Gruppträning i lummig park.
Gruppträning i park. Foto: Anna Åberg
Projekt Planerat

Stora Essingens nya utegym

Stora Essingen

Det finns behov av att öka möjligheterna för utomhusträning på Stora Essingen och anläggning av ett nytt utegym har startat i Broparken.

Projektfakta

Kungsholmens stadsdelsförvaltning bygger ett utegym på Stora Essingen, för att främja motion och rörelse och komplettera de populära och välbesökta promenad- och motionsstråk som finns på ön. Under rubriken ”Vill du veta mer?” finns en illustrationsplan som visar hur utegymmet är planerat att se ut. 

Genomförd medborgardialog

För att förankra projektet bland boende och besökare i området har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter om var det nya utegymmet ska placeras samt vad det bör innehålla. Från 14 juni till 31 augusti 2021 fanns det möjlighet att via en webbenkät tycka till om tre förslag på var utegymmet ska ligga. Intresset var stort och 632 enkätsvar kom in. Tack till alla som deltog och bidrog med värdefulla synpunkter.

De tre potentiella platserna för det framtida utegymmet valdes ut med hänsyn till en rad förutsättningar, bland annat behovet av markberedning, storlek, omkringliggande vegetation, kommande exploateringar och dess anslutning till befintliga motions- och promenadstråk. En förutsättning har varit att utegymmet måste ligga på parkmark som stadsdelsförvaltningen har rådighet över. 

Under rubriken "Vill du veta mer?" finns en sammanställning av enkätsvaren och information om vilken plats som fick flest röster samt övriga synpunkter som kom in. Under rubriken ”Vill du veta mer?” finns också mer information om de olika platserna som det gick att rösta på under sommaren 2021.

Vad händer nu?

Ytan i Broparken fick flest antal röster under medborgardialogen och stadsdelsförvaltningen har utrett hur utegymmet ska utformas på platsen. I planeringen och utformningen har stadsdelsförvaltningen tagit hänsyn till enkätsvaren och platsens förutsättningar. I juni 2022 startar anläggningen av det nya utegymmet i Broparken.

Tidplan

  • Medborgardialog, tyck till via enkät: 14 juni till 31 augusti 2021
  • Planering: hösten 2021
  • Genomförande: sommaren 2022.

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad