Projekt Planerat

Teknikanläggningar - Förbifart Stockholm

Sätra

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm inom del av fastigheten Sätra 2:1. Byggnaderna är avsedda för VA-station och mottagningsstation.

Projektfakta

Teknikanläggningar längs Skärholmsvägen

Två teknikanläggningar till Förbifart Stockholm längs Skärholmsvägen, mellan Skärholmen och Sätra.

Anläggningarna ska omhänderta tvättvatten, dagvatten och avloppsvatten från förbifartens tunnlar samt för distribution av kommunikation, el och tele.

Tidplan

  • Samråd oktober 2017
  • Granskning 27 maj−23 juni 2020.
    Planförslaget visas på Stockholms stadsbyggnadskontor i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande kvartal 3 2020.

Vem?

Trafikverket

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad