Fotomontage. Rosa tegelhus till vänster. Det låga nya väderskydd till höger om huset.
Fotomontage. Vy sett från sydöst. WAK arkitekter.
Projekt Planerat

Väderskydd över påfartsramp i Skärholmens centrum

Skärholmen

På Bodholmsplan vid Skärholmens centrum planeras för ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark.

Projektfakta

Syftet med planen för Måsholmen 22 är att göra det möjligt att bygga ett väderskydd över en påfartsramp till ett garage under mark, på Bodholmsplan i Skärholmens centrum.

Rampen är en ny in/utfart till garaget. Väderskyddet ska säkerställa höga funktions- och säkerhetskrav för verksamheter som nyttjar in/utfarten. Utformning av byggnaden ska studeras i planarbetet med målsättningen att uppnå en god helhetslösning på platsen.

Markägare

Fastigheten Måsholmen 22 ägs av Skärholmen Retail AB.

Tidplan

Start-PM januari 2022
Samråd 28 juni – 8 augusti 2022
Granskning 18 januari – 14 februari 2023
Antagande juni 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad