Bild: Sweco Architects
Projekt Planerat

Södra Götgatan byggs om

Södermalm

Stockholms stad kommer att rusta och modernisera gatumiljön på södra Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen. Sträckan kommer att få separerade cykelbanor och mer yta för gående. Gaturummet kommer att bli grönare och luftigare med nya trädplanteringar och fler bänkar att sitta på. Biltrafiken kommer ha likvärdig framkomlighet och tillgänglighet som i nuläget.

Projektfakta

Stockholms stad har tidigare under 2014 och 2016 genomfört flera mindre åtgärder på södra Götgatan för att göra sträckan mer trygg och framkomlig för gående, cyklister och bilister. Efter det har staden fortsatt utreda möjligheterna att göra en mer omfattande modernisering av gatumiljön. Den kommer att ske i anslutning till en planerad renovering av tätskiktet ovanför tunnelbanan längs sträckan, som Region Stockholms trafikförvaltning kommer att genomföra under perioden 2022-2028.

Under hösten 2020 planerar Stockholms stads och Region Stockholms trafiknämnder i nära samverkan med varandra att fatta separata genomförandebeslut, som innebär att båda parter kommer att samordna sina renoverings- och moderniseringsarbeten i ett gemensamt projekt.

Påverkad framkomlighet under byggtiden

Byggarbetet kommer att delas upp i sex olika delområden. Arbetet i varje delområde kommer att innebära begränsningar för trafiken. Under byggtiden kommer framkomligheten generellt att vara begränsad för bilar och övriga motorfordon, medan tunnelbanetrafiken kommer att gå som normalt. Tidvis blir det aktuellt att stänga av gatan för genomfart och istället leda om genomfartstrafiken. Gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera hela sträckan under hela ombyggnaden, även om det tidvis kan bli lite mindre utrymme. Tillfälliga lösningar kommer skapas för att boende, butiksinnehavare, varuleverantörer och andra näringsidkare längs sträckan ska påverkas så lite som möjligt under byggtiden.

Planerad byggstart 2022 i samverkan med Region Stockholm

Byggstart sker preliminärt under senare delen av 2022 och arbetet förväntas pågå fram till 2028. Projektet genomförs av Stockholms stad i samverkan med Region Stockholm.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad