dcsimg
Projekt Planerat

Upprustning av S:t Göransparken

Kungsholmen

Stockholms stad planerar att göra förändringar i S:t Göransparken. Ett programförslag har tagits fram och allmänheten har fått lämna synpunkter på förslaget. Lekplatsen planeras disponeras om och en ny boulebana föreslås. Befintliga planteringar samt nya bänkar och träd ingår också i programförslaget.

Nyheter

Projektfakta

Parken disponeras om

Stockholm stad planerar att göra förändringar i S:t Göransparken. Ett programförslag har tagits fram som visar en omdisponering av den befintliga lekplatsen till ett annat läge centralt i parken. Upprustning av befintliga planteringar, anläggning av boulebana samt nya bänkar och träd ingår också i programförslaget.

En park för lek, vistelse, vila och blomster

Förslaget har tagits fram med hänsyn till de kulturhistoriska kvaliteter som S:t Göransparken har. Murar, trappor och terrasser bevaras men rustas upp och får till delar nytt innehåll. S:t Göransparken ska vara en vital närpark på Kungsholmen med lek, vistelse, vila och blomsterprakt. Förändringarna är en del av den utveckling som planeras ske i Stadshagen.

Tidplan

Utifrån de synpunkter som inkom vid det öppna huset i december 2018 gör staden en bedömning i förhållande till vad som är möjligt att genomföra. Därefter fortsätter arbete med detaljprojektering och slutligen påbörjas byggnationen. En ombyggnad av parken planeras ske under sen höst 2019. 

Samarbete mellan förvaltningar

Planeringen av hur parken ska omdisponeras drivs av exploateringskontoret tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Synpunkter från öppet hus om S:t Göransparken

I december 2018 hade Stockholms stad ett öppet hus där vi visade förslag till omdisponering av S:t Göransparken på Kungsholmen. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter, önskemål och förslag till förbättringar gällande skisserna på den nya utformningen av S:t Göransparken.

En del av de synpunkter som inkommit på skisserna kan Stockholms stads exploateringskontor arbeta in i samband med omdisponering av parken. Andra synpunkter har projektet tagit vidare och överlämnat till stadsdelen för vidare hantering eller utredning.Nedan följer några av de synpunkter som inkom samt en kommentar om hur Stockholms stad hanterat synpunkterna.

 Staden ställer sig positiv och utreder:

 • Kompletterande belysning i parken. Frågan kommer att utredas av exploateringskontoret.
 • Önskemål om utegym i parken. Mindre utegym kommer att utredas av exploateringskontoret.
 • Önskemål om vattenpost. Bevattning till stadsodling samt vattenpost för dricksvatten kommer att utredas av exploateringskontoret
 • Önskemål om studsmatta. Frågan kommer utredas av exploateringskontoret
 • Röjning av sly. Stadsdelen ansvarar för underhållet av parken och kommer se över detta.

Staden kommer inte arbeta vidare med följande förslag:

 • Flytta hundrastgård
 • Större område för lekpark
 • Tak över boulebanan
 • Ta bort boulebanan

Övrigt

 • Det framfördes synpunkter om att införa alkoholförbud i parken. Eftersom det redan råder alkoholförbud i parken kommer stadsdelen att sätta upp skyltar om detta.
 • Planteringarna på terrasserna kommer att ses över och föryngras. Perennplanteringar kommer förnyas med större artvariation.
 • Stadshagsberget. Hela Stadshagsberget kommer ses över vad gäller tillgänglighet och sittplatser inom ramen för projektet

Tidplan

Under våren sker fortsatt arbete med projektering, där inkomna synpunkter arbetas in.

Byggnation kan tidigast påbörjas under hösten 2019.

Bildgalleri

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Emma Wirén

Arkitekt, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad