dcsimg
Planområdet i rött.
Projekt Planerat

Strandvägskajen

Östermalm

Förslag till ny detaljplan för Strandvägskajen, Östermalm 3:62, där planen ändras så att de verksamheter som finns där ska kunna vara kvar och fortsatt göra Strandkajen till en attraktiv en plats för möten och rekreation.

Projektfakta

Kajen är och ska vara en mötesplats

Kajen utgör en av Stockholms viktigaste och vackraste allmänna platser. Genom att planera kajen som allmän platsmark får staden rådighet över marken. Närheten till vatten och de verksamheter som finns där bidrar positivt till att kajen blir en plats för sociala möten och rekreation.

Planen bekräftar i huvudsak befintliga verksamheters placering och storlek och reglerar marken i syfte att framtida exploateringar ska anpassa sig väl till platsens förutsättningar. Planen bekräftar befintlig användning av kaj och vatten och reglerar användningen så att verksamheter som tillkommer i framtiden ska bidra till allmänhetens rekreation.

Gammal plan skapar svårigheter

Utmed Strandvägskajen finns ca 15 olika publika verksamheter på kajen och i vattnet. Verksamheterna möjliggör ett brett nyttjande av kajområdet med flera målpunkter vilket bidrar till ett attraktivt folkliv utmed det populära kajstråket mellan City och Djurgården. Verksamheterna har olika karaktär och omfattar i huvudsak utåtriktad funktioner så som caféer och annan typ av servering. Kajområdet omfattas av två äldre stadsplaner från 1861 och 1916 som inte ger planstöd åt befintliga verksamheter. Verksamheter kan därför inte få permanenta bygglov och de flesta verksamheter som ligger inom området idag har därför tidsbegränsade bygglov.

Tidplan

  • Samråd 2016-07-05–2016-08-30
  • Granskning 2017-09-27–2017-10-25
  • Antagande 1kv. 2017

Aktörer

Stockholms hamnar, Trafikkontoret och Kungliga Motorbåt Klubben.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marianne Dufva

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad