dcsimg
Planmosaik Landsknekten
Planmosaik Landsknekten
Projekt Planerat

Två flerbostadshus vid Johan Skyttes väg

Projektfakta

Två flerbostadshus vid Johan Skyttes väg

Två flerfamiljshus med upp till 30 bostadsrättslägenheter och lokaler i bottenvåning kan ersätta två villor i Älvsjö. Fastigheterna ligger på Johan Skyttes väg, i mötet mellan villabebyggelsen i Älvsjö och Långbro och de snabbt expanderande området runt Älvsjö centrum.

I planarbetet för Landsknekten 4 och 22 kommer stor vikt att läggas vid mötet mellan områdets olika stads- och boendemiljöer. Intill det aktuella planområdet prövas nu ny detaljplan i ytterligare två projekt; Jutesprånget 7, 8 och 9 samt Hillebarden 3 och 19. Alla tre projekten kommer att hanteras som en helhet i stadsbyggnadskontorets områdesplanering.

Successiv utveckling av Johan Skyttes väg

Flerbostadshusen bidrar med fler bostäder och en större blandnings av boende och bebyggelseformer i Älvsjö. Med sin placering kan de stärka koppling mellan villaområdet och centrala Älvsjö och bidra till ett mer aktivt och stadsmässigt gaturum.

Översiktsplanen pekar ut Johan Skyttes väg ut som en gata som successivt bör utvecklas med ny, blandad bebyggelse för att få en mer attraktiv och innehållsrik stadsmiljö.

Tidplan

  • Start-Pm, kvartal 1, 2019
  • Samråd, kvartal 3, 2019
  • Granskning,kvartal 1, 2020
  • Antagande, kvartal 2, 2020

Aktörer

  • Fastighetsägarna
  • Stockholms stad

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad