Vy över vårdboende sett från sydost. Illustration: Tovatt/Sweco
Projekt Planerat

Utveckling av vårdboende och skola vid Ripsavägen

Högdalen

Förslag till detaljplan där ett befintligt vård- och omsorgsboende i Högdalen utvecklas. I förslaget rivs den gamla byggnaden och ett nytt vård- och omsorgsboende och seniorboende samt skola byggs inom fastigheten Hemsystern 1.

Projektfakta

Utveckling av befintligt boende

Förslaget till ny detaljplan möjliggör för två nya byggnader; en skolbyggnad och ett vård- och omsorgsboende samt seniorboende. Skolan ska innehålla årskurserna förskoleklass upp till och med årskurs 9 och totalt 900 elever. Vård- och omsorgsboende, ett aktivitetscentrum och seniorbostäder inrymmer totalt 147 bostäder. Den nordvästra delen av området planläggs som park.

Skolbyggnaden har genomgående entréer så att den kan nås både från Ripsavägen i öster och från skolgården i väster. Gemensamma elevlokaler och publika lokaler placeras i entréplanet. Byggnaden har fyra våningsplan med verksamhetslokaler och ett femte indraget plan för tekniska utrymmen.

Vård- och omsorgsboende samt seniorboende placeras längs söderut på fastigheten med en inre skyddad gård. Byggnaden utformas som ett terrasshus med en högre del, 5 våningar, mot Ripsavägen i öster som sedan trappas ner till två våningar mot bebyggelsen längs Bälingevägen i väster.

Fastigheten Hemsystern 1 är idag bebyggd med en trevåningsbyggnad med ett vård- och omsorgsboende, ett trygghetsboende och en förskola med fem avdelningar. Förslaget till ny detaljplan innebär att den befintliga byggnaden inom fastigheten Hemsystern 1 rivs.

Micasa, som är tomträttshavare av fastigheten, och SISAB, har tillsammans tecknat ett intentionsavtal för att utreda möjligheten att utveckla fastigheten.

Planområde

Området ligger längs Ripsavägen, på gränsen mellan Högdalen och Örby, och omfattar cirka 2,9 ha varav 0,8 ha utgörs av parkmark.Området innefattar fastigheten Hemsystern 1 samt del av Örby 4:1. All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad.

Platsen och fastigheten lämpliga för boende, skola och förskola 

Micasa och SISAB har sett över sina behov och bedömt att fastigheten Hemsystern 1 har potential att utvecklas och är lämplig för både skola, förskola, vård- och omsorgsboende och trygghetsboende. Den nya exploateringen förutsätter att befintlig byggnad rivs då den inte lever upp till dagens standard och krav.

Preliminär tidplan 

  • Start-pm, december 2018
  • Samråd, 7 december 2021-24 januari 2022. 
  • Granskning, under 2022
  • Antagande, under 2022-2023

Aktörer

Stockholms stad, Micasa och SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Planområdet med befintlig byggnad.
Planområdet med befintlig byggnad inringat i gult.
Vy över vårdboendens huvudentré sedd från Ripsavägen. Illustration: Tovatt/Sweco
Vy över seniorbostäderna och del av vårdboenden sedd från väster (Bälingevägen). Illustration: Tovatt/Sweco
Vy över vårdboende sett från sydost. Illustration: Tovatt/Sweco
Skolbyggnaden med vårdboende i förlängning sedd från nordost (Ripsavägen). Illustration: Norconsult
Vy över skolbyggnaden sedd från gården. Illustration: Norconsult

Kontakt

Tim Kahlbom

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad