Vy från Östgötagatan från söder, fotomontage: Arkitema/Nor3D
Projekt Planerat

Utbyggnad av Tullgårdsskolan

Södermalm

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av Tullgårdsskolan inom befintlig skolfastighet, Tullstugan 4. Planen innebär en utökning av Tullgårdsskolan från en F-6 skola med cirka 360 elever idag till en F-9 skola med cirka 900 elever.

Projektfakta

Ny skolbyggnad

Norr om Tullgårdsgatan föreslås en tillbyggnad av skolan i högst fyra våningar. Fasaden längs Östgötagatan ska delas upp i tre volymer som trappar sig i höjd längs gatan. Den nya tillbyggnaden tar hänsyn till befintlig trädallé längs Östgötagatan och värdefulla träd på skolgården. Mellan befintlig skola och den tillbyggda skolan planeras en ny inglasad bro över Tullgårdsgatan som ersätter nuvarande öppen broförbindelse. Utbyggnaden ska utöka Tullgårdsskolan från en F-6 skola med cirka 360 elever till en F-9 skola med cirka 900 elever. Den nya byggnaden föreslås användas för mellan- och högstadium medan den befintliga byggnaden föreslås användas av lågstadieklasserna.

Skolgård och nytt gångstråk

Skolgård för tillbyggnaden planeras mellan den nya skolbyggnaden och Tullgårdsparken. En liten gräsyta inom Tullgårdsparken tas i anspråk för skolgård. Norra skolgården planeras för äldre skolbarn (åk 4 - 9) och föreslås utformas med en konstgräsplan, lekytor, samlingsplatser och sittgradänger. Mot Östgötagatan planeras en entréplats framför huvudentrén där nivåskillnaderna tas upp med trappor och gradänger. I planområdets norra gräns planeras en ny gångväg mellan Östgötagatan och Tullgårdsparken som ersättning för befintligt gångstråk som påverkas av tillbyggnaden.

Tidplan

  • Start-PM september 2019
  • Samråd 22 februari – 4 april 2022
  • Granskning oktober - november 2022
  • Antagande januari 2023

Byggaktör

SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sara Lindh

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad