Projekt Planerat

Utbyggnad av Tullgårdsskolan

Södermalm

Tullgårdsskolan inom fastigheten Tullstugan 4 på Södermalm planeras att byggas ut för att kunna ta emot fler elever.

Projektfakta

Ny byggnad

Inom planområdet finns idag två byggnader; Tullgårdsskolan som invigdes 1995 och en förskolepaviljong från 1990-talet som är uppförd med ett tillfälligt bygglov. En ny samlad byggnad i fyra eller högst fem våningar planeras nu på den del av fastigheten som ligger norr om Tullgårdsgatan. Den nya byggnaden föreslås användas för mellan- och högstadium medan den befintliga byggnaden föreslås användas av lågstadieklasserna. Förskolepaviljongen föreslås rivas.

Ökat antal elever

Planen är en utbyggnad med ändamålsenliga lokaler av Tullgårdsskolan inom befintlig skolfastighet, Tullstugan 4. Utbyggnaden ska utöka Tullgårdsskolan från en F-6 skola med cirka 400 elever till en F-9 skola med cirka 900-1 200 elever. Detta för att möta utbildningsförvaltningens prognosticerade elevantal år 2025.

Planförslaget ska ta hänsyn till allmänhetens tillgång till och utnyttjande av parken samt rörelsestråk i närområdet.

Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till SISAB vid sitt sammanträde 2019-09-26.

Tidplan

  • Start-PM september 2019
  • Samråd första kvartalet 2021
  • Granskning fjärde kvartalet 2021
  • Antagande första kvartalet 2022

Byggaktör

SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad