Vy från väster över bebyggelseförslaget med en markerad bottenvåning (Utopia).
Vy från väster över bebyggelseförslaget med sitt asymmetriska tak (Utopia).
Projekt Planerat

Två flerbostadshus i Spånga C

Solhem

Förslag till detaljplan där två flerbostadshus med 40 bostadsrätter byggs i sluttningen mellan Sörgårdsvägen och Antons backe i Spånga centrum, på del av fastigheten Solhem 16:1.

Projektfakta

40 bostadsrätter

Förslag till detaljplan för att bygga två flerbostadshus med 40 bostadsrätter vid Sörgårdsvägen i Spånga centrum väst. Husen får en lokal för centrumverksamhet i bottenvåning och parkering i garage under husen.

Planområdets mark är idag obebyggd park och grönyta i en norrsluttning. Omkringliggande grönområdet ska stärkas och få bättre tillgänglighet.

Spånga är attraktivt

Förslaget tillför lägenheter och skapar tillsammans med det parallella projektet Spånga C Öst ett mer varierat bostadsutbud i Spånga centrum. De offentliga miljöerna och gaturummen i området förbättras.

Förslaget är förenligt med stadens översiktsplan. Spånga anges där som en av de utpekade attraktiva tyngdpunkterna i Stockholm. Målen för dessa tyngdpunkter är att de ska vara mångsidiga och täta stadsmiljöer med en stor blandning av bostäder, parker, verksamheter och service. Planområdet ligger cirka 200 meter från Spånga station och bussterminal och bedöms utgöra en tydlig del av tyngdpunkten.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål om 140 000 nya bostäder år 2030.

Ägare

Det aktuella området ägs av Stockholms stad och markanvisades 2014-06-12 till AB Abacus bostad.

Planarbetet ligger vilande

  • Samråd ägde rum 6 mars till 3 april 2018. Planärendet har sedan beslut i stadsbyggnadsnämnden 28 mars 2019 varit vilande.

Bildgalleri

Vy från söder över bebyggelseförslaget med olika typer av balkonger. Husen är roströda med fyra våningar.
Vy från söder över bebyggelseförslaget med olika typer av balkonger (Utopia).
Vy från norr över bebyggelseförslaget med sitt asymmetriska tak. Husen är roströda och grå.
Vy från norr över bebyggelseförslaget med en markerad bottenvåning (Utopia).
Situationsplan över bebyggelseförslaget (Utopia).
Situationsplan över bebyggelseförslaget (Utopia).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad