Projekt Planerat

Utveckling av Sköndals centrum

Sköndal

En utveckling av Sköndals centrum planeras med cirka 200 bostäder och verksamhetslokaler.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra cirka 200 nya bostäder, en förskola samt utveckling av centrumverksamheten i Sköndal. Planen möjliggör även en upprustning av Sköndalsvägen med ett nytt huvudcykelstråk. Planen ska även möjliggöra en upprustning av befintliga miljöer samt tillskapa nya allmänna platser.

Den nya bebyggelsen ska bidra med stadskvaliteter, arkitektoniska värden och goda boende - och vistelsemiljöer anpassat till förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget i Sköndal öster om Sköndalsvägen och omfattar bebyggelsen runt Sköndals centrum. Större delen av planområdet består idag av bebyggda ytor, obebyggda ytor (impediment) eller markparkeringar och en mindre del består av naturmark med varierande naturvärde.

Tidplan

  • Samråd: december 2023
  • Ställningstagande: augusti 2024
  • Granskning: maj 2025
  • Antagande: december 2025

Byggaktörer

  • Stena Fastigheter

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad