Karta över området.
Projekt Planerat

Utveckling av Sköndals centrum

Sköndal

En utveckling av Sköndals centrum planeras med cirka 200 bostäder, verksamhetslokaler och förskola samt utbyggnad av Sandåkraskolan och utökade idrottsfunktioner vid Tyresövägen.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra cirka 200 nya bostäder, en förskola samt utveckling av centrumverksamheten i Sköndal. Planen möjliggör även en utveckling av Sandåkraskolan och intilliggande idrottsfunktioner vid Tyresövägen samt en upprustning av Sköndalsvägen med ett nytt huvudcykelstråk. Planen ska även möjliggöra en upprustning av befintliga miljöer samt tillskapa nya allmänna platser.

Den nya bebyggelsen ska bidra med stadskvaliteter, arkitektoniska värden och goda boende - och vistelsemiljöer anpassat till förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget i Sköndal och är uppdelat i två delar där ena delen ligger öster om Sköndalsvägen och omfattar bebyggelsen runt Sköndals centrum. Den andra delen omfattar Sandåkraskolan som ligger söder om Tyresövägen. Större delen av planområdet består idag av bebyggda ytor, obebyggda ytor (impediment) eller markparkeringar och en mindre del består av naturmark med varierande naturvärde.

Tidplan

  • Samråd: mars 2023
  • Ställningstagande: augusti 2023
  • Granskning: maj 2024
  • Antagande: mars 2025

Byggaktörer

  • Stena Fastigheter
  • SISAB

 

Kontakt

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Pressansvarig, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad