Medborgarundersökningar för Stadshagen

Som en del av planarbetet för utvecklingen av Stadshagen genomförde staden en medborgarundersökning mars-april 2014 med hjälp av en enkät.

Så tyckte de boende i området

En uppmaning om att besvara enkäten skickades ut till drygt 3800 hushåll i området. Information om att enkäten låg öppen förmedlades även i stadsdelens annons ”Hallå Stockholmare” samt på stockholm.se. Totalt var det 287 personer som deltog i enkäten. Den yngste som svarade var 15 år och den äldste var 87 år.

Enkäten fungerar som en tidig dialog med medborgarna. Metoden går ut på att samla in kunskap om stadsmiljön genom att fråga de människor som använder den om hur de upplever området. Medborgarnas upplevelser mäts utifrån ett antal för området karakteristiska miljöer och ger en systematisk beskrivning och värdering av stadsmiljöerna. Både rumsliga kvaliteter och platsernas innehåll värderas. Resultatet av enkäten är ett av flera underlag för det kommande detaljplaneförslaget.

Resultatet visar att en del tycker att delar av området är folktomt och att en del av husen upplevs som grå och med trist arkitektur. En del platser känns otrygga och inte speciellt inbjudande. Det finns önskemål om att skapa mer liv och rörelse i området, och kommersiell service samt platser och torg för möten.

Bland de platser som människor uppskattar mest nämns bland annat Stadshagens IP, Kungsholms strandstig, Stadshagsklippans natur och S:t Görans kyrkas område.

Några medskick till planhandläggarna på stadsbyggnadskontoret

  • Fler livsmedelsbutiker, bagerier, kött- och fiskaffär.
  • Stadshagen behöver ett torg.
  • Fler bostäder – inte fler bostäder. Bygg högst sex våningar höga hus.
  • Bevara Stadshagens IP med fotbollsplaner.
  • Utveckla och förbättra gång- och cykelbanor.
  • Saknas innerstadskänsla längs S:t Göransgatan. Mer restauranger. Ta bort känslan av att området är öde.
  • Utveckla Kungsholms strand till grön oas och mötesplats vid vattnet.
  • Bygg luftigt. Bygg inte så höga hus. Skapa småskalig “organisk” stadsbild. Bygg i gammal sekelskiftesstil.
  • Bygg riktig stad med snygga kåkar, slutna kvarter och blandade verksamheter och boende.
  • Se över utbud av skolor, förskolor och fritidsmöjligheter för alla barn som flyttar in.

Ta del av resultatet i sin helhet.

”Gångtur” med tillhörande webbenkät:

Inför arbetet med utvecklingen av Stadshagsklippan genomförde stadsdelsförvaltningen tillsammans med exploateringskontoret under våren 2010 en ”gångtur” och en webbenkät för att samla in värdefulla synpunkter och erfarenheter från allmänheten. Resultatet av turen visar i mångt och mycket samma resultat som webbenkäten.

Resultatet från turen också visar att de kvaliteter som många anser bör bevaras är: den vilda naturen, den lummiga grönskan, utsikten, den befintliga lekplatsen och det historiskt intressanta i platsen.

På frågan om vad som är dåligt och vad som bör ses över och rustas upp har svaren varit: Stadshagen är otillgängligt och otryggt på grund av mycket missbrukare, att det finns stora risker för att skada sig, att det är skräpigt, att skötseln är dålig, att delar av områdets vegetation är förvuxen samt att det är svårt att hitta med mera.

På frågan om vad som kan förbättras lyder svaren: alkoholförbud i parken,bättre belysning, bättre och tydligare gångvägar och trappor, öppna kiosk eller café i området, ta bort staket och inhägnader, rensa och städa upp, fler sittplatser, skapa naturlekplatser med mera. Det råder enighet kring vikten av att bevara orörd natur i staden.

Förslaget utifrån ”tidig dialog”

Planen skapar förutsättningar för en aktiv stadsmiljö med blandade funktioner och intressant varierad arkitektur. Nya och uppgraderade offentliga rum i form av gaturum, torg och parker skapar struktur och trygghet i området.

Kring knutpunkter skapas nya inbjudande mötesplatser för ett aktivt folkliv. Med ökat antal bostäder ökar möjligheten till serviceutbud och kommersiella service i strategiska lägen. Den orörda naturen och utsiktsklippan bevaras och görs mer trygg och tillgänglig. Idrotten är fortsatt ett tydligt inslag i Stadshagen och de historiska miljöerna bevaras i stor utsträckning.

Kontakt

Niclas Falkenbert

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna. Detaljplanen vann laga kraft 14 november 2018.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad