Volymperspektiv över tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövningen.
Översikt av volymen av tillbyggnad (3dO arkitekter ab). Utformning och färgsättning studeras vidare inför bygglovsprövningen.
Projekt Pågående

Utbyggnad av Carlssons skola

Östermalm

Carlssons skola vid Kommendörsgatan behöver större lokaler. Lösningen är att bygga till en våning ovanpå en låg byggnad som vetter mot innergården.

Bilder

Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (3dO arkitekter ab)
Fotomontage från nordöstra hörnet av innergården. (3dO arkitekter ab)
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.
Carlssons skola/Ahlströmska skolan med skolgård.

Projektfakta

Ny envåningsbyggnad för skolan mot innergården

Carlssons skola byggs ut med en tillbyggnad ovanpå den enplansbyggnad som vetter mot innergården. Tillbyggnadens totala area är cirka 400 m2 skollokaler. Tillbyggnaden ska harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden genom en symmetrisk volymuppbyggnad och putsad fasad med enhetlig fönstersättning.

Den omgivande terrassen som idag är belagd med betongplattor föreslås få sedumbeläggning som är bullerdämpande och partikelbindande samt fördröjer dagvattnet. Sedum är dessutom vackert att se på genom årstidernas skiftningar.

Fastigheten används främst som skola, men rymmer även 14 bostadslägenheter.

Planområdet

Planområdet omfattar fastigheten Brandvakten 7. Fastighetens area är 1846 kvm. Kvarteret Brandvakten omges av Kommendörsgatan, Artillerigatan, Skeppargatan och Karlavägen. Fastigheten ägs av Ahlströmska skolans byggnads AB.

Mer ändamålsenliga skollokaler

Tillbyggnaden är viktig för skolans behov eftersom lokalerna inte är fullt ut anpassade till läroplanens anspråk. En envåningspåbyggnad kan också bli ett miljömässigt tillskott i gårdsrummet.
Planarbetet bör också utreda hur skolgården, som idag utgörs av gatumark, långsiktigt kan säkras.

Tidplan 

  • Start-PM i SBN juni 2011
  • Samråd kv 3, 2017
  • Granskning 20 juni – 29 augusti 2018
  • Antagande SBN kvartal 4, 2018
  • Laga kraft 8 januari 2020. Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningsrätt. Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Länsstyrelsens beteckning: 404-51991-2018.

Fastighetsägare

Kvarteret Brandvakten 7 ägs av Ahlströmska skolans byggnads A/B Carlssons Skola.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad