Flygvy över Norra Liljeholmen med Södermalm i bakgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Södermalm i bakgrunden, maj 2021.
Projekt Planerat

Södertäljevägen får nya urbana stadsrum

Liljeholmen

Området kring Södertäljevägen (diarienummer 2018-13562) i norra Liljeholmen ska binda ihop Liljeholmen med Södermalm. Ambitionen är att skapa en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service. Trygga parker, torg och stråk ska locka både boende och besökare.

Projektfakta

Urbant och tryggt stadsrum

Centrala Liljeholmen kring Södertäljevägen föreslås utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya arbetsplatser, bostäder, handel, service och mötesplatser. Området ingår som en del i stadsutvecklingsområde Norra Liljeholmen.

Mål för projektet

Projektets mål är att genom hållbar stadsutveckling skapa en urban stadsdel med goda vistelsemiljöer som en förlängning av Södermalm och förena Liljeholmen över Södertäljevägen. Södertäljevägen ska utvecklas för hållbart resande anpassad för kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik.

Start-PM med medskick

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut om start-PM för Södertäljevägen i april 2020. Nämnden skickade även med ett medskick med ett antal prioriterade frågor för det vidare arbetet. Det handlar bland annat om att skapa nya parkmiljöer i området, att stärka kontakten och förbättra miljöerna vid vattnet och att utveckla Södertäljevägen till en urban stadsgata med tät bebyggelse och lokaler i bottenvåningarna. Se områdesgräns för projektet nedan.

Preliminär tidplan

  • 23 april 2020, beslut i stadsbyggnadsnämnden om start-PM för programarbetet
  • 1 juni-14 augusti 2020, tidig digital dialog
  • 2021-2022, utredningar och infrastrukturfrågor
  • November-december 2023, programsamråd
  • Första kvartalet 2024, godkännande av programmet
  • Andra kvartalet 2025, detaljplanearbete startar

Samarbete

Markägare i området är Stockholms stad och Jernhusen. Marken planeras markanvisas till bostads- och fastighetsutvecklare inför start av detaljplan.

Jernhusens webbplats

Elnätstation

Ellevios elnätstation/ställverk behöver utöka sin kapacitet för att möta ökat behov av elförsörjning i södra Stockholm. Den ska vara väl integrerad i en framtida stadsstruktur som utreds inom programmet för Södertäljevägen.

Ombyggnad för ökad elförsörjning - Stockholm växer

Beslut

Läs start-pm från stadsbyggnadsnämnden 23 april 2020: 
Start-pm Södertäljevägen, 2020-04-23 (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Dialog/samråd

Under program- och detaljplaneskedet genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. Samråd för Södertäljevägen planeras andra kvartalet 2023.

Tidig dialog om Södertäljevägen

För att få in synpunkter och lokalkunskap om området genomfördes en digital enkät under juni-augusti 2020. Svaren gav ett gediget underlag till det vidare utvecklingsarbetet. Ta del av resultaten nedan.

Frågor och svar

Historia

Bildgalleri

Flygvy över Norra Liljeholmen, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen söderut, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Tantolunden i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Tantolunden i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Hornstull i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Hornstull i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med sjön Trekanten i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med sjön Trekanten i förgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Södermalm i bakgrunden, maj 2021.
Flygvy över Norra Liljeholmen med Södermalm i bakgrunden, maj 2021.
Karta över området markerat med gräns för projekt Södertäljevägen.
Karta över området markerat med gräns för projekt Södertäljevägen.
Resultat från tidig digital dialog med röda och blå prickar.
Resultat från tidig digital dialog som genomfördes 1 juni-14 augusti 2020 om utvecklingen av Södertäljevägen.

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad