Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.
Projekt Pågående

Söderholmen

Vårberg

Cirka 250-300 nya bostäder i anslutning till Söderholmsgränd, om- och tillbyggnad av Söderholmsskolan (utökad F-6 verksamhet) samt förskola.

Markundersökningar, vecka 48-50

Under vecka 48 till 50 utför staden geoteknisk och miljöteknisk undersökning inom ett stort område i Vårberg. Undersökningen ger mer information om områdets jord- och bergförhållanden och är en del i utredningsarbetet inför kommande byggnation inom projektet Söderholmen.

Arbetet utförs med en borrbandvagn och prover tas på flera punkter. Provtagningen vid varje punkt tar ungefär en timme och sedan flyttas borrbandvagnen till nästa punkt. Arbetet utförs av Nora Consulting Engineers AB på uppdrag av Stockholms stad. 

Projektfakta

Cirka 300 bostäder och en ny förskola

Det aktuella området ligger i västra delen av Vårbergs stadsdel, där Vårbergsvägen möter Våruddsringen och Söderholmsgränd. Området innefattar den existerande skoltomten för Söderholmsskolan, den intilliggande grusplanen, den skogsbevuxna naturslänten som sträcker sig ner mot Mälaren, verksamheterna Laxholmen och Torpgläntan samt delar av gatorna Söderholmsgränd och Vårbergsvägen.

Inom området planeras cirka 300 lägenheter (bostadsrätter), en utökad byggrätt för Söderholmsskolan med större skolgård och tillhörande idrottsytor, bland annat en ny 7-spels konstgräsplan. Samtidigt ska projektet verka för att förstärka de kvaliteter som finns på platsen idag, till exempel fruktlunden som ligger intill förskolan Torpgläntan och skogsslänten som sträcker sig från Söderholmsgränds vändplats ner till Johannesdalsbadet.

Stärkt stråk mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet

Ett mål är att projektet ska bidra till att stärka stråket mellan Vårbergs centrum och Johannesdalsbadet så att det upplevs som tryggt, trafiksäkert och varierat. 

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 12 mars 2020.
  • Byggnation vid förskolan planeras att starta under våren 2023. Stockholms stad breddar vändplanen. 
  • Byggstart för bostäderna är inte bestämd.

Byggaktörer

Bostäderna byggs av Riksbyggen. SISAB tillsammans med utbildningsförvaltningen står för utbyggnad och beställning av skola.

Fastighetskontoret tillsammans med Idrottsförvaltningen står för utbyggnad av bollplan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Bildgalleri

Illustration bostäder Kvarter A, vy från parken Bild: Arkitema
Illustration bostäder kvarter A, vy från Söderholmsgränd i projekt Söderholmen Bild: Arkitema.
Vy mot skolan från Våruddsringen i projekt Söderholmen Bild: Cedervall Arkitekter

Bilder i samrådsförslag Söderholmen

Uppdaterad