dcsimg
Flygfoto över Bergsgruvans park och planområdet inringat
Den röda ringen visar var cykelgaraget och de nya bostäder planeras.
Projekt Planerat

Stort cykelgarage i Bergsgruvans park

Södermalm

Vid Södra Stations entré i hörnet Rosenlundsgatan/Bergsgruvans park planerar staden och Wallenstam AB att bygga 57 nya hyresrätter, 300 kvadratmeter butiksyta och ett stort cykelgarage. Staden gör just nu utredningar inför arbetet med detaljplanen.

Projektfakta

Syftet med projektet

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7 000 - 8 000 bostäder per år. Projektet på Rosenlundsgatan ger Södermalm ett välkommet tillskott på 57 hyresrätter i ett område där många hyresrätter ombildats till bostadsrätter de senaste åren.

Planer på en större cykelparkering har funnits ända sedan 2008 då kommunfullmäktige fattade beslut om att staden skulle försöka bygga ett cykelgarage vid Södra Station. Beslutet byggde på en tidigare överenskommelse om cykelparkeringar vid alla de tre stationerna längs Citybanan. Projektet ligger också helt i linje med översiktsplanens vision om ett Stockholm där cykling prioriteras.

Nya hyresrätter, stort cykelgarage och mer butiksyta

Alldeles intill Södra Stations västra entré, i hörnet Rosenlundsgatan/Bergsgruvans park, kommer Wallenstam AB, om planerna går igenom, att bygga 57 nya lägenheter, 300 kvadratmeter butiksyta och ett stort cykelgarage. Wallenstams avsikt är att bygga hyresrätter eftersom det är brist på just hyresrätter i området efter många ombildningar till bostadsrätter.

Projektet har som mål att bli så grönt som möjligt. Det innebär bland annat att det i princip inte kommer att byggas några bilparkeringar. Närheten till kollektivtrafik gör att det inte finns så stort behov av bil. Projektet ska utreda om det är möjligt att täcka behovet av bilar med till exempel poolbilar och ett system med hyrcyklar och lådcyklar.

Bergsgruvans park är välutnyttjad med bollplan, lekplats och soligt läge. Den del av parken som projektet omfattar (markerad med röd ring på kartan ovan) är dock inte särskilt välplanerad och används sällan av de boende i närheten. Staden vill därför se över den delen av parken.

Under arbetet med detaljplanen kommer staden också att utreda eventuell grönkompensation, det vill säga kompensation för att grönytor tas i anspråk för att bygga cykelgaraget.

Wallenstam är byggaktör

Stockholms stad (exploateringskontoret), projektleder arbetet. Byggaktör är Wallenstam AB, en av Sveriges största privata hyresvärdar.

Tidplan

Stockholms stad beslutade om markanvisning för Wallenstams projekt den 29 januari 2015. Innan detaljplanen kan påbörjas måste staden göra ett antal utredningar. Det arbetet pågår just nu. Så fort vi har en tidplan för detaljplanearbetet kommer vi att informera här på webben.

Kontakt

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Avtals och genomförandefrågor

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad