Visionsbild med de nya åtgärderna för gående. Bild: Tyréns.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Åtgärder för gående på Krällingegränd och Spånga kyrkväg

Tensta

Stockholms stad planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för gående på delar av Krällingegränd och Spånga kyrkväg i Tensta.

Krällingegränd är en gata i Tensta i Järva stadsdelsområde. Öster om Spånga kyrkväg kopplar Krällingegränd ihop bostadsområden med Järvafältet. Gatan har låga flöden av motortrafik.

Sträckan mellan Spånga kyrkväg och vändplanen, cirka 120 meter, saknar idag en gångbana. Även Spånga kyrkväg norr om korsningen med Krällingegränd saknar en gångbana på västra sidan. Framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet för gående behöver därför förbättras på platsen.

Området är under utveckling, vilket medför en ökning av motortrafik, gående och cyklister. Under sommaren är det många besökare till Järvabadet som når badet via Krällingegränd. Spånga kyrkväg och Krällingegränd är länken mellan närmaste busshållplats och Järvabadet. Norr om Hjulstavägen och väster om Krällingegränd byggdes 2023 en säsongparkering. Andra populära målpunkter är till exempel fritidsträdgårdar och Eggeby gård.

Bättre framkomlighet för gående

Åtgärderna på Krällingegränd och Spånga kyrkväg kommer att innebära positiva förändringar för gående och cyklister. De nya gångbanorna och övergångsställena förbättrar trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet för gående.

Åtgärderna förbättrar också för besökare till bland annat Järvabadet och Eggeby gård att nå Järvafältet söderifrån. Det blir också lättare att ta sig till och från busshållplatserna på Hjulstavägen. Även de nya övergångsställena bidrar till en förbättrad framkomlighet.

Cyklar behåller samma framkomlighet

Framkomligheten för cyklister kommer inte att förändras när projektet är klart. Det blir bättre trafiksäkerhet för både gående och cyklister, eftersom gående separeras från cykeltrafiken på de nya gångbanorna. Krällingegränd ansluter till befintlig cykelinfrastruktur på Järvafältet.

Påverkan på framkomlighet för motorfordon

Bredden på Krällingegränd är idag sex meter. Eftersom vi bygger den nya gångbanan bakom befintlig kantsten kommer inte framkomligheten för biltrafik på sträckan att påverkas när projektet är klart.

Den nya gångbanan på Spånga kyrkväg tar inga ytor från körbanan. Därför kommer åtgärderna inte heller att påverka framkomligheten för motortrafiken.

Planerade åtgärder

 • En ny gångbana anläggs på södra sidan av Krällingegränd, öster om korsningen med Spånga kyrkväg. 
 • En ny gångbana anläggs på västra sidan av Spånga kyrkväg, norr om korsningen.
 • Två nya övergångsställen byggs vid korsningen Krällingegränd–Spånga kyrkväg.
 • Ett befintligt övergångsställe på Krällingegränd rustas upp. 
 • Genomgående gångbanor med sänkt kantsten byggs längs med infarterna till verksamheterna på Krällingegränd. 
 • Ett nytt övergångsställe anläggs vid vändplanen på Krällingegränd. Det ska leda gående från södra sidan av Krällingegränd till det befintliga gångstråket i parkområdet.
Planerade åtgärder för Krällingegränd och Spånga kyrkväg, karta.

Sträckan fram till Järvabadet ingår inte i projektet

Trafikkontoret planerar att utreda åtgärder som ska öka framkomligheten för gående och cyklister där Krällingegränd ansluter till Järvafältet och fram till Järvabadets entré. Åtgärderna längs den här sträckan ska anpassas till kulturreservatets speciella miljö. Därför omfattas inte sträckan fram till Järvabadet av detta projekt.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut juni 2024.
 • Preliminärt genomförandebeslut oktober 2024.
 • Preliminär byggstart våren 2025.
 • Preliminärt färdigställande årsskiftet 2025/2026 eller 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Tensta

Uppdaterad