Projekt Planerat

250 bostäder vid Valla torg

250 nya bostäder och en utveckling av Valla torg. Det är planen för Vallastråket som är en del av Årstastråkets andra etapp.

Projektfakta

250 bostäder och satsning på Valla torg

Vallastråket är en del av projekt Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 250 bostäder vid Valla torg. Tanken är även att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet samt att utveckla Valla torg till en attraktiv mötesplats och ett lokalt stadsdelscentrum.

I det område som ursprungligen ingått i planen finns fornlämningar i form av gravfält från järnåldern som är skyddade av Kulturminneslagen. Det har lett till att planområdet minskat och antalet lägenheter nu är ungefär hälften så många som i det tidigare planerats för. 

I december 2020 gjordes två markanvisningar. Wallenstam AB fick markanvisning för cirka 100 bostäder med verksamhet i bottenvåning precis söder om tvärbanan. Wästbygg projektutveckling AB fick markanvisningar för cirka 70 bostäder precis norr om tvärbanan. Markanvisning av området precis på Valla torg väntas under 2021.

Markanvisningar Vallastråket

Tidplan

Start för planarbete: December 2020
Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och kontor till Wallenstam AB och Wästbygg Projektutveckling AB: December 2020
Samråd: Vintern 2022/2023
Granskning av detaljplanen: 2023
Antagande av detaljplanen: 2024

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Ungefärligt planområde markerat i grönt.
Ungefärligt planområde markerat i grönt.

Läs mer om projekt Årstastråket

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad