Pågående arbeten

En grön enorm stålbalk ligger på ett byggarbetsområde. Bredvid balken står en person i gula arbetskläder.
Här har två 40 meter långa stålbalkar lagts ovanför tunnelbanan.

Här kan du läsa mer om pågående arbeten i Slussenområdet. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu.

Följ projektet vecka för vecka

Uppdaterad senast: 2023-09-22
Ny information står i fetmarkerad text. 

Du kan också ta del av aktuell information via projektets veckobrev.
Maila oss på slussen@stockholm.se för att prenumerera.

Bor eller arbetar du i närheten av våra arbeten? 

Vi har samlat information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig som bor eller jobbar vid Slussen.

Information om stomljud, buller och åtgärder

Arbetstider

 • Vardagar 07.00–19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.

 • Vardagar 07.00–22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

 • I vissa fall behöver vi utföra arbeten utanför ordinarie arbetstider. Se information nedan.

Helg- och nattarbeten

 • Monteringsarbeten utförs i Katarinaberget på helgerna. Bergbultarna ska fästas i de borrhål som har gjorts. Arbeten pågår mellan klockan 07.00–19.00 på lördagar och söndagar. Vi bedömer att det inte ska vara störande för närboende. 

 • På Södermalmstorg pågår nattarbeten natt mot måndag till natt mot fredag varje vecka fram till november 2023. Det är arbeten med överdäckning av tunnelbanan som nu påbörjas. Vi bedömer att arbetena kan vara störande för omgivningen. Det är både bankande ljud och många transporter in i området.

 • Lördag den 23 september kommer arbeten pågå på arbetsområdet nedanför Katarinahissen. Arbetet ska inte vara störande för omgivningen.

Påverkan på framkomligheten

 • Ett större arbete med gjutning av rundeln i bussterminalen innebär att vi behöver mer plats för betongbilar. Arbetsområdet på Katarinavägen utanför entrén till Katarinagaraget har därför breddats och ett busskörfält har stängts av. Vi beräknar att det ska vara avstängt till slutet av 2023.

 • Balkleveranser till Södermalmstorg sker kvällstid från kl 22 med stora transporter, då balkarna är omkring 40 meter långa. Detta kan påverka framkomligheten i Söderledstunneln, på Hornsgatan och runt Södermalmstorg.

Slussens landområden


Klicka på bilden för att förstora den.

FILM: Transformation av Slussen 2014 & 2023

Östra Mälarkajen

 • Stadsgårdstunnelns södra rör är öppet för trafik. Förberedande arbeten pågår i det norra röret, dit trafiken beräknas flytta i oktober. Nu när trafiken går genom Stadsgårdstunneln kan marken göras i ordning där trafiken tidigare gick. Det är arbeten med bland annat Mälarterrassen. Det handlar framförallt om mark- och schaktarbeten. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • På östra sidan om tunnelbanebron har man gjutit ett valv över blivande Stadsgårdstunneln. Överdäckningen över själva Stadsgårdsleden hamnar i höjd med tunnelbanan. Därefter kommer ytterligare en våning upp till Södermalmstorg. Totalt kommer det att bli två våningar upp från kajplan till torgplan. Nu pågår arbeten med att gjuta väggar och pelare upp till torgplan.

 • På en del av markområdet där Stadsgårdsleden tidigare gick pågår arbeten med form och armering. Det ska bli pelare och väggar till kommande Mälarterrassen. Grundberedningen av marken är klar. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Södermalmstorg

 • Här jobbar vi med den nya överdäckningen över tunnelbanan, som också blir en ny torgyta. Under torgytan blir yta för serviceutrymmen och inlastning för bland annat handelsplatsen.

 • En större mobilkran har etablerats på området. Den ska arbeta med att lyfta de balkar som levereras och monteras på blivande Södermalmstorg.

 • Arbeten med att montera och förankra balkar utförs de nätter som balkar inte transporteras. Transporter av balkar sker cirka 1-2 gånger per vecka och dessa nätter kommer framkomligheten i Söderledstunneln och korsningen Hornsgatan/Götgatan att vara begränsad.

 • Arbeten med att transportera och montera balkar beräknas pågå fem nätter i veckan (natt mot måndag - natt mot fredag) fram till november 2023. Totalt ska 35 balkar monteras. Detta betecknas inte som störande arbete, men det kommer att märkas att arbete pågår i området. Vissa ljud kan höras och stora transporter kommer att åka in i arbetsområdet nattetid.

 • När balkarna är på plats ska ett plattbärlag monteras. Det kommer vara pre-fabricerade plattor som läggs på plats. Även dessa arbeten kommer att behöva utföras nattetid fram till januari 2024. Vår bedömning är att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

  Efter plattbärlaget monteras ett betongbjälklag. Dessa arbeten kan utföras under dagtid och ska vara klart till sommaren 2024. Därefter färdigställs Södermalmstorg med finplaneringsarbeten, belysning, planteringar och bänkar för att kunna öppna för allmänheten 2025.
 • På norra delen av Södermalmstorg, i höjd med Hilton, pågår arbeten med form och armering inför kommande gjutning. Det är bjälklaget för det kommande torget som ska gjutas här senare i höst.

Information från SL

 • I tunnelbanans biljetthall vid Ryssgården fortsätter arbeten med ombyggnationen. Rivningsarbeten är klara. De arbeten med bilning som orsakade störande ljud är nu klara. Entrén på Katarinavägen väntas öppna under vintern 2023. 

 • Hissarna har stängts av i Slussens mittenentré på Ryssgården/Södermalmstorg. Hissar finns fortfarande tillgängliga i den tillfälliga norra entrén.

Biljetthallen i Slussen byggs om, Region Stockholms webbplats

Slussens vattenområden


Klicka på bilden för att förstora den.

FILM: Avbördning och slussning - så funkar det

Munkbron

 • Kajen har klätts med granit och längs kajen löper ett trädäck av svensk furu. Under nästa år kommer träd och grönska att planteras i de växtbäddar som förberetts.

 • Delen av kajen närmast Slussbron kommer fortsätta att vara arbetsområde och färdigställas till sommaren 2024, i samband med att vattentorget öppnar.

Norra Slusskajen

 • Längs Norra slusskajen byggs ett nytt kajstråk. Nu pågår arbeten med tätskikt och placering av cirka 200 stycken 2,7 ton tunga granitblock som ska bli sittgradänger. 

 • Innan graniblocken läggs på plats förbereds ytan med blästring, vilket kan vara störande för omgivningen. Arbetet med blästring beräknas pågå en dag i veckan till vecka 45.

Området intill Slussbron

 • Den norra avbördningskanalen har fyllts med vatten och de stämp som håller sponten på plats har monterats bort. Den norra avbördningsluckan har flyttats fram och ligger nu ovanför kanalen för att snart sänkas och monteras. Den här avbördningskanalen beräknas att tas i drift under sommaren 2024.

 • Installationsarbeten pågår i slusskanalen under Slussbron. Slusskanalens tre delar ligger nu på rätt plats och har gjutits ihop. Nu väntar förberedande arbeten för att montera nedströms slusslucka och den västra öppningsbara bron. Det är arbeten som väntas pågå fram till årsskiftet 2023.

 • Arbeten med att färdigställa den västra lågbron pågår. Nu pågår arbeten med marköverbyggnad och markvärme. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Södra Slusskajen

 • På södra Slusskajen pågår arbeten med kajen och att sätta krönsten. Vi bedömer att det inte ska vara störande för omgivningen.

 • En trafikomläggning för gång- och cykeltrafik har möjliggjort en större arbetsyta, som behövs för att färdigställa kajen.

Gång- och cykelbro över Söderström

 • Vår nya bro börjar byggas nu i höst och beräknas vara klar hösten 2025. Ytan på bron kommer vara asfalt, vilket ger en jämn yta för både gående och cyklister. Med bron på plats kan de som tidigare var tvungna att ta en omväg ta en smidigare väg över Söderström.

 • Ett arbetsområde håller på att etableras på Munkbrokajen intill tunnelbanans uppgång till Munkbrokajen i Gamla stan. Här ska arbeten med det ena landfästet för den nya gång-och cykelbron byggas.

 • Ett arbetsområde har etablerats i vattenområdet där den nya gång- och cykelbron ska byggas. Grundläggningsarbeten i form av pålning påbörjas under hösten och utförs vardagar klockan 07-19. Vi bedömer att dessa arbeten kan vara störande för omgivningen. Pålningsarbeten beräknas pågå fram till början av 2024.

Slussens bergarbeten

Genomskärning av bussterminalen. Klicka på bilden för att förstora den.

 

Bussterminalen i Katarinaberget

 • I vänthallen pågår arbeten med att måla tak och bygga trappor och i ankomsthallen pågår arbeten med konstruktionen.

 • I hela Katarinaberget pågår installationsarbeten för el, sprinklermanövrering och ställverksinstallationer.

 • I vänthallen pågår målning av tak och väggar. Det krävs flera lager med färg innan vänthallen får sin slutgiltiga röda färg och målningen beräknas fortsätta till oktober.

 • Vid västra entrén, fortsätter arbeten med armering, form och gjutning av väggar. Det är fyra våningar som ska byggas och många anslutningar till övriga ytor, vilket innebär flera arbetsmoment innan man är klar. Nu pågår arbeten med den fjärde och sista våningen. Den kommer att ansluta mot Katarinagaragets infart i den yttre delen. Dessa arbeten är inte störande för omgivningen.

 • Det är många olika etapper som ska färdigställas i västra entrén. Här har också de trappor som ska gå från vänthallen mot handelsytan börjat monteras.

 • Mellan vänthallen och avgångs- och ankomsthall fortsätter arbeten med att färdigställa tvärtunnlar. Tvärtunnlarnas valvbågar har formats och nu pågår arbeten med stål för installationer. Så småningom ska glaspartier och dörrar fästas upp här. Det ska bli entréslussar för att skilja vänthall från ankomst- och avgångshall.

 • Bron för gångbanan mellan vänthallen och Lokatten är klar och all form har rivits. Nu pågår arbeten med att sätta upp membran. Därefter ska taket sprutas med betong.

Katarinagaraget

 • Arbeten pågår med att bygga en infart till Katarinagaraget. Mark- och installationsarbeten pågår också.

Mosebacke

 • Intill Mosebacke torg finns en skorsten som är i behov av renovering. Renoveringsarbeten påbörjas under hösten 2023. Arbetet innefattar bland annat avstängning av väg, ställningsarbeten och blästring, vilket kommer att vara störande för omgivningen.

Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan har ett ventilationsschakt byggts till den nya bussterminalen. Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där kommer att återställas till ursprungligt skick.

 • I det nedre arbetsområdet mot Glasbruksgatan fortsätter arbeten med betongkonstruktioner under vecka 39. Vi bedömer att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

 • Stenar till gatan är sparade och ska återanvändas. Under vecka 39 levereras de till arbetsområdet från stenlagret på Värmdö. De första stenarbetena på Klevgränd beräknas starta under vecka 40. Även om många stenar är sparade, kan nya stenar kan behöva formas på plats. De rutor som ska vara på bergväggen till ventilationsschaktet ska också sågas ut. När stenarna ska sågas ut skapas höga ljud. Bullermattor kommer att sättas upp för att dämpa ljudet.

 • Återställningsarbeten beräknas pågå under ett år och kan vara störande för omgivningen. Vår målsättning är att öppna gatan för trafik under hösten 2024.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden

 • En ny bro har börjat byggas intill Stadsgårdsleden. Den är en del av Saltsjöbanans återläggning till Slussen. Bron gjuts i betong och blir cirka 70 meter lång. 

 • Det är en spännarmerad betongbro, som har gjutits på plats över rampen. Arbeten med bron utförs mellan klockan 07-22 på vardagar. De arbetsmoment som kan vara störande för omgivningen, såsom schaktning och borrning, utförs på dagtid mellan 07-19. Bron beräknas vara klar hösten 2023.

Illustration över bussterminalen och var bron för Saltsjöbanan byggs. Klicka för att förstora bilden.

Lokattens trappa

 • Utanför nedre delen av Lokattens trappa pågår arbeten med grundläggning. Det är förberedande arbeten för kommande bygge av en tunneldel till Saltsjöbanan. Bottenplatta och väggar ska gjutas här.

 

Borgmästartrappan

 • Arbeten med att återställa Borgmästartrappan har pågår. Arbeten börjar inifrån berget och ut. En fyra våningars konstruktion ska byggas i betong. Det blir en trappa, teknikrum och accessytor för media, servicerum och korridorer. Den här trappan ska så småningom hänga ihop med Stadsgårdsleden.

 • Arbeten med Borgmästartrappan utförs inne i berget men från och med nu även utomhus. 

 • Arbeten med Borgmästartrappan väntas vara klara till slutet av 2023.

Katarinavägen

 • Skyddsstaketet längs med Katarinavägen är uppsatt för att skydda arbetsområdet för infartsrampen på Stadsgårdsleden. Staketet kommer att vara kvar fram till slutet av 2023.

 • Ett större arbete med gjutning av rundeln i bussterminalen kommer innebära att vi behöver mer plats för betongbilar. Arbetsområdet utanför entrén till Katarinagaraget behöver därför breddas. Ett busskörfält har därför stängts av. Vi beräknar att det ska vara avstängt i ett år, fram till slutet av 2023.

  Detta påverkar i första hand busstrafiken och ska inte innebära minskad framkomlighet för cyklister eller gångtrafikanter.

 • Arbetet inne i berget innebär ökad trafik med lastbilar till och från arbetsområdet utanför entrén på Katarinavägen. Dessa transporter kan vara störande för närboende.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad