Tengdahlsparken och Tvätt-Malins park

I och med projekt persikan genomför staden ett parkutvecklingsprojekt vilket inkluderar en ny park (Tvätt-Malins park) och en upprustning och utveckling av Tengdahlsparken.

Tidsplan för Tvätt-Malins park

Färdigställandet av Tvätt-Malins park påverkas av Stockholmshems övergripande tidsplan. Staden kommer i nästa etapp av arbetet att göra de arbeten som går i parken i samordning med Stockholmshems tidplan.

 

Upprustning  av Tengdahlsparken

Under 2022 gjordes en upprustning i Tengdahlsparken. Parken får nya sittmöbler, grönska och ny belysning. En ny granitmur kommer uppföras av sten som tagits om hand från Stigbergsparken. Detta var en del av de upprustningar som ska göras. 

Tengdahlsparkens illustrationsplan (pdf)

Dialog om utveckling av Tengdahlsparken

Ett förslag för möjlig utveckling av Tengdahlsparken var på samråd under perioden 20 mars till 6 april 2021. Allmänheten hade möjlighet under att granska förslaget och lämna sina synpunkter via en webbenkät. Över 200 personer skickade in sina åsikter om förslaget. Du kan läsa sammanställning av de svar som kom in under samrådet här:

Sammanställning inkomna svar Tengdahlsparken (pdf)

Plaskdammen i Tengdahlsparken

Plaskdammen i Tengdahlsparken hade tidigare problem med jordbakterier i vattnet. För att bevara dammen har staden vidtagit flera åtgärder i samband med parkens upprustning.

En stenmur har byggts i slänten norr om dammen för att åtgärda markskador med blottad jord runt om. Dessutom har nya marktäckande växter planterats söder och öster om dammen, och stigar av betongplattor har anlagts genom planteringarna.

Plattorna runt dammen har granskats, fler vattendysor har installerats i själva dammen, och städningen kring dammen har förbättrats.

Åtgärderna är resultatet av ett samarbete mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och exploateringskontorets parkupprustning.

Uppdaterad