Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.
Fördelningsstationen sedd från Gustav III:s väg.
Projekt Pågående

Utbyggnad av fördelningsstation

Nockeby

Planförslaget på fastigheten Marginalen 1 innebär att en befintlig fördelningsstation för elförsörjning vid Gustav III:s väg i Nockeby byggs ut.

Elförsörjningen säkras

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig fördelningsstation på fastigheten Marginalen 1, vid Gustav III:s väg i Nockeby.

Utbyggnaden av fördelningsstationen med ytterligare en transformator behövs för att kunna säkerställa elförsörjningen till området. Förslaget innebär en utökning av nuvarande planområde och tomträtt.

Planen medger även byggrätt utöver planerad utbyggnad för att möjliggöra framtida tillägg av fördelningsstationen. 

Ägare

Fastigheten Marginalen1 ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Ellevio AB. Åkeshov 1:1 och Nockeby 1:1 ägs av Stockholms stad. Planområdet omfattar drygt 1300kvadratmeter.

Tidplan

  • Samråd: 21 mars 2017 till och med andra maj 2017
  • Granskning: tredje kvartalet 2017
  • Antagande: fjärde kvartalet 2017
  • Ärendet vann laga kraft andra januari 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Situationsplan där planerad utbyggnad är markerad med tjocka svarta linjer. Bildkälla: ÅF-Infrastructure
Situationsplan där planerad utbyggnad är markerad med tjocka svarta linjer. Bildkälla: ÅF-Infrastructure
Fotomontage som visar fasaden mot Gustav III:s väg. Föreslagen utbyggnad markerat med rött. Det tillkommande ställverket till vänster i bild. Bildkälla: Ellevio AB
Fotomontage som visar fasaden mot Gustav III:s väg. Föreslagen utbyggnad markerat med rött. Det tillkommande ställverket till vänster i bild. Bildkälla: Ellevio AB

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad