Projekt Genomfört

Solursparken rustas upp

Vällingby

Med start i november 2017 började etapp 1 av upprustningen av Solursparken. Arbetet blev färdigt under augusti 2019. Projektet är en del av Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Solursparken är en fin park i anslutning till Vällingby C som ska utvecklas till en av stadsdelens stadsdelsparker.

Behovet av en stadsdelpark i Vällingby identifierades i och med arbetet med en ny parkplan för stadsdelen. För att fungera som stadsdelspark måste parken utvecklas till en trygg och attraktiv målpunkt med fler aktiviteter för alla åldrar.

Under åren har många bra förslag och synpunkter kring parkens utveckling kommit in till stadsdelen. Efter förankring i stadsdelsnämnden och med utgångspunkt i önskemålen från boende i stadsdelen togs ett program för utveckling fram.

Med programmet som underlag genomfördes en dialog, för boende i området, med tre gåturer i parken. Många bra synpunkter på programmet inkom vid träffarna och på mail. Resultatet som kommer genomföras med start i höst är lek för mindre barn, odling, trygghetslösningar med belysning, små smitvägar i häcken och mycket fler sittplatser.

Vi gör också plats för en kafébyggnad eller en kafévagn.

En viktig del i arbetet med parken är att stärka parkens kulturhistoriska värde. De viktigaste karaktärsdragen är de stora öppna gräsytorna, den klippta häcken, de formklippta träden vid parktorget och allén. Parken är en del av det riksintresset för kulturmiljö i Vällingby.

Parallellt med att ritningar för en etapp I tas fram förbereds det för etapp II. Feriearbetare har fått lära sig hur landskapsarkitekter arbetar, vilka som är inblandade i en upprustning av en park och om dialog. De har själva hållit en dialog med ungdomar och tar utifrån det fram ett förslag som kommer bli underlag för en aktivitetsyta som ska stärka parken som målpunkt.

Tidplan

Upprustningen av parken startade 2017 och slutfördes under augusti 2019. 

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Grönare Stockholm

Bildgalleri

Bild från Solursparken 2019, efter upprustningen
Bild från Solursparken med sandlåda och sköldpaddor
Bild från Solursparken på hinderbana
Bild från Solursparken på rabatt

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta trafikkontoret.

Trafikkontoret

Uppdaterad