Projekt Genomfört

Stockholms framtidsgator: Hälsingegatan

Vasastan

Hälsingegatan görs tillfälligt om till en plats för aktivitet, rörelse och vistelse inom pilotprojektet Stockholms framtidsgator.

Projektfakta

Hälsingegatan intill Gustav Vasa skola är en av tre gator som utsetts till att bli en framtidsgata i pilotprojektet Stockholms framtidsgator. Under september-december 2020 får gatan nya möbler, lekutrustning, växter och målning.

Pilotprojekt för att testa nya stadsmiljöer

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse. Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

Åtgärder på gatan och skisser

Samarbetet med Gustav Vasa skola

Samarbetet med Gustav Vasa skola har givit projektet många och ovärderliga förslag och idéer på hur gatan kan utvecklas. Stor vikt har lagts vid att skapa en gata som så långt som möjligt uppfyller många av elevernas önskemål. Samtidigt har projektets budget, gatans utseende och trafikbehov inneburit att alla önskemål inte har kunnat mötas. Bland de elever som deltog var plats för lek, studsmatta, odling, pingisbord och fontäner några av de mest efterfrågade funktionerna. Eleverna hade också många kreativa förslag på hur gatans golv skulle kunna omvandlas.

Åtgärder på gatan

I september börjar arbetet med att göra om Hälsingegatan till en framtidsgata. Det innebär bland annat att nya möbler och växter ställs ut, lekutrustning monteras och viss målning av asfalten görs. I december 2020 avslutas projektet på Hälsingegatan och gatan återställs.

Skiss över utformningen på Hälsingegatan (pdf, 2,58 MB, nytt fönster)

Trafikreglering på Hälsingegatan

Hälsingegatan, sträckan utanför Gustav Vasa skola, kommer att regleras till gågata under den tid som projektet pågår. Det innebär att endast trafik med ärende på gatan har rätt att köra där. Trafik till bostadsportar och garage är tillåten, så även utryckningsfordon, förbeställd taxi eller färdtjänst, sophämtning samt varu- eller matleveranser. Hälsingegatan mellan Hälsingehöjden och Frejgatan kommer regleras om till gångfartsområde, det innebär att all trafik, inklusive genomfartstrafik är tillåten men att alla fordon måste framföras i gångfart.

Efter projektets avslut i december 2020 återställs trafikregleringen och parkeringsplatserna på gatan.

Mer om projektet

Projektet är kopplat till forskningsprojektet Smarta gator vid KTH som finansieras av medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White har hjälpt till med utformningen av framtidsgatan. Övriga samarbetspartners som bidragit med utrustning på gatan är ArkDes, Transportstyrelsen, M, Volvo Car Mobility, Voi och LundbergDesign. Även det finansierat av Vinnova.

Pilotprojektets tre delar

Skapa dialog

Stockholms framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den.

Testa nya lösningar

Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse.

Utvärdera och mäta

Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Tidplan för projektet

Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan invigs i september 2020.

  • April-maj 2020: insamling av synpunkter, idéer och förslag från allmänheten
  • Maj-aug 2020: planering av åtgärder efter inkomna förslag
  • September 2020: etablering och utplacering av möbler, växter och material på gatan. Invigning av Framtidsgatan på Hälsingegatan sker 17 september.
  • Dec 2020: projektet avslutas och vi tar bort möbler och växter samt återställer till nuvarande trafikreglering.

Tre gator ingick i testet Framtidsgator:

  • Hälsingegatan, vid Gustav Vasa skola
  • Tjärhovsgatan, intill Katarina Norra skola
  • Parmmätargatan.

Läs mer om framtidsgatan på Tjärhovsgatan
Läs mer om framtidsgatan på Parmmätargatan

Bildgalleri

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad