Planområdet med befintlig byggnad.
Planområdet med befintlig byggnad inringat i gult.
Projekt Planerat

Utveckling av vårdboende, skola och förskola vid Ripsavägen

Högdalen

Förslag till detaljplan där ett befintligt vård- och omsorgsboende i Högdalen utvecklas. I förslaget rivs den gamla byggnaden och ett nytt vård- och omsorgsboende och trygghetsboende, skola samt förskola byggs inom fastigheten Hemsystern 1.

Projektfakta

Utveckling av befintligt boende

Fastigheten Hemsystern 1 är idag bebyggd med en trevåningsbyggnad med ett vård- och omsorgsboende, ett trygghetsboende och en förskola med fem avdelningar.

Micasa, som är tomträttshavare av fastigheten, och SISAB, har tillsammans tecknat ett intentionsavtal för att utreda möjligheten att utveckla fastigheten.

Förslaget till detaljplan vill riva den befintliga byggnaden och bygga tre nya byggnader med:

  • en F-9 skola för cirka 900 elever,
  • en förskola med åtta avdelningar,
  • trygghetsboende och
  • vård- och omsorgsboende

Totalt blir det 107 bostäder varav 35 trygghetsboende.

Under planarbete ska utredas om en del av parkmarken norr om fastigheten behöver tas i anspråk som en del av skol- och förskolegården.

Planområde

Området ligger längs Ripsavägen, på gränsen mellan Högdalen och Örby, och omfattar cirka 2,9 ha varav 0,8 ha utgörs av parkmark.Området innefattar fastigheten Hemsystern 1 samt del av Örby 4:1. All mark inom planområdet ägs av Stockholms stad.

Platsen och fastigheten lämpliga för boende, skola och förskola 

Micasa och SISAB har sett över sina behov och bedömt att fastigheten Hemsystern 1 har potential att utvecklas och är lämplig för både skola, förskola, vård- och omsorgsboende och trygghetsboende. Den nya exploateringen förutsätter att befintlig byggnad rivs då den inte lever upp till dagens standard och krav.

Preliminär tidplan 

  • Start-pm, december 2018
  • Plansamråd, kvartal 3/kvartal 4 2021
  • Granskning, under 2022
  • Antagande, under 2022-2023

Aktörer

Stockholms stad, Micasa och SISAB.

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Greisz

projektledare (konsult), exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad