Slussen anpassas till dagens behov

Flygfoto över Slussen 2009
Flygfoto över Slussen 2009. Foto/Lennart Johansson

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Slussen är i dåligt skick

Slussen var i så dåligt skick att anläggningen nu byggs upp från grunden. Betongen hade generellt dålig kvalité och vittrade sönder på många ställen då den inte var saltvattenbeständig. Andra skador var främst relaterade till den bristfälliga grundläggningen vilket har skapat betydande sättningar på upp till 25 centimeter. 

2010 hittades 178 stycken allvarliga konstruktionsskador. Det innebar stora påfrestningar för anläggningen och stora kostnader i reparationer. Bara att hålla Slussen säker kostade årligen cirka tio miljoner kronor.

Slussen hade en stor broyta - cirka 40 000 kvadratmeter som var uppdelad i 24 brokonstruktioner. Detta innebar en stor mängd brofogar med en sammanlagd längd av 2 650 meter. Totalt blir detta fyra gånger större än hela Stockholms brobestånd.


Färgade ytor visar teknisk livslängd. Röda ytor behövde byggas om snarast, gula ytor inom 30 år och gröna ytor inom 80 år.

Stockholm växer

Varje dag ökar befolkningen i länet med motsvarande två fullsatta SL-bussar – hälften är nyinflyttade och hälften föds här. Det är en fantastisk utveckling. Men det ställer också stora krav på den redan pressade infrastrukturen.

Under de kommande åren satsas nära hundra miljarder kronor på ett 70-tal projekt runt om i Stockholm för att kunna bemöta framtidens trafikbehov. Investeringen går under namnet Trafiksatsning Stockholm, där ombyggnaden av Slussen är ett av dessa projekt för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Frågor och svar

Uppdaterad