En visionsbild som visar hur den nya bebyggelsen ser ut från områdets huvudgata.
Visionsbild, vy från områdets huvudgata, med den nya torgplatsen. Bild: Sweco
Projekt Planerat

Student- och forskarbostäder på Norra Djurgården

Östermalm

På Norra Djurgården ska omkring 300 nya bostäder byggas för studenter- och forskare samt forsknings- och undervisningslokaler.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintlig fastighet tillskapa byggrätter för att uppföra bostäder som inrymmer cirka 300 boplatser för studenter och forskare samt undervisnings- och forskarlokaler, inom fastigheten Norra Djurgården 1:44, Kräftriket.

Det är Statens Fastighetsverk som äger fastigheten och Akademiska Hus AB som arrenderar marken och äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheten. Kungliga Djurgården är kunglig mark som förvaltas av Kungliga Djurgårdförvaltningen där Kungen har dispositionsrätt.

I samband med att området förtätas föreslås det även att man ska tillvarata och stärka kultur-och naturvärden på platsen samt upprusta institutionsparken. Det är positivt med kopplingen till Brunnsvikens rekreations- och naturområde samt att kopplingen till Stockholms universitetsområde i Albano stärks.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2021.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter sker: 14 mars 2023 - 24 april 2023.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 4 2023.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: preliminärt kvartal 2 2024.

Byggaktör

Akademiska hus AB

Kontakt

Anna Arén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

Kartbild över området som ska bebyggas.Kartan visar föreslaget planområde i rött..
Kartbild över området Norra Djurgården 1:44 i stadsdelen Norra Djurgården som ska bebyggas. Kartan visar föreslaget planområde i rött.
En visionsbild som visar hur den nya bebyggelsen ser ut från områdets huvudgata.
Visionsbild, vy från områdets huvudgata, med den nya torgplatsen. Bild: Sweco
En illustrationsbild som visar hur ett hus och dess detaljer i den nya bebyggelsen kan se ut.
Illustration som visar exempel på hur omsorg om detaljer skulle kunna tolkas i den nya årsringen av bebyggelse i Kräftriket. Här syns exempel på tegelförband vid fönster, mönstersättning av tegel som markerar entrévåning och entrépartier. Fönstergruppering och inslag av ytor i avvikande materialitet och kulör skulle kunna bidra till den detaljrikedom som är så karaktäristisk för området.
En illustrationsbild som visar hur grönytan kan kommas att förändras.
Illustrationer över skillnaden i andelen grönyta mellan befintlig situation (till vänster) och planförslaget (till höger). Illustrationer: Sweco 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad