tecknad bild av hur det ser ut från Banhusbron
Föreslagen påbyggnad sedd från Barnhusbron Illustration: Manuelle Gautrand Architecture
Projekt Planerat

Trygg-Hansa-huset får ny arkitektur

Kungsholmen

Genom att bygga på huset med två till tre våningar utvecklas den nuvarande kontorsverksamheten i kvarteret, samtidigt som kulturhistoriska värden värnas. Förslaget, som gäller fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, syftar också till att pröva ett tillägg med kvalitativ och innovativ arkitektur utförd med respekt för den befintliga anläggningen.

Projektfakta

Trygg-Hansa-huset byggs på med fler våningar

Förslaget gör det möjligt att bygga på befintliga kontorshuset med ytterligare två till tre våningar. Påbyggnaden, som föreslås innehålla kontor och en restaurang, kommer öka fastighetens bruttoarea med cirka 8 000 kvadratmeter ovan jord. 

Det som kallas norra gården är idag nedsänkt. I förslaget höjs den upp till strax över gatunivån för att bättre integrera huset med stadsmiljön och öka tryggheten på platsen. Bottenvåningarna närmast Fleminggatan ska innehålla publika lokaler. 

Utveckling av etablerad verksamhet

Förslaget gör det möjligt att utveckla den etablerade kontorsverksamheten i kvarteret samtidigt som den befintliga anläggningens kulturhistoriska värden värnas. Ett vidare syfte är att stärka områdets urbana karaktär genom att tillföra fler arbetsplatser och handel och genom att integrera platsen med stadsmiljön.

Detaljplanen syftar även till att pröva ett tillägg med kvalitativ och innovativ arkitektur utförd med respekt för den befintliga anläggningen och med tydliga referenser till denna.

Granskning

Mellan den 22 november och den 20 december är du välkommen att titta närmare på förslaget. Då finns handlingarna i ärendet utställda för granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.

Ett tidigare förslag fanns utställt mellan den 19 oktober och den 16 november 2016. 

Preliminär tidplan

  • Utställning för granskning fjärde kvartalet 2017
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden första kvartalet 2018

Inblandade aktörer

Brädstapeln 13 ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Fastigheten Brädstapeln 16 ägs av Areim Stockholm Brädstapeln AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Modig

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

tecknas bild av hur huset ser ut från Scheelegatan
Perspektiv från korsningen Scheelegatan/Fleminggatan: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture
Tecknad bild sedd från fleminggatan
Föreslagen påbyggnad sedd från Fleminggatan österut: Illustration: Manuelle Gautrand Architecture
tecknad karta med planområdet i rött
Planområdet markerat med rött

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad