Perspektiv, Grev Turegatan (Tovatt Architects & Planners AB) Planförslaget innebär att arkaden byggs ut och lokalerna vänder sig tydligare mot gatan.
Perspektiv, Grev Turegatan (Tovatt Architects & Planners AB) Planförslaget innebär att arkaden byggs ut och lokalerna vänder sig tydligare mot gatan.
Projekt Pågående

Utbyggnad av arkad vid Riddargatan

Östermalm

Butikerna i bottenvåningen får en tydligare koppling till gaturummet genom att fastigheternas arkad på de nedre våningarna byggs ut. Genom en ändring i detaljplanen får också kontor, förskola och vårdinrättningar i huset möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Bilder

Flygbild med planområdet markerat

Projektfakta

De nedre två våningarna mot gatan byggs ut

Fastigheterna Riddaren 23 och 25 ligger vid korsningen Riddargatan och Grev Turegatan på Östermalm. Huskroppen mot Grev Turegatan innehåller butiker och ingång till tunnelbanestationen Östermalmstorg i gatuplanet. Högre upp i huset finns kontor, förskola och vårdlokaler. Huset har idag en indragen arkad som är en del av gångstråket längs gatan.

Nu ska arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut. Den totala tillkommande ytan blir cirka 195 kvadratmeter.Planområdet är cirka 2 300 kvadratmeter stort och omfattar Riddaren 23 och 25 i korsningen Grev Turegatan och Riddargatan vid Östermalmstorg.

Detaljplanen ändras också så att kontor, förskola och vårdinrättningar kan fortsätta bedriva sin verksamhet i huset.

Butiker och gaturum kopplas samman

Syftet är att arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut för att tydligare koppla samman butikerna i bottenvåningen med gaturummet. På så sätt bidrar man till en mer tilltalande och trygg stadsmiljö.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Vem?

Stockholms stad

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de tidigare handlingarna.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad