Asfalterad yta med byggnader runtomkring. Parkerade bilar står i två rader på asfaltsytan. En röd markering ringar in den ena bilraden, foto.
Bodholmsplan sedd från söder. Röd figur visar ungefärligt läge för planområdet.
Projekt Planerat

Väderskydd över påfartsramp i Skärholmens centrum

Skärholmen

På Bodholmsplan vid Skärholmens centrum planeras för ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark.

Projektfakta

Syftet med planen för Måsholmen 22 är att göra det möjligt att bygga ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark, på Bodholmsplan i Skärholmens centrum.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2021 att bevilja bygglov för markförändringar för anläggande av en ny påfartsramp och parkeringsplatser på fastigheten Måsholmen 22. Rampen är en ny in/utfart till garaget. Väderskyddet ska säkerställa höga funktions- och säkerhetskrav för verksamheter som nyttjar in/utfarten. Utformning av byggnaden ska studeras i planarbetet med målsättningen att uppnå en god helhetslösning på platsen.

Markägare

Fastigheten Måsholmen 22 ägs av Skärholmen Retail AB.

Tidplan

Start-PM januari 2022
Samråd 28 juni - 8 augusti 2022
Granskning november 2022
Antagande februari 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ellen Landén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad