Planområdet i rött.
Projekt Pågående

Strandvägskajen

Östermalm

Ny detaljplan för Strandvägskajen, Östermalm 3:62. Planen har ändrats så att de verksamheter som finns där ska kunna vara kvar och fortsatt göra Strandkajen till en attraktiv en plats.

Projektfakta

Kajen är och ska vara en mötesplats

Kajen utgör en av Stockholms viktigaste och vackraste allmänna platser. Genom att planera kajen som allmän platsmark får staden rådighet över marken. Närheten till vatten och de verksamheter som finns där bidrar positivt till att kajen blir en plats för sociala möten och rekreation, vilket bidrar till ett attraktivt folkliv utmed det populära kajstråket mellan City och Djurgården.

Utmed Strandvägskajen finns cirka 15 olika publika verksamheter på kajen och i vattnet. Planen bekräftar i huvudsak befintliga verksamheters placering och storlek och reglerar marken i syfte att framtida exploateringar ska anpassa sig väl till platsens förutsättningar. Planen bekräftar befintlig användning av kaj och vatten och reglerar användningen så att verksamheter som tillkommer i framtiden ska bidra till allmänhetens rekreation.

Planen har vunnit laga kraft

Planen vann laga kraft 10 januari 2020. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Länsstyrelsens beteckning: 404-6717-2018.

Tidplan

  • Samråd 2016-07-05–2016-08-30
  • Granskning 2017-09-27–2017-10-25
  • Antagande 1kv. 2017
  • Laga kraft 10 januari 2020.

Aktörer

Stockholms hamnar, Trafikkontoret och Kungliga Motorbåt Klubben.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad