beräknar att återuppta grundläggningsarbeten här under vecka 5 2022. Arbetena kommer bland annat att innefatta borrning av pålar. Dessa arbeten kommer då att vara störande för omgivningen. Arbetena beräknas pågå i sex månader.

 • På Norra slusskajen ska grundläggningsarbeten att utföras under helger, vecka 5 – vecka 11. Dessa arbeten kan vara störande för omgivningen. Bullerskydd i form av mattor kommer att sättas upp, för att minska påverkan på omgivningen.

 

Södra Slusskajen

 • Här pågår markarbeten med schakt. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen.

 

Skeppsbron

 • Arbetena med gjutning är klara på Skeppsbron. Under våren 2022 påbörjas de återstående arbetena med marköverbyggnad. Det är stenplattor som ska läggas på marken där de öppningsbara broarna nu ligger och biten bort mot Djurgårdsfärjan som ska iordningsställas.

 • I Saltsjön pågår fyllningsarbeten efter muddrings- och schaktarbeten. Dessa arbeten pågår fram till januari 2022. Därefter kommer erosionsskydd att läggas ut.

Erosionsskydd i Mälaren

 • På tre olika platser i östra Mälaren arbetar vi med förstärkningsarbeten och erosionsskydd. Det är utanför Riddarholmen, under Centralbron och runt en pålbrygga i Hässelby.

 • Ett antal broar, kajer och sjöledningar har identifierats vara i behov av skyddsåtgärder i form av kompletterande erosionsskydd. Detta för att minimera bottenerosion och ökat strömtryck på grund av den ökade avtappningskapaciteten för Mälaren när Slussen får nya vattenanläggningar.

 • Under Centralbron fortsätter arbeten med gjutning och att lägga ut betongmadrasser till mitten av februari 2022.

Arkeologi

 • De arkeologiska utgrävningarna på Södermalmstorg har påbörjats. Det är gamla kvarteret Pelikan, som revs på 1930-talet, som håller på att utforskas.

  Utöver den stora utgrävningen på Södermalmstorg, kommer arkeologiska utgrävningar att utföras på ett par olika platser under det kommande året:

  • Under Slussbron. Övervakning av muddermassor, november 2021 – cirka november 2022
  • Södra järngraven, mars 2022
  • Guldfjärdsplan, 2022.

 • För mer information om de arkeologiska fynden som hittas i samband med utgrävningarna hänvisar vi till Medeltidsmuseet. 
  Klicka vidare till Medeltidsmuseets webbplats här

 • Arkeologikonsult presenterar också fynd på Slussenportalen.
  Klicka vidare till webbplatsen Slussenportalen här

Projekt Slussens bergarbeten

Karta över var i Katarinaberget borrningsarbete utförs vecka 3-4. Klicka på kartan för att förstora den.

Se filmen om nya bussterminalen här

Bussterminalen i Katarinaberget

 • Arbeten med att borra hål får bergbult pågår i Katarinaberget. Omkring 30000 bultar ska borras upp i hela anläggningen. Det görs för att kunna sätta upp ett membran, som sedan innertaket ska fästas i.
 • Borrning för bultar pågår på de platser som är markerade med orange i framdriftskartan. Dessa arbeten kan innebära stomljud för dem som vistas i fastigheterna i närheten.

 • Montagearbeten utförs i berget under helgerna. Dessa arbeten innebär att bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Vår bedömning är att det ska vara tysta arbeten.

 • Under vecka 4-5 pågår bergarbeten i närheten av öppningen till Katarinagaraget. Vi bedömer att dessa arbeten kan orsaka luftburet buller ut mot Katarinavägen.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • Nu pågår arbeten med att gjuta formen i södra delen av rampen. Vår bedömning är att det inte ska vara störande för omgivningen.

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan byggs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen, och de trappor som tidigare var där, kommer att återställas till ursprungligt skick när arbetet med bussterminalen är klart. Därför låter vi planket stå kvar, för att minska risken för buller för de närboende. Projektet är i stort behov av att behålla arbetsytan i det här området och återställning påbörjas 2024.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad